Brieven

Brieven 19/7/2021 NRC in de ochtend

Topambtenaren

Brede vakkennis nodig

Kennelijk vanuit hun vakgebied, ‘publiek management’, betogen Mirko Noordegraaf en Erik-Jan van Dorp in NRC dat topambtenaren vooral generalisten zouden moeten zijn (15/7). En dat is nu precies het probleem: bekwaamheid in publiek management is voor hun functies namelijk beslist niet het enig zaligmakende. Cruciale onