Kamerdebat regeringsverklaring

CDA sluit verhoging AOW niet uit

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV. In dit blog volgt NRC de laatste ontwikkelingen.

Omtzigt: coalitie heeft tegenstellingen afgekocht met veel geld

Pieter Omtzigt (CDA) heeft vandaag, op de eerste dag van het debat over de regeringsverklaring, het laatste woord – en het kortste. Sinds zijn vertrek uit het CDA heeft hij als jongste eenmansfractie in de Tweede Kamer ook de minste spreektijd. „360 dagen na de val van het kabinet krijg ik 360 seconden iets te zeggen over het nieuw kabinet dat identiek is aan het oude”, begint hij dan ook.

Omtzigt wijst op de brede kritiek op het coalitieakkoord, van het CPB, het SCP, de Rekenkamer en de Raad van State. Al die pijnpunten in het akkoord zijn volgens hem „gecompenseerd met geld om politieke tegenstellingen af te kopen”.

Wat hij mist in het akkoord is een plan voor de middellange termijn voor de bestrijding van corona. Omtzigt wil ook een onderzoek naar de mogelijk te hoge oversterfte in Nederland tijdens de coronacrisis, met „onafhankelijke onderzoekers in the lead”. „Je kunt met goed leiderschap, snel ingrijpen en zonder 2G of 3G op het werk een lage oversterfte bereiken in de coronacrisis. Kijk naar Denemarken.”

Tot slot stelt hij een vraag aan Rutte persoonlijk. Alle ministers, zegt Omtzigt, moeten een brief tekenen dat ze geen baan zoeken terwijl ze bewindspersoon zijn en Omtzigt wil weten: heeft de premier die zelf ook ondertekend? Omtzigt wil zeker weten dat Rutte zijn komende termijn als premier niet gebruikt als springplank voor een andere (internationale) functie.

En daarmee is de eerste dag van het debat voorbij.

Volt en JA21 ‘constructief’ richting kabinet, ondanks kritiek

Belangrijk in het debat over de regeringsverklaring is de vraag hoe constructief de oppositie zich gaat opstellen, temeer ook omdat het kabinet Rutte IV alleen in de Tweede Kamer een meerderheid heeft, en niet in de Eerste Kamer. In de loop van de avond geven verschillende kleinere partijen aan dat ze openstaan voor samenwerking.

Joost Eerdmans (JA21) geeft het kabinet „het voordeel van de twijfel: laat het maar zien”. Laurens Dassen (Volt) heeft het over „samen veel bereiken”. Ook SGP-leider Kees van der Staaij stelt zich niet a priori afwijzend op, al maakt zijn partij zich wel zorgen over de medisch-ethische dossiers in dit kabinet. Ook Farid Azarkan (Denk) typeert zijn partij als „lid van de constructieve oppositie”.

Dassen benadrukt in zijn bijdrage de „gigantische uitdagingen” waar Nederland voor staat, bijvoorbeeld op klimaatgebied, en pleit voor „constructieve samenwerking”. Bezig zijn „met rivaliteiten, met ruzie maken, met de korte termijn” is volgens hem onwenselijk. Hij verwijst naar „waardige en vaardige politici” als Bart Snels (GroenLinks) en Wouter Koolmees (D66) die de politiek recentelijk teleurgesteld de rug toe hebben gekeerd.

„We moeten weer politiek durven bedrijven, sturing durven geven, mensen mee durven nemen”, zegt Dassen. „De inspanning om tot een oplossing te komen moet net zo groot zijn als de uitdagingen.” Dassen wenst Rutte tot slot „veel heldere antwoorden en een goed geheugen” toe.

Eerdmans zegt dat het aanstellen van speciale ministers en staatssecretarissen voor concrete problemen zoals wonen en de problemen met het Groningse gas op „instemming” kan rekenen van JA21. Maar dat er geen minister van Immigratie is vindt Eerdmans dan weer jammer. Hij heeft ook nog een tip voor het kabinet: „Gun de oppositie dingen. Geef echte ruimte voor goede voorstellen.”

Ook ChristenUnie wil reparatie koopkracht

Als laatste spreker van de vier regeringsfracties riep ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers het nieuwe kabinet met nieuwe maatregelen te komen om voor bepaalde groepen koopkracht te repareren. Uit doorrekeningen van het Nibud blijkt dat die door oplopende inflatie en hoge energieprijzen flink omlaag dreigt te gaan.

