Nederland eensgezind naar EU-top over migratie: ‘geen Berlijnse Muur om Europa’

Asielbeleid In aanloop naar de EU-top over asielbeleid, deze donderdag in Brussel, zijn de onderlinge meningsverschillen en irritaties in de coalitie niet te missen. Maar tot grote brokken heeft dit nog niet geleid.

René Peters (CDA) en Suzanne Kröger (GroenLinks) tijdens een eerder debat over de asielcrisis.
René Peters (CDA) en Suzanne Kröger (GroenLinks) tijdens een eerder debat over de asielcrisis. Foto Sem van der Wal/ANP

Als er al een afspraak binnen de coalitie is gemaakt om elkaar in verkiezingstijd niet aan te vallen op het thema ‘migratie’, dan is die afspraak al eindeloos geschonden. In aanloop naar de door premier Rutte geïnitieerde EU-top over asielbeleid, deze donderdag in Brussel, zijn de onderlinge meningsverschillen en irritaties over dit gevoelige onderwerp tussen de vier regeringspartijen niet te missen. Maar tot grote brokstukken leidt dit vooralsnog niet.

Doorzichtig was het voorstel van het CDA om woensdagochtend in de media een voorstel te pluggen om Nederland voor asielzoekers minder aantrekkelijk te maken. Tot de eeuwwisseling was binnen het asielrecht een twee-status-stelsel van kracht, dat onderscheid maakte tussen mensen die te vrezen hebben voor hun leven vanwege hun politieke kleur, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit – de zogenoemde verdragsvluchtelingen – en mensen die tijdelijk bescherming nodig hebben, zoals oorlogsvluchtelingen.

Dat onderscheid verdween bij de invoering van de Vreemdelingenwet, om eindeloos procederen door ‘subsidiair beschermden’ te voorkomen. Dit deden ze omdat de status van verdragsvluchteling veel meer rechten gaf. Met het herinvoeren van het twee-status-stelsel kan gezinshereniging voor statushouders met tijdelijke bescherming beperkt worden, is de redenering van het CDA.

Proefballonnetje

Coalitiepartners ChristenUnie en D66 schoten dit plan vrijwel direct af als een onwenselijk en juridisch onmogelijk „proefballonnetje”. Nog dezelfde dag bepaalde ook de Raad van State dat de door het kabinet al eerder geprobeerde nareisbeperking voor familieleden van statushouders in strijd is met Nederlands en Europees recht.

Tijdens het Kamerdebat over de EU-top, woensdagavond laat, besloot CDA-Kamerlid René Peters de motie over dit voorstel op verzoek van premier Rutte toch maar aan te houden. Volgende week zal Peters het opnieuw proberen.

Binnen het kabinet is de afgelopen weken een speciaal Catshuisberaad begonnen om mogelijke oplossingen aan te dragen om een nieuwe opvangcrisis zoals vorige zomer in Ter Apel te voorkomen. Die leidde vorig najaar tot een bijna crisis in het kabinet, omdat de VVD-fractie tegen de voorliggende ‘spreidingswet’ was, waarmee staatssecretaris Eric van der Burg (ook VVD) asielopvang eerlijker en mogelijk met dwang onder gemeenten wil verdelen. Premier Rutte moest er als partijleider aan te pas komen om de VVD-fractie mee te krijgen. Zijn enige smeermiddel was de belofte om serieus werk te gaan maken van het „verlagen van de instroom” van asielzoekers, zowel binnen het kabinet als in Europa.

Om het kabinetsoverleg te laten slagen, zo wist het AD te melden, zouden de regeringspartners hebben afgesproken het migratievraagstuk niet al te zeer te laten opspelen in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.

Een „harde afspraak” over een staakt-het-vuren willen coalitiebronnen die niet noemen, wel dat de betrokken bewindslieden de nadrukkelijke wens hebben uitgesproken dat hun overleg achter de schermen „constructief” moet blijven. Een openlijk uitgevochten politiek conflict erover, is de angst, brengt een oplossing van het asielvraagstuk niet dichterbij.

