Opinie

Bestraf grensoverschrijdend gedrag Kamerleden strenger: houd salaris in bij schorsing

Integriteit De Tweede Kamer kan wel degelijk optreden tegen grensoverschrijdend gedrag, meent . Het salaris kan worden gekort, en ook het strafrecht biedt mogelijkheden.
Thierry Baudet (FVD) na afloop van de stemming over het voorstel om hem tijdelijk te schorsen vanwege het niet melden van zijn nevenfuncties.
Thierry Baudet (FVD) na afloop van de stemming over het voorstel om hem tijdelijk te schorsen vanwege het niet melden van zijn nevenfuncties. Foto BART MAAT /ANP

Kamerleden van FVD schenden de laatste tijd op verschillende manieren bestaande (fatsoens-)normen in het parlement, krijgen zo veel media-aandacht en veroorzaken morele verontwaardiging in en om het parlement, maar blijven veelal zonder (serieuze) gevolgen. De NRC noemde dit de „methode-FVD” (25/10).

Onlangs werd FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet voor een week geschorst omdat hij bij herhaling geweigerd had een nevenfunctie te registreren. Afgelopen week leidde intimiderend optreden in het Kamergebouw van Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) jegens een parlementair journalist tot veel commotie. Fractievoorzitter Laurens Dassen (Volt) reageerde met het initiatief om na te gaan of het Reglement van Orde van de Tweede Kamer kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat journalisten gevrijwaard blijven van intimiderende praktijken. Op overtreding van een regel zou volgens Dassen een sanctie moeten volgen. Ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) liet weten te onderzoeken of regels aangescherpt kunnen worden.

Wangedrag aanpakken

De recente incidenten in het Kamergebouw staan niet op zichzelf en betreffen niet slechts FVD. Eerder, in 2021, berichtte NRC over grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie en machtsmisbruik) van een Kamerlid jegens fractiemedewerkers. Kamervoorzitter Bergkamp was toen nog tamelijk gelaten over de mogelijkheden om in te grijpen bij wangedrag. Zij benadrukte destijds nog dat zij formeel niets te zeggen heeft over het doen en laten van Kamerleden. Ik ben hun werkgever niet, zo beklemtoonde Bergkamp.

Dit laatste is onmiskenbaar juist, maar dat wil niet zeggen dat er niet opgetreden kan worden tegen Kamerleden die over de schreef gaan. In principe zijn er twee manieren om wangedrag van Kamerleden aan te pakken.

Lees ook: De Tweede Kamer is een ‘extreem onveilige’ werkplek, vinden de Kamerleden zelf

Ten eerste biedt de bestaande gedragscode van de Tweede Kamer een mogelijkheid om afgevaardigden aan te spreken op hun gedrag. Deze bevat op dit moment vooral bepalingen die belangenverstrengeling en corruptie tegengaan. Een van die bepalingen betreft de plicht voor Kamerleden om nevenfuncties en -activiteiten, alsmede financiële belangen te vermelden in een openbaar register.

Baudet kwalificeerde zijn herhaalde weigering om een nevenfunctie te registreren als een pietluttige overtreding. Ten onrechte. Transparantie over nevenfuncties en belangen is een eerste vereiste om belangenverstrengeling en corruptie in de politiek tegen te gaan. Een weigering om nevenfuncties te registreren ondermijnt het noodzakelijke integriteitsbeleid en levert een ernstige vorm van plichtsverzuim op. Kamerleden dienen zich ervan bewust te zijn dat zij een publieke functie uitoefenen waaraan dergelijke plichten verbonden zijn.

Weet de Tweede Kamer dat de weigering om nevenfuncties te registreren, zoals in het geval Baudet, neerkomt op valsheid in geschrifte?