Segers maakt zich met name zorgen over „gezinnen die maar net de eindjes aan elkaar kunnen knopen” en ouderen voor wie koopkrachtverlies dreigt. „Wat gaat het kabinet daaraan doen”, vroeg Segers aan de vier aanwezige bewindslieden in Vak K – premier Rutte (VVD), de vicepremiers Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA).

Segers zegt het kabinetsbeleid „heel specifiek” te zullen beoordelen „op het effect voor deze groepen”. Net als fractievoorzitter Heerma van het CDA verwees hij naar de afspraak in het coalitieakkoord dat de koopkrachtontwikkeling voor alle groepen „evenwichtig” zal zijn.

Segers is uitermate kritisch op het besluit van de vorige regering om de gaskraan in Groningen op de valreep toch weer verder open te draaien. Segers noemde die keuze „zo haaks op de beslissing van het vorige kabinet”. Ook de ChristenUnie maakte deel uit van dat kabinet.

De Groningers die vorige week in de rij moesten staan voor een compensatieregeling voor hun beschadigde huizen – waarbij het door het vorige kabinet gereserveerde budget niet toereikend bleek - noemde Segers „pijnlijk en gênant”.

Hij roept het nieuwe kabinet op om de herstel- en verstevigingsoperatie in Groningen te versnellen en te verbeteren. „Zou het niet goed zijn als de bewindspersoon ook daar fysiek kantoor houdt?” D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief is belast met het Gronings gasdossier.

Klaver: unheimlich gevoel bij ‘mooi’ coalitieakkoord

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat er „mooie dingen” in het coalitieakkoord staan, zoals de miljarden die naar het klimaatbeleid gaan. Hij geeft daar zelfs „echt complimenten” voor.

Toch heeft hij ook een ongemakkelijk gevoel bij het akkoord. Allereerst omdat de Tweede Kamer nu debatteert over het beleid voor de komende drie jaar „terwijl aan de grens van Europa over een week misschien wel een oorlog uitbreekt” – een verwijzing naar de Russische dreigementen richting Oekraïne. Daarnaast heeft hij twijfels over de oprechtheid van dit kabinet. Klaver zegt het gevoel te hebben dat Rutte IV nu „even meebuigt”, vanwege politieke en maatschappelijke sentimenten, maar terug zal keren naar de status quo zodra het politieke gevaar is geweken. „Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft”, vat Klaver de strategie samen.

Zijn voornaamste kritiek is dat grote vermogens worden ontzien in het coalitieakkoord. „Het is heel goed dat we veel geld uitgeven. Mijn kritiek is dat er geen inkomsten tegenover staan. Dat vermogen niet zwaarder wordt belast.” En dat de rekening dus naar toekomstige generaties wordt doorgeschoven. „Uiteindelijk zie ik een systeem waar ik me zorgen over maak, een systeem waarin het kapitaal altijd moet winnen.”

Klaver vindt ook dat grote vervuilers te weinig worden aangepakt. Het coalitieakkoord is zelfs „een pretpot voor de grootste vervuilers”, zegt hij. „Zij hebben gratis kunnen uitstoten en nu gaan wij ze helpen bij de omschakeling” naar schonere energievormen.

CDA sluit verhoging AOW niet uit

Net als de VVD wil ook regeringspartner CDA dat de koopkracht moet worden gerepareerd, nu zowel het CPB als het Nibud een verlaging daarvan hebben ingeschat. Dat eist CDA-fractieleider Pieter Heerma van de nieuwe regering. „Het kabinet moet dit voorjaar met een antwoord komen. De koopkracht moet gerepareerd worden.” Uiterlijk op 1 mei moet het kabinet in de zogeheten Voorjaarsnota met voorstellen komen om de lopende begroting van 2022 eventueel aan te passen.

Heerma ziet in de koopkrachtberekeningen een probleem ontstaan voor gepensioneerden. Een daling van hun koopkracht zal tegen de afspraken uit het coalitieakkoord indruisen, zegt Heerma. „De afspraak is dat de koopkrachtontwikkeling voor iedereen evenwichtig en gemiddeld positief zal zijn.”

