Vragen over NRC

 1. Hoe ziet een gemiddelde dag eruit op de NRC-redactie?

  Bij NRC werken ruim 200 journalisten en tientallen freelancers, die werken in een 24-uurs nieuwsorganisatie. Op de redactie in Amsterdam op het Rokin komen rond 7.00 uur de eerste mensen binnen voor de site en het afmaken van NRC Handelsblad. Onze belangrijkste nieuwsvergadering is om 10.00 uur ’s ochtends. Daar zijn alle chefs van de deelredacties (Binnenland, Sport, Leven, Economie, etc) aanwezig om te vertellen welke verhalen zij die dag willen vertellen. Daar worden de eerste knopen doorgehakt over welke onderwerpen wij in de kranten en op de site groot willen neerzetten. Om 12.00 uur gaat NRC Handelsblad naar de drukker. Dat begeleiden we met een slag op de gong, die midden op de redactievloer staat.

  Een belangrijke nieuwe deadline is de 5om5: de nieuwsbrief die om vijf uur ’s middags verschijnt, rond die tijd brengen we nieuwe stukken die vaak in de loop van de ochtend zijn bedacht. Om 15.30 uur arriveert de avondploeg – zij werken tot ’s avonds laat aan de ochtendeditie, die om 22.45 uur naar de drukker gaat. De website heeft ondertussen permanente bezetting, ’s nachts nemen de ‘nachtcorrespondenten’ de honneurs waar: journalisten die in andere tijdzones wonen en de site van het laatste nieuws voorzien, terwijl u al lang ligt te slapen. Zij bereiden ook de ochtendnieuwsbrief (Vandaag, inschrijven kan hier) voor die om 6.00 uur in de mailbox verschijnt.

 2. Wat is het verschil tussen de krant en nrc.nl?

  Vele jaren hadden we drie titels die flink van elkaar verschilden. NRC Handelsblad, een fusie in 1970 van de Nieuwe Rotterdamse Courant (1844) en het Amsterdamse Algemeen Handelsblad (1828), was de statige middagkrant op broadsheetformaat. In 2006 lanceerden we nrc.next, een kort en bondig ochtendblad op tabloidformaat, dat sterk van de middagkrant verschilde en zich vooral op jongeren richtte. In de beginjaren van nrc.nl plaatsten we op deze gratis site vooral korte berichten.

  Dat veranderde in 2015. Toen besloten we dat al onze journalistiek in eerste instantie gemaakt wordt voor nrc.nl. De site laat ons immers toe om snel en gevarieerd (tekst, beeld, video, grafiek) in te spelen op het nieuws, dat te becommentariëren en dat te analyseren. Al onze journalistiek komt dus op de site, die vanaf oktober 2015 ook betalend werd. Een lezer krijgt per maand een beperkt aantal artikelen gratis. Wil hij of zij meer lezen dan vragen we een abonnement te nemen. De lezer van de site krijgt daarbij ook toegang tot onze online journalistiek die niet in de krant verschijnt, denk aan onze podcasts, liveblogs en de online vragenstukken die helpen om het nieuws te begrijpen.
  Twee keer per dag maken we een bundeling van onze artikelen op papier: de ochtend- en middageditie van de krant. Die zijn hetzelfde, behalve als het nieuws daarom vraagt. Dus gebeurt er ’s nachts iets groots in Amerika wanneer de ochtendkrant allang is gedrukt, dan kan de lezer van de middagkrant daar wél verhalen over verwachten. Vandaar dat de voorpagina’s van ochtend- en middageditie geregeld verschillen.

  NRC-lezers hebben dus een keuze: wie graag de krant in de ochtend leest, neemt een abonnement op de ochtendkrant. Zij die de avond prefereren, kiezen voor de middageditie. In 2021 is de naam van de ochtendkrant gewijzigd van nrc.next in NRC. Voor de middageditie bleef de naam NRC Handelsblad. De logo’s van de kranten zijn toen ook meer op elkaar gaan lijken.

 3. Waarom heeft NRC een paywall en zitten jullie niet in Blendle?

  Wij proberen aan unieke journalistiek te doen en geloven dat die waarde heeft. Bovendien zou het eigenaardig zijn dat we wél geld vragen voor stukken op papier en niet voor diezelfde stukken op een mobieltje. Daarom besloten we in oktober 2015 om een paywall te installeren. Lezers krijgen een beperkt aantal stukken gratis per maand. Daarna vragen we om een abonnement te nemen. Het abonnementsgeld van onze leden laat ons toe om aan journalistiek te doen. Tachtig procent van onze omzet komt namelijk uit abonnementen. De andere twintig procent is afkomstig uit advertenties.