Datzelfde geldt wanneer Kamerleden zich jegens journalisten, gasten of medewerkers in de Kamergebouwen schuldig maken aan intimiderend of grensoverschrijdend gedrag. Ook in dat geval is sprake van ernstig plichtsverzuim. De gedragscode bevat op dit moment geen specifieke gedragsnorm op dit punt. Maar het is goed mogelijk om een bepaling toe te voegen dat Kamerleden gehouden zijn medewerkers en bezoekers met respect te bejegenen.

In het Britse Lagerhuis bijvoorbeeld bepaalt de gedragscode sinds 2018, zoals ik eerder schreef, dat parlementsleden verplicht zijn medewerkers en bezoekers te bejegenen met hoffelijkheid en respect.

De vraag is hoe een gedragscode voor Kamerleden effectief kan worden gehandhaafd en welke sancties mogelijk zijn. In de Tweede Kamer is het onderzoek naar overtredingen van de gedragscode opgedragen aan een onafhankelijke instantie, het College van onderzoek integriteit. Daarmee is een belangrijke waarborg voorhanden om ‘politisering’ van klachtenbehandeling te voorkomen. Op het punt van de sancties zijn de mogelijkheden beperkt. Anders dan in andere westerse parlementen is het in Nederland (grondwettelijk) niet mogelijk om Kamerleden bij zeer ernstig wangedrag te ontslaan uit hun ambt.

Pietluttige straf

De zwaarste sanctie is op dit moment de schorsing van een maand. In het geval van Baudet besloot de Kamer tot een schorsing van een week, waarvan een deel van de ‘straf’ in een reces viel. In die zin was niet de overtreding maar de opgelegde sanctie eigenlijk pietluttig. Bedenk hierbij dat elders bij de overheid, zoals voor een ambtenaar of een rechter, de herhaalde weigering om nevenfuncties op te geven kan leiden tot ontslag van de betrokken functionaris.

Een nadere bezinning op de sancties lijkt raadzaam, nu in het parlement klaarblijkelijk personen zitting hebben die zich helemaal niets van de regels willen aantrekken. Het inhouden van salaris bij een schorsing is in ieder geval een optie en behoort wel tot de mogelijkheden. Daarvoor moet echter eerst de wet worden aangepast.

Tijdens de Kamerdebatten geldt een immuniteit voor parlementariërs, maar daarbuiten zijn zij strafrechtelijk aansprakelijk

Een tweede manier om ernstig wangedrag van Kamerleden aan te pakken levert het strafrecht. Tijdens de Kamerdebatten geldt weliswaar een beperkte immuniteit voor parlementariërs, maar daarbuiten zijn zij als elke andere burger strafrechtelijk aansprakelijk. Belangenverstrengeling kan in bepaalde gevallen tevens een misdrijf zijn (omkoping). Grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie) kan neerkomen op aanranding. Intimiderend handelen kan eveneens leiden tot strafbare feiten (belediging, bedreiging). En is de Tweede Kamer zich ervan bewust dat de weigering om nevenfuncties te registreren, zoals in het geval Baudet, eveneens een strafbaar feit (valsheid in geschrifte/valselijk opmaken van een register) kan inhouden?

Ernstig wangedrag

Natuurlijk is het zaak te voorkomen dat het strafrecht al te snel wordt ingeschakeld. Het treffen van interne maatregelen in eigen huis heeft de voorkeur. Maar onder omstandigheden is aangifte doen bij ernstig wangedrag van Kamerleden onontkoombaar.

Overigens is de strafrechtelijke route vanwege een uitzonderlijke, omslachtige strafprocedure ten aanzien van Kamerleden vaak nauwelijks begaanbaar. De commissie-Fokkens heeft in 2021 voorgesteld de procedure vergaand te vereenvoudigen. Het is te hopen dat het parlement hier snel werk van maakt.

De Tweede Kamer beleeft door het wangedrag van enkele Kamerleden op het punt van integriteit barre tijden. Dat wangedrag schaadt het gezag van en vertrouwen in het parlement. Het is zaak dat het parlement wegen vindt om krachtdadig op te treden tegen interne misstanden.