Lees ook dit artikel: De postbezorger haalt restjes eten op de markt – is het een goed idee om zijn minimumloon te verhogen?

Om gepensioneerden te compenseren, sluit Heerma niet uit dat de AOW-uitkeringen omhoog moeten. „Dat is een van de varianten.” De nieuwe coalitie kreeg veel kritiek op de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon; dat loon gaat volgens de afspraken uit het coalitieakkoord wel omhoog, de AOW niet.

Eerder vandaag pleitte ook de VVD voor koopkrachtreparatie.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer (veertien zetels) is over het algemeen enthousiast over het mede door Heerma zelf onderhandelde coalitieakkoord, maar gaat niet voetstoots overal mee akkoord. „We zeggen ja, maar geen amen”, zei Heerma in het debat. „We zullen steeds opnieuw de ruimte pakken om ons eigen geluid te laten horen.”

Ook met een onderdeel van de doorrekening van het CPB kan het CDA niet leven: dat de staatsschuld op lange termijn zou oplopen tot 92 procent van het bpp – ruim boven de Europese begrotingsnorm van 60 procent. Dat is volgens Heerma „niet acceptabel voor het CDA”. De doorrekening door het CPB kwam pas een maand na de presentatie van het coalitieakkoord.

CDA-fractieleider Pieter Heerma. Foto Bart Maat / ANP

Ploumen: Rutte IV start met een onvoldoende

„Dat ik het geld ben misgelopen, is nog tot daaraan toe, maar de vernedering van het in de rij staan…” Dat is wat Lilianne Ploumen (PvdA) afgelopen week te horen kreeg van een Groningse vrouw die – evenals duizenden andere Groningers – tevergeefs in de rij had gestaan voor een overheidssubsidie bedoeld om de door aardbevingsschade getroffen woningen te herstellen. „Het vertrouwen van de burger in de overheid is weer geschaad”, zegt Ploumen daarover in het debat over de regeringsverklaring. „Rutte IV start met een onvoldoende.”

Volgens Ploumen durft dit kabinet geen „fundamentele keuzes” te maken. Dat blijkt onder meer uit de opmerkelijk grote hoeveelheid geld die Rutte IV wil gaan besteden. Ploumen: „De partijen zijn bij elkaar gaan zitten en hebben elkaar miljarden toegeschoven, maar de politieke meningsverschillen zijn niet overbrugd.” Ze pleit voor een „sociaal belastingstelsel”, waarbij mensen met meer geld of bedrijven die meer vervuilen ook meer belasting gaan betalen.

In zijn bijdrage aan het debat zegt Jan Paternotte (D66) dat zijn partij als het om vermogensbelasting gaat inderdaad „hogere ambities” had, maar dat in de onderhandelingen over het coalitieakkoord nu eenmaal niet meer te halen viel. Ploumen spreekt de hoop uit dat verandering alsnog mogelijk is tijdens het debat over de regeringsverklaring zelf. „Ongelijkheid is geen natuurwet, het is geen gegeven”, zegt ze. „Toenemende ongelijkheid lijkt tot ontwrichting van de samenleving.”

Het debat wordt vervolgens geschorst, tot 20.00 uur. Na Ploumen staan er nog 13 sprekers gepland, FVD niet meegerekend: fractieleider Thierry Baudet meldde zich eerder vandaag ziek af.

Hermans tegen Rutte IV: wees eerlijk over Groningse gas

Sophie Hermans (VVD) zegt dat ze verrast is door de opnieuw opgelaaide discussie over het Groningse gas. In eerdere brieven die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde, werd wel gezinspeeld op de mogelijkheid dat het oppompen van gas onder bepaalde omstandigheden niet kan worden stilgezet – bijvoorbeeld als de leveringszekerheid van energie in het geding is –, maar dat Nederland vrij precieze afspraken had gemaakt met Duitsland, wist Hermans niet. „Het punt over contracten en levering aan Duitsland was nieuw, in ieder geval voor mij”, zegt ze dinsdag tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Hermans vraagt het kabinet om „eerlijk en realistisch” te zijn over hoe het verder moet met Groningen. „Tegenslagen zijn niet leuk, die horen we niet graag in de Kamer, maar ik zou ze graag op tijd horen. [...] Daarvoor tijdig en eerlijk communiceren met de Kamer – daar is het nu te laat voor – zou veel en veel beter zijn geweest.”