  Ook omdat die financiële basis onder onze journalistiek zo cruciaal is voor NRC, besloten we begin 2017 uit Blendle te stappen. Los van dat economische argument beantwoordt Blendle niet altijd aan de ambities van NRC. Onze redactie zet intussen sterk in op ‘digital first’ en zelfs ‘digital only’. Stukken worden online verrijkt met video’s, met links naar originele documenten, met verwijzingen naar andere artikelen. Die zaken ontbreken in Blendle. Alternatieve vertelvormen, journalistieke meerwaarde die we dankzij de mogelijkheden van online kunnen creëren - liveblogs, video’s, interactieve graphics, quizzes, etc - ontbreken in de Blendle-ervaring.

 4. Waarom heeft NRC een (niet ondertekend) dagelijks commentaar?

  Het dagelijkse commentaar op het belangrijkste nieuws vervult bij NRC allerlei functies – het zegt iets over onze identiteit, onze blik op de wereld. Maar ook over toon, stijl en, in zekere zin, over de houding van de redactie. Die is in de kern rationeel: wars van onzin, ideologie en praatjesmakerij. Het commentaar weegt het nieuws, evalueert ontwikkelingen, plaatst ze in perspectief en komt, indien mogelijk, tot conclusies. Daarbij gelden de liberale ‘beginselen van NRC Handelsblad’ als maatstaf. Commentaren zijn dus interpretaties – ze bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nadenken over het nieuws van de dag. Zo komen ze dan ook tot stand – een aantal ervaren redacteuren overlegt dagelijks onderling, en met de hoofdredactie.

  Wat is interessant, dringend of bepalend voor vandaag? Wat lichten wij commentatoren, er voor ónze lezers uit, wat heeft net iets meer betekenis, wat verdient een accent, een waarschuwing, een oproep. Wie van ons weet er meer van, zag dit eerder of heeft meer inzicht? Zo komt er gezamenlijk een commentaar tot stand, dat door de hele groep wordt beoordeeld, vóórdat het NRC haalt. Daarom is ondertekening overbodig – het is een collectief artikel dat de stem van het medium wil zijn en daarom symbolisch verschijnt onder het oorspronkelijke wapen van de krant: ‘lux et libertas’.

 5. Is NRC links of rechts?

  NRC is geen van beide. In onze beginselen - vastgelegd in een hoofdredactioneel commentaar in de allereerste NRC Handelsblad op 1 oktober 1970 - staat het als volgt: „NRC-publicaties worden geredigeerd vanuit een liberale geesteshouding met eerbied voor het individu en de beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid en openheid.” Niet links, niet rechts, wel liberaal dus. En dat in de klassieke, negentiende-eeuwse betekenis: ‘liberalen’ keerden zich destijds tegen de traditionele macht van adel en kerk, streden voor burgerrechten en vrijhandel, vastgelegd in grondwetten, met grondrechten. De begrippen ‘rede’ en ‘vrijheid’ zijn bepalend voor NRC-journalistiek. Ons devies is sinds 1970: Lux et Libertas, Licht en Vrijheid. Licht als in: de Verlichting, Verlichtingsdenken – waarin redelijkheid staat tegenover irrationalisme, scepsis tegenover dogma en empirisch onderzoek (feiten) tegenover loze speculatie.

  Voor de NRC-journalistiek betekent dit: Onze journalistiek draait om waarheidsvinding en, op basis daarvan, meningsvorming. Wij hanteren een scheiding tussen feiten en commentaar. In de berichtgeving staan feiten centraal, in opinies gaat het om persoonlijke standpunten. NRC-journalistiek is feitelijk, zakelijk en objectief, maar niet maatschappelijk neutraal. Wij staan immers in een liberale traditie. Wij maken ons daarom sterk voor grondrechten en burgerrechten: vrijheid van meningsuiting, van vereniging en vergadering en van godsdienst, en voor het anti-discriminatiebeginsel. Daarbij hoort dat individuen en organisaties verantwoording dienen af te leggen aan diegenen over en/of namens wie zij besturen.

  Voor het dagelijks handelen van NRC-redacteuren/-medewerkers zijn deze beginselen te formuleren in vier kernwaarden:

  • Onafhankelijkheid

   Wij laten ons leiden door waarheidsvinding.

  • Integriteit

   Wij doen ons werk eerlijk, open en zorgvuldig.

  • Transparantie

   Wij zijn bereid en in staat te verantwoorden hoe en waarom wij ons werk doen of hebben gedaan.

  • Eigen verantwoordelijkheid

   NRC Media is aansprakelijk voor publicaties van zijn kranten en sites. Journalistieke publicaties zijn het product van een collectief: auteurs, eindredacteuren, chefs en hoofdredactie. In het Redactiestatuut is daarnaast vastgelegd dat redacteuren, in journalistiek-ethische zin, ook individueel verantwoordelijk zijn voor hun werk. Een auteur kan op grond van die bepaling eisen dat zijn naam wordt verwijderd als hij zich niet met een publicatie kan verenigen, ook al heeft hij die (deels) zelf geschreven.