Wopke Hoekstra

Het weerhield CDA-leider Wopke Hoekstra er niet van om bij de aftrap van zijn campagne afgelopen zaterdag stevige taal over strenger (Europees) asielbeleid te spreken. „Als we de grenzen binnen Europa open willen houden, moeten ze om heel Europa heen dicht.” Hoekstra bepleitte de al eerder de door Rutte en de Franse president Emmanuel Macron geopperde mogelijkheid om hoge hekken langs de Europese buitengrens te zetten om de instroom van asielzoekers te beperken.

Ook deze suggestie werd snel afgeserveerd door de twee coalitiepartners D66 en ChristenUnie. „Zinloos”, zei D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in De Telegraaf. En Don Ceder van de ChristenUnie: „Europa mag nooit een ondoordringbaar fort worden voor wie z’n leven niet zeker is.”

In het Kamerdebat woensdagavond leken de vier regeringsfracties elkaar te willen sparen, althans niet te hard op hun fundamentele meningsverschillen over het nijpende asielbeleid aan te vallen. Dat ‘migratie’ onmiskenbaar een verkiezingsthema is en een zwakke plek in de cohesie van het kabinet, wreven de oppositiepartijen in. Dat Rutte uitgerekend nu heeft aangedrongen op een ingelaste Eurotop om over asiel te spreken, is volgens de oppositie bedoeld voor zijn binnenlandse agenda. „Is de EU-top misschien gewoon een mooi fotomoment voor de verkiezingscampagne van de premier?”, vroeg Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen zich af.

Is de EU-top misschien gewoon een mooi fotomoment voor de verkiezingscampagne van de premier?,

Laurens Dassen Volt-fractievoorzitter

In Brussel wil premier Rutte gesprekken voeren over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers (veel herkomstlanden werken niet mee aan de uitzetting van hun onderdanen), betere bewaking van de Europese buitengrenzen, experimenteren met asielprocedures bij de Europese buitengrens en het gelijktrekken van Servisch visabeleid met dat van Europa (veel ‘veiligelanders’ kunnen visumvrij naar Servië vliegen van waaruit ze doorreizen naar de EU). Wat dat laatste betreft, is afgelopen december „grote voortgang geboekt”.

„Ik denk dat ik met weinig concreets terugkom”, probeerde Rutte afgelopen vrijdag na de ministerraad de verwachtingen te temperen. Die zal volgens hem „deels agendazettend zijn”. En, zo benadrukte hij, „Europa kan niet in zijn eentje de oplossing doen”, daarvoor is de medewerking van derdelanden van essentieel belang.

Terugsturen uitgeprocedeerden

Het lijkt erop dat Nederland vooral heil ziet in het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waarbij ‘migratiepartnerschappen’ met landen worden aangegaan in ruil voor meer handel, ontwikkelingshulp en soepeler visumbeleid voor tijdelijke arbeidsmigratie.

Lees ookNederland zet zich bij EU-top in voor terugsturen van migranten

De vorige asielcrisis (2015-2016) kon worden beteugeld dankzij de Turkije-deal en intensievere grensbewaking door individuele landen. Ook betaalt de Europese Commissie veel geld aan Turkije voor de versterking van zijn grensbewaking in het oosten. Het financieren van een Europese grensbarrière is lange tijd taboe geweest in Brussel. Maar de kritiek hierop kalft af.

Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) heeft gezegd dat de Commissie niet langer weigert landen als Griekenland te helpen bij het plaatsen van grenshekken. Ook staatssecretaris Van der Burg heeft laten weten dat hij die optie openhoudt.

Over de meest rigoureuze maatregel om de asielstroom naar Europa te beteugelen – een hermetisch afgesloten hek langs de buitengrenzen – moest Rutte in het Kamerdebat woensdagavond erkennen dat dit niet wenselijk is. Hij zei nadrukkelijk niet „één grote Berlijnse Muur rond Europa” te willen bouwen. Grenshekken bouwen, vervolgde de premier, „kan soms heel nuttig zijn, maar er zitten altijd poortjes in, zodat mensen asiel kunnen aanvragen”.