Na een dikke drie uur is Hermans, als gevolg van de vele interrupties, pas klaar met haar inbreng in de eerste termijn van het debat. Ze eindigt haar verhaal met een betoog over het herstel van vertrouwen tussen overheid en burger. Premier en partijgenoot Mark Rutte heeft gezegd dat hij hierop gaat „toezien”, maar volgens Hermans moet Rutte meer doen dan toezien: hij moet samen met zijn ministers op stap om het contact met de burger te herstellen. „Ga samen”, zegt ze.

Tot slot pleit Hermans voor een ander politiek debat. „De laatste jaren gingen te veel debatten over onszelf, laten we ons voornemen om die periode achter ons te laten”, zegt ze. Als partij A iets zegt, moet partij B niet meteen tegen zijn, aldus Hermans. „Laten we harde debatten voeren over de inhoud, in plaats van op de persoon. Laten we uit gaan van de goede intenties van de ander, en niet meteen vanuit wantrouwen.” Volgens Hermans draait Nederland om „elkaar iets gunnen en water bij de wijn doen”.

Na de VVD zijn er nog zeventien partijen te gaan.

VVD erkent toekomstige bezuinigingen in zorg

Het was inhoudelijk het meest kritische punt van de oppositie bij eerste debat over het nieuwe coalitieakkoord in december: waarom bezuinigt het kabinet toch op de gezondheidszorg? Wel 4,5 miljard, afgerond 5 miljard euro op de lange termijn. En waarvan in de komende regeerperiode 400 miljoen op de verpleeghuiszorg en een half miljard op de jeugdzorg.

Lees ook dit artikel: ‘Bezuiniging’ van 5 miljard op de zorg? Dat is te kort door de bocht

Volgens de vier coalitiepartijen was dat een onterecht verwijt, want er werd niet bezuinigd op de zorg – er gaat juist altijd en automatisch veel méér geld naar de zorg de komende decennia.

Tot vandaag. Want even voor 16.00 sprak VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in het debat over de regeringsverklaring over de specifieke bezuiniging in de jeugdzorg. „Ik vraag aan het kabinet: werk dat uit en bewijs hoe je die bezuiniging – ik mag het eigenlijk niet zo noemen, hè? –, maar ehh hoe je die 500 miljoen euro minder voor elkaar kunt krijgen?”

Het was een verspreking waarbij ze licht moest lachen. Haar opponent in het debat op dat moment, SP-leider Lilian Marijnissen, was er heel even blij mee. „Ik ben blij dat mevrouw Hermans inmiddels erkent dat het bezuinigingen zijn.” Maar verder noemde ze deze besparing „asociaal en onverantwoord”.

De nieuwe VVD-fractieleider had wel meer moeite met de financiële plannen van het nieuwe kabinet. Zo erkende Hermans dat de vier onderhandelende partijen, tijdens de ellenlange formatie, met een stabiele inflatie van 2 procent hadden gerekend, terwijl die door omhooggeschoten energiekosten de afgelopen maanden juist tot boven de 5 procent is gekomen. Het betekent een deuk in de koopkrachtvooruitzichten voor de meeste burgers.

Hermans liet weten daarvan geschrokken te zijn en vraagt het kabinet om waar dat nodig is te repareren om tot een „evenwichtig en positief koopkrachtbeeld” te komen zoals de coalitiepartijen ook hebben afgesproken.

Twitter avatar PieterOmtzigt Pieter Omtzigt De regeringspartijen zijn verbaasd over de koopkrachtcijfers en willen nu al reparatie van het coalitieakkoord.
Bizar
Ze deden of inflatie 2% was en bleef. Hoe naïef.
Ik zei: wacht nou even!
Niet gedaan
https://t.co/ixcCSssWqZ

Hermans: reparatie nodig van koopkracht ouderen

Na de lunchbreak komt Kamervoorzitter Bergkamp nog even terug op de eerste uren van het debat over de regeringsverklaring, waarin Wilders volgens menige partij over de scheef ging en Bergkamp er niet in slaagde om in te grijpen. „Dit was een andere aftrap dan ik me had voorgesteld”, zegt Bergkamp. Ze wil graag doorpraten over de verruwde „omgangsvormen” in de Tweede Kamer, maar wel in een ander debat. Daarmee lijkt de kous even af.