 6. Waarom heeft NRC correspondenten?

  We willen onze lezers een brede blik geven op alles wat er in de wereld gebeurt. En we geloven dat je het beste weet wat in een land speelt, als je ter plekke bent. Daarom hebben we 21 correspondenten, verspreid over vijf werelddelen. Zij schrijven over alles wat in hun regio gebeurt: in de politiek, de economie, de kunst en in de samenleving als geheel. Doordat ze hun regio echt goed kennen, kijken ze voorbij de hypes en de sensationele televisiebeelden.

  Ze wonen en leven in hun regio, sommigen met hun gezin, dus ze weten hoe het echt zit. Als er iets groots gebeurt, denk aan een aanslag of een natuurramp, zijn ze snel ter plaatse. En met hun lokale netwerk kunnen ze een gedegen analyse maken van de gebeurtenissen in hun regio. Dankzij hun werk is NRC echt een kosmopolitische krant, voor lezers die verder willen kijken dan hun eigen achtertuin.

 7. Welke stukken worden bij NRC het best gelezen?

  Naast kwalitatief lezersonderzoek, waarbij we lezers interviewen over de krant, kijkt NRC sinds de lancering van de nieuwe site in het najaar van 2015 in toenemende mate naar wat lezers op onze site bekijken. Daarbij leggen we de nadruk op het aantal gelezen minuten, niet het aantal kliks. Dit zijn geanonimiseerde data, niet naar individuele abonnees of lezers herleidbaar.

  Wat weten we zoal? Welke stukken het meest gelezen worden, op welke apparaten (mobiel, tablet, desktop), hoe lezers op onze site komen (via de homepage, via Facebook, etc), of ze verder klikken naar andere verhalen en hoeveel minuten ze in stukken doorbrengen. We houden bij welke onderwerpen goed worden gelezen, dat nemen we mee in onze overwegingen voor de nieuwskeuzes die we maken. Elke dag krijgt de redactie een overzicht met de bestgelezen stukken van de dag ervoor.

  In het algemeen zien we dat stukken die context geven bij het nieuws, exclusieve nieuws- of onderzoeksverhalen, prikkelende columns en opiniestukken en verhalen die dichtbij de belevingswereld van de lezer staan op onze website het best worden gelezen.

 8. Maakt NRC winst of verlies?

  Die vraag verdient een duidelijk antwoord. NRC Media heeft in 2016 een brutowinst geboekt van 19,4 miljoen euro, op een omzet van 103 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag dat NRC Media op 6 juli 2017 heeft gepubliceerd. Dat mag een gezond resultaat worden genoemd.

  Verreweg het grootste deel van de omzet bestaat uit de opbrengsten van abonnementen. In het jaar 2016 hadden de gezamenlijke titels van NRC gemiddeld meer abonnees dan het jaar daarvoor. Dat is goed nieuws voor de redactie en voor de collega’s van  de uitgeverij, omdat hieruit blijkt dat onze journalistieke inspanningen door de lezers worden gewaardeerd.

  Die lezer verandert wel duidelijk qua gedrag. Vooral gedurende de week wordt er steeds meer en op verschillende tijden online gelezen. Het zogeheten combinatie-abonnement, waarbij men doordeweeks een digitale versie van de ochtend- of de middagkrant ontvangt en in het weekeinde een papieren versie, is nu de populairste variant voor nieuwe abonnees. Iedere abonnee kan op nrc.nl alle artikelen, foto’s, graphics en video’s bekijken die door de redacteuren en medewerkers van NRC worden gemaakt. Wie nog geen abonnee is, krijgt iedere maand een beperkt aantal artikelen ‘van het huis’, zodat men kennis kan maken met NRC.

 9. Hoe gaat NRC om met data en gegevens van abonnees?

  Na het aanscherpen van de Europese privacyregels heeft ook NRC het privacybeleid opnieuw tegen het licht gehouden. Allereerst: wij verkopen nooit gegevens van lezers aan adverteerders of andere partijen. We weten ook alleen op geaggregeerd niveau wat onze lezers lezen, dat is niet tot individuen herleidbaar. Gegevens worden alleen opgeslagen met een concreet doel, zoals de uitvoering van een abonnement. U kunt de privacybeloftes van NRC hier teruglezen.

