De bibliotheek van de Delhi School of Economics van Delhi University. Aan de belangrijkste technische instellingen in India studeren zeer weinig Dalits of Adivasi, ondanks de quota die India hanteert om achtergestelde studenten meer kansen te bieden.

Foto Amal KS/Hindustan Times/Getty

Interview

Dalits die willen studeren, hebben hun achterstand in India niet zomaar ingelopen

Kastendiscriminatie Ondanks quota en andere maatregelen blijven studenten uit lagere kasten ondervertegenwoordigd op Indiase universiteiten.

‘Maatschappelijke normen werken door in de cultuur van de academie”, constateert de Indiase wetenschapsjournalist Ankur Paliwal. „Wie mag de wetenschap in, en wie niet?” Paliwal deed voor tijdschrift Nature onderzoek naar diversiteit op Indiase universitaire instellingen. Die gaven hem toegang tot de databases van het schooljaar 2020, waaruit bleek dat deelname van vooral twee sociale groepen danig achterblijft: van Adivasi, leden van de inheemse Indiase stammen, en Dalits, uit de laagste maatschappelijke kaste.

Wie zitten er op Indiase universiteiten?

„Op een willekeurige Indiase universiteit valt direct op: hier zitten vooral mensen uit hogere kasten. Hoger onderwijs is in meer landen iets van de elite, maar ik wilde weten hoe dat precies zat. De cijfers die de instellingen inleverden, waren soms schokkend – als ze aangaven dat er nul promovendi uit de gemarginaliseerde groepen waren, bijvoorbeeld. En hoe hoger in de academische wereld, des te minder Adivasi of Dalits zag je. Volgens de selectiecommissies gebeurt de toelating heel secuur, op basis van criteria per opleiding. De instellingen zullen altijd zeggen dat zij zich baseren op ‘verdienste’.”

Is het niet logisch dat een universiteit de beste promovendi wil?

„De vraag is: hoe worden verschillende capaciteiten gewaardeerd, welke criteria worden gehanteerd? Er wordt onvoldoende stilgestaan bij die selectie. Het profiel van kandidaten lijkt vaak op wie de posities al hebben. Dan kom je uit op de meer bevoorrechte studenten, die al eerder in hun academische carrière bepaalde kansen hebben genoten. ‘Verdiensten’ worden zo een manier om mensen buiten te sluiten.”

Maar in het Indiase onderwijs worden ook plekken gereserveerd, juist voor leerlingen en studenten uit achtergestelde gemeenschappen.

„U doelt op de quota. Zulke positieve discriminatie is nodig, want historisch gezien kregen studenten uit hogere kasten de voorkeur. De cijfers tonen hoe beroerd het ervoor staat: het quotum wordt niet eens gehaald.”

In de Tilka Majhi Adivasi-basisschool in de deelstaat West-Bengalen krijgen inheemse kinderen op straat les, wegens gebrekkige voorzieningen.

Foto Dipa Chakraborty/Pacific Press/Shutterstock

In een poging maatschappelijke ongelijkheden recht te trekken, voerde de Indiase overheid jaren geleden quota in. Bijna alle instellingen worden geacht 7,5 procent van hun plaatsen beschikbaar te stellen aan inheemsen, en 15 procent aan Dalits – percentages die overeenkomen met de vertegenwoordiging van die groepen in de gehele Indiase bevolking.

Op de instellingen die gehoor gaven aan Paliwal’s informatieverzoek, kwam de vertegenwoordiging ver daaronder uit. Onder promovendi van de vijf belangrijkste technische instellingen was gemiddeld slechts 10 procent Dalit, en 2 procent Adivasi. Dat aandeel was nog lager onder het personeel. Ook is er op alle niveaus in de academische organisaties een ‘tekort’ aan leden van de ‘Overige Achtergestelde Klasse’, nog een categorie die de Indiase census hanteert.

Missen de quota hun uitwerking?

„Quota helpen maar tot zekere hoogte: ze banen de weg naar een bepaalde gewilde positie. Maar eenmaal daar hebben studenten alsnog te maken met een cultuur waarin zij historisch gezien werden genegeerd. En ja, de quota moeten uiteraard wel worden nageleefd. Het is een eeuwige discussie. Verontwaardigde studenten – of hun ouders – denken dat het quotumsysteem een oneerlijk voordeel biedt aan de aankomende studenten uit de achtergestelde gemeenschappen. Zij staan er niet bij stil dat de betreffende studenten soms juist ondanks hard werken niet aan de criteria kunnen voldoen omdat zij daarvoor de randvoorwaarden missen.”

„De gemarginaliseerde studenten voelen echt dat zij een inhaalslag moeten maken. Je kunt je voorstellen dat het voor hen heel onprettig is te weten dat anderen niet geloven dat zij hun positie verdienen.”

Dalit-kinderen in het Maharjganj-district in de noordelijke Indiase deelstaat Uttar Pradesh volgen onderwijs dat speciaal is ontwikkeld voor plattelandskinderen.

Foto Andrew Aitchison/Getty

In interviews tekende Paliwal anekdotisch bewijs op van tegenwerking, zoals van PhD-studenten die geen begeleider konden vinden, en van professoren expliciet te horen kregen dat dat vanwege hun achtergrond was. Er waren kandidaten wier verdiensten wel opgemerkt en gewaardeerd werden, maar die zich vervolgens niet konden veroorloven alleen te wonen of familie achter te laten. Ook de aansluiting met vorige opleidingen en onderwijsfaciliteiten, zoals trainingen en Engelse taalles, is vaak gebrekkig.

Lees ook: In gepolariseerd India trekt Bollywoodheld ‘SRK’ nog altijd volle zalen

De gehele sociale situatie van de Adivasi en Dalit schaadt dus hun academische kansen.

„Eén statistisch gegeven dat opviel: op de bèta-opleidingen zijn er nog minder studenten uit deze groepen te vinden, en al op de bacheloropleidingen. Toen ik dat navroeg bij mensen uit het vakgebied, opperden zij dat dat mogelijk komt doordat faciliteiten voor goede lessen natuurkunde, scheikunde en biologie al op de scholen in de inheemse gebieden ontbreken.”

U pleit voor strengere naleving van quota en u wil dat achtergestelde leerlingen vroeger in aanraking komen met de academie. Stel dat dat leidt tot meer academici met dergelijke wortels, wat zou dat uitmaken voor de wetenschap?

„Ten eerste zie ik een morele kwestie: iedereen, ongeacht kaste, zou gelijke kansen moeten hebben op ontwikkeling en onderwijs. Het tweede punt is de kracht van diversiteit. Wetenschappers met diverse achtergronden kunnen die verschillende perspectieven gebruiken. Als onze ondervraging verandert, dan ook het wetenschappelijk veld. Dat is academisch denken in actie.”