Vanaf 14.15 uur gaat het debat alsnog over de regeringsverklaring. Het nieuwe coalitieakkoord is „goed en stevig”, zegt Sophie Hermans (VVD). Lilian Marijnissen spreekt meteen haar verbazing uit. De SP-leider wijst op een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Daaruit zou blijken dat koopkracht van huishoudens dit jaar gemiddeld met 40 euro per maand afneemt. Volgens Marijnissen valt het niet te rijmen dat Rutte IV „miljarden en miljarden euro’s” gaat uitgeven terwijl burgers er op achteruitgaan, bijvoorbeeld door groeiende inflatie, hoge energieprijzen of het niet indexeren van pensioenen.

Hermans erkent dat vooral ouderen er slechter uitkomen dan wat de coalitie oorspronkelijk wilde. De doorrekeningen die zijn gedaan van het onlangs gesloten coalitieakkoord zijn minder gunstig dan verwacht. Dat betekent volgens haar ook dat het akkoord op bepaalde punten zal moeten worden aangepast. Ze wil dat het kabinet met voorstellen komt om ook voor ouderen weer „positief koopkrachtbeeld” te realiseren.

Intussen laat Thierry Baudet (FVD) via Twitter weten dat hij zich heeft afgemeld voor het debat „na diverse hoestbuien en andere griepklachten die vanochtend plotseling opkwamen”. Hij is naar huis gegaan om op te knappen.

Kamervoorzitter Bergkamp in de problemen na hard betoog Wilders

Het debat over de regeringsverklaring gaat al vrij snel niet meer over de regeringsverklaring, maar over de rol van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Verschillende Kamerleden nemen aanstoot aan het betoog van Geert Wilders (PVV), een opeenstapeling van aantijgingen richting vrouwen met hoofddoekjes, Kamerleden met een islamitische achtergrond en de media. „Ik vind dat u hier iets van moet zeggen”, zegt Jesse Klaver (GroenLinks) richting Bergkamp. De voorzitter vraagt Wilders om zijn toon te matigen, maar die weigert simpelweg.

Twitter avatar rik_rutten Rik Rutten De aarzeling van Bergkamp om iets te zeggen over de uitspraken van Wilders is in essentie rolverwarring over de taak van de Kamervoorzitter: boven de partijen staan is iets heel anders dan een neutrale bemiddelaar zijn

Bergkamp wil terug naar de inhoud van het debat, maar komt klem te zitten door interrupties van Kamerleden die willen dat zij meer doet. Klaver begint: hij wil dat Bergkamp Wilders opdraagt zijn woorden terug te nemen of hem anders het woord ontneemt. Maar al snel volgt een stortvloed van kritiek richting Bergkamp. Er wordt door Wilders „een onveilige sfeer gecreëerd in dit huis en in deze samenleving”, zegt Sylvana Simons (BIJ1). „Verschillende Kamerleden smeken u bijna om hierop in te grijpen.” Pieter Omtzigt vindt dat Bergkamp haar rol „als scheidsrechter” niet goed vervult, want een scheidsrechter zou al lang „rode en gele kaarten” hebben uitgedeeld.

Als Bergkamp zegt dat er „over en weer veel kwalificaties” langskomen, ontploft ook Lilianne Ploumen (PvdA). Volgens haar komen die kwalificaties uitsluitend van de kant van Wilders en probeert de rest van de Kamer een debat te voeren over de regeringsverklaring. Pieter Heerma (CDA) vraagt zich af of het „met naam en toenaam noemen van mensen”, zoals Wilders steeds doet, er niet toe leidt dat die mensen „een week later persoonsbeveiliging nodig hebben”. Hij eist dat Bergkamp laat onderzoeken of hier een causaal verband tussen bestaat. Als dat er is, dan zal er anders in de Kamer gedebatteerd moeten worden, vindt Heerma. Bergkamp laat weten dat de vraag al op tafel ligt, in gesprekken met de beveiliging van de Tweede Kamer.

Wilders sluit zijn eerste bijdrage in het debat af met een motie van wantrouwen, maar het indienen daarvan lukt niet. Veruit de meeste partijen gunnen hem dit niet. Hij zal zijn motie dus pas in tweede termijn kunnen indienen.

