Opinie

De Kamer moet Baudet nu ook echt aanpakken

Bijverdiensten De FVD-leider heeft lak aan de berisping wegens het niet opgeven van neveninkomsten. Maar een Kamerlid kan daar wel degelijk toe gedwongen worden, stelt
Thierry Baudet (FVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Thierry Baudet (FVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Foto BART MAAT / ANP

Thierry Baudet kreeg 15 maart van de Tweede Kamer een berisping en een aanwijzing. Geoordeeld werd dat de fractievoorzitter van FVD de gedragscode voor Tweede Kamerleden schendt door zijn nevenfuncties niet te vermelden in het daartoe bestaande openbare register. Een bij het College van onderzoek integriteit Tweede Kamerleden ingediende klacht was eerder gegrond verklaard, want hij blijkt wel degelijk twee functies te hebben. Beide bestuursfuncties zijn gerelateerd aan nevenactiviteiten van FVD. De Kamer verlangt dat hij de functies, zoals verplicht is, alsnog registreert.

Zou het dwarsliggen zijn, afzetten tegen ‘de anderen’, provoceren, hopen op een ‘slachtofferrol’ of zou hij gewoon iets te verbergen hebben? Welke motieven Thierry Baudet heeft om zich niet te conformeren aan voor Kamerleden geldende regels is onbekend.

Duidelijk is dat hij er lak aan heeft. Het motief is misschien ook niet zo belangrijk, al heeft transparantie over nevenactiviteiten en neveninkomsten uiteraard een verderstrekkende betekenis. Wie zaken stelselmatig weigert openbaar te maken, wekt, naar de woorden van oud-Kamervoorzitter Vondeling, de ‘schijn des kwaads’.

Aanscherping

Integriteit staat al langer hoog op de agenda van de Tweede Kamer en er zijn inmiddels diverse regelingen om daarop toe te zien. In 2003 vroeg de Tweede Kamer om instelling van registers voor nevenfuncties en buitenlandse reizen. Er kwamen daarover bepalingen in het reglement van orde.

In 2006 stemde de Kamer verder unaniem in met het in een register bijhouden van neveninkomsten. In 2010 zorgde wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer tot opneming van een nieuw artikel over de openbaarmaking van alle functies en inkomsten daaruit. Die moeten jaarlijks voor 1 april worden gemeld.

Nadien ging de Tweede Kamer over tot aanscherping van de regels over integriteit. In december 2019 besloot zij op voorstel van het Presidium om tot een gedragscode te komen. Het voorstel daarover werd in september 2020 door de Kamer aangenomen. In het per 1 april 2021 gewijzigde reglement van orde werd daarover een bepaling opgenomen. De gedragscode betreft naast het waarborgen van de onafhankelijkheid en het respecteren van vertrouwelijkheid, het naleven van de registratieverplichtingen.

Wie zaken stelselmatig weigert openbaar te maken, wekt de ‘schijn des kwaads’

Burgers kunnen over schending van de gedragscode een klacht indienen, die wordt onderzocht door een door de Kamer ingesteld College van onderzoek integriteit. Ook het betreffende lid wordt daarvan op de hoogte gesteld. Het college rapporteert aan het Presidium en stelt eventueel een sanctie voor. Mogelijkheden zijn: berisping, aanwijzing en schorsing voor een maand, waarbij het lid wel aan stemmingen mag deelnemen. De FVD-voorman liet eerder weten die registratie onzin te vinden en leek al niet van plan zijn nevenactiviteiten te melden. Dat is tot nu toe, anderhalve maand na de hem gegeven aanwijzing, evenmin gebeurd.

Vraag is: en wat nu? Welke verder stappen gaat de Kamer nemen? Laat de Kamer dit over haar kant gaan, dan zal in het vervolg medewerking van Kamerleden geheel vrijblijvend zijn. Goedwillende leden zullen functies melden, kwaadwillenden niet.

Lees ook: Waarom onderzoekt de Kamer de financiële banden tussen FVD en Russische donoren niet?

Er is, zoals eerder Tom-Jan Meeus schreef (NRC 12/4), vermoedelijk een verband tussen de niet-gemelde nevenfuncties en neveninkomsten. Ook daarover bestaat onduidelijkheid en dat vraagt om opheldering. Gelet op de bepaling over de meldingsplicht in de Wet schadeloosstelling Tweede Kamerleden gaat het om meer dan het niet nakomen van de gedragscode. Hoewel de wet geen strafbepaling kent, kan een Kamerlid – ook al gelet op de door hem of haar afgelegde ambtseed – deze wettelijke plicht uiteraard niet negeren. Bij aanvaarding van het Kamerlidmaatschap belooft het lid trouw aan de Grondwet en de plichten die het ambt oplegt trouw te zullen vervullen. Schending van een ambtseed is wel strafbaar.

Parlementaire ondervraging

Er zijn sterke aanwijzingen dat Baudet uit de niet-gemelde nevenfuncties (aanzienlijke) inkomsten heeft. Daarover mag geen onduidelijkheid blijven bestaan. Als externe instanties (Rekenkamer, het OM of ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) daartoe niet in staat of gemachtigd zijn, dan dient de Tweede Kamer misschien zelf maar een onderzoek in te stellen. Het middel van de parlementaire ondervraging, waarbij verhoor onder ede kan worden afgenomen, zou daartoe mogelijkheden bieden.

Wie meent dat dit een zwaar middel is en dat het ‘raar’ is dat Kamerleden onderzoek instellen naar een medelid heeft op zich een punt. Nog vreemder is echter dat een Kamerlid zich stelselmatig weigert te houden aan de door de Tweede Kamer zelf opgestelde regels. Natuurlijk is het beter als de Kamer geen tijd aan dit soort gedrag hoeft te besteden, maar niets doen kan ook niet. Als ‘precedent’ kan enigszins gelden dat de Kamer in 1978 een onderzoekscommissie instelde naar zaken die speelden rond het toen inmiddels voormalige lid Willem Aantjes.

Dat de Kamer het er maar bij zou laten, is onbestaanbaar. Wie, zoals Baudet, weigert mee te werken, dient daartoe dan maar gedwongen te worden. De geloofwaardigheid van de Tweede Kamer staat op het spel. Alle reden om handelend op te treden.