 10. Wat is NRC Middag en waarom ontvang ik deze nieuwsbrief?

  NRC Middag is een nieuwe nieuwsbrief van NRC waarmee we onze journalistiek nog beter onder de aandacht brengen van de lezers voor wie de verhalen relevant zijn. Dagelijks rond het middaguur ontvangt u een gepersonaliseerde nieuwsbrief. We zien onze nieuwsbrieven als een waardevolle toevoeging aan uw abonnement. Mocht u dit anders zien, dan kunt u zich altijd afmelden via de vooraankondiging of via de nieuwsbrieven die u ontvangt van ons. In de eerste NRC Middagnieuwsbrief leggen we duidelijk uit waarom deze is toegestuurd, u kunt zich in die mail desgewenst direct afmelden.

  Welke artikelen staan in NRC Middag?

  De selectie van de artikelen in NRC Middag wordt mede gebaseerd op uw leesgeschiedenis. Via de Mijn geschiedenis-pagina ziet u welke artikelen u heeft gelezen op nrc.nl of in de NRC-apps. Dat is handig om snel een artikel terug te vinden, of als u verder wilt lezen op een ander apparaat. Of in dit geval om u een nieuwsbrief te presenteren waar artikelen in staan die u nog niet gelezen heeft. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld. Lees daar meer over in ons privacybeleid.

  U kunt de Mijn geschiedenis-functie altijd uitschakelen. Uw leesgeschiedenis wordt dan niet opgeslagen; alle overige functies op de website blijven gewoon werken. U kunt bovendien uw huidige geschiedenis altijd wissen door bovenaan de Mijn geschiedenis-pagina op ‘Mijn geschiedenis verwijderen’ te klikken. Als u de Mijn geschiedenis-functie heeft uitgeschakeld, volgen we dus niet meer wat u leest.

  Ontvang ik de nieuwsbrief NRC Middag nog als ik Mijn geschiedenis uitschakel?

  Ja, dat blijft u nog steeds de nieuwsbrief ontvangen. De selectie van de artikelen wordt dan gebaseerd op de belangrijkste en meest gelezen stukken op de site. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden in de nieuwsbrief.

  Dus NRC weet wat ik lees?

  Ja, als u gebruikmaakt van onze digitale diensten en door middel van uw account op onze websites en/of apps artikelen leest, kunnen wij zien welke artikelen dit zijn. In dat geval zullen wij als onderdeel van deze dienst bijhouden welke artikelen u leest, zodat via een gepersonaliseerde overzichtspagina in uw accountomgeving snel en gemakkelijk de voor u interessante artikelen kunnen worden getoond. Ook wordt via deze dienst een gepersonaliseerde leeslijst voor u samengesteld en kunt u eenvoudig uw leesgeschiedenis terugzien.

  Indien u onze websites en/of apps bezoekt en niet bent ingelogd via een account, weten wij niet wat u leest. In dat geval meten we op geaggregeerd niveau hoeveel en hoelang verhalen op onze site en in onze apps worden gelezen. Die informatie herleiden we niet tot individuele lezers. We weten dus wel hoeveel mensen een artikel hebben gelezen, maar niet wie dat zijn.

  Hoe verhoudt de selectie van NRC zich tot van de redactionele selectie?

  Met de introductie van volgonderwerpen en Mijn geschiedenis hebben we op NRC.nl een vorm van personalisatie geïntroduceerd. Zo zorgen we ervoor dat we u de juiste artikelen presenteren. Tegelijk zijn we ons zeer bewust van het gevaar van tunnelvisie: voor wie alleen nog kennisneemt van wat hem interesseert, wordt de wereld wel erg klein. Opgesloten raken in een bubbel is een reëel gevaar. De kracht van NRC is ook dat er verhalen zijn waar u als lezer misschien niet naar op zoek was – en die u toch niet had willen missen. Dat ene stuk over het Midden-Oosten, of dat leuke verhaal over trends in voeding. Of juist dat opiniestuk waar u het volledig mee oneens bent, maar u wel aan het denken zet over bepaalde maatschappelijke problemen. Deze vorm van personalisatie komt daarom nooit in plaats van de redactionele selectie op onze site, in onze app, of in de krant. We beschouwen personalisatie als een extra service, maar niet als een vervanging. Want we schrijven over bijna alles, en we willen dat u ook dat blijft zien.

  Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor een van onze andere, thematische nieuwsbrieven. Onze redacteuren en correspondenten schrijven wekelijks 23 verschillende nieuwsbrieven over onder meer de Amerikaanse politiek, gezond eten, klimaat en boeken. Via nrc.nl/nieuwsbrieven meldt u zich eenvoudig aan.

  Hier leest u meer over hoe NRC omgaat met uw gegevens.

 11. Heeft u zelf een vraag over NRC?

  We beantwoorden hier veelgestelde vragen over NRC. Staat uw vraag er niet bij? Stel die dan hier. Wij zullen een selectie beantwoorden.

  Stel uw vraag