Rutte haalt in inleiding debat uit naar FVD

Bij het afleggen van de regeringsverklaring van zijn vierde kabinet haalde premier Mark Rutte (VVD) hard uit richting politici die „de democratische rechtsstaat aanvallen”, „nepnieuws verspreiden” en „haat zaaien”.

Zonder de partij bij naam te noemen, doelde Rutte in zijn half uur lange inleiding bij het tweedaagse debat over de plannen van Rutte IV daarmee op Forum voor Democratie. FVD, in de Tweede Kamer met vijf mensen vertegenwoordigd, is zich in de afgelopen maanden steeds meer gaan afzetten tegen de rechtsstaat. De partij van Thierry Baudet verzet zich daarnaast op steeds fellere toon tegen het gevoerde coronabeleid.

In november dreigde FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen met de oprichting van tribunalen die de huidige bestuurders buiten de bestaande rechtsorde zullen berechten over het coronabeleid. Premier Rutte verwees hier impliciet naar door te stellen dat „we met elkaar een harde grens [moeten] trekken als onze democratische rechtsstaat wordt aangevallen en moedwillig geschaad”. Want: „Het ís niet normaal om democratisch genomen besluiten te ondergraven.”

Lees ook dit artikel: Na schok over dreigementen in Tweede Kamer blijft actie uit

Wanneer partijen en politici dat wel doen, worden volgens de premier maatschappelijke tegenstellingen vergroot. Ook wakkert dat gewelddadige eigenrichting aan, aldus Rutte. Het is „niet normaal en onacceptabel” zei hij, „dat politieagenten en ambulancepersoneel met geweld te maken krijgen, dat journalisten en advocaten moeten leven met bedreigingen, en dat politici en bestuurders beveiliging nodig hebben”.

Eerder deze maand stond bij D66-leider Sigrid Kaag thuis een man met een fakkel voor de deur, die de politica bedreigde. De vrouw die hem daarbij begeleidde en zijn actie filmde, was laatst op uitnodiging van FVD op bezoek in de Tweede Kamer.

Correctie (18 januari 2022): in een eerdere versie van dit artikel stond dat de man met de fakkel contacten bij de FVD-fractie in de Kamer had. Dat klopt niet. Dit is hierboven aangepast.

Premier Rutte (VVD) dinsdag tijdens het debat over de regeringsverklaring. Foto David van Dam

Negentien sprekers tijdens debat over de regeringsverklaring, Wilders begint

Vanaf 10.45 uur gaat premier Mark Rutte (VVD) in debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Vandaag komen de fractievoorzitters van alle partijen aan bod. Geert Wilders (PVV), die mag beginnen omdat hij leider is van de grootste oppositiepartij, heeft 25 minuten spreektijd. Hierna zal Sophie Hermans (VVD) het woord nemen - zij krijgt ruim dertig minuten. In totaal komen negentien fractievoorzitters aan bod. Woensdag zal het kabinet alle vragen beantwoorden en krijgen de partijen de kans om moties in te dienen.

De sprekerslijst. Foto Tweede Kamer

Welkom in dit blog

Premier Mark Rutte (VVD) presenteert vandaag de regeringsverklaring, met daarin de hoofdlijnen van het regeerakkoord van zijn vierde kabinet, aan de Tweede Kamer. De Kamer zal hierover vervolgens in debat gaan, waarna formeel moet blijken of een meerderheid van de volksvertegenwoordiging de plannen steunt.

De oppositie gaat waarschijnlijk kritische vragen stellen over het plan om de AOW niet te laten meestijgen met de voorgenomen ophoging van het wettelijk minimumloon. Onder meer de PVV, PvdA, GroenLinks en JA21 vrezen dat ouderen er door dit plan op achteruit zullen gaan. Ook is de oppositie ontevreden over het voornemen om de stijging van de zorgkosten de komende jaren af te remmen.

Verder zullen de bewindspersonen zich moeten verantwoorden over een kritische analyse die het Centraal Planbureau (CBP) onlangs publiceerde. Het CPB betwijfelt of de miljarden die het nieuwe kabinet wil uitgeven wel zo eenmalig zijn als wordt beweerd. Het debat begint rond 10.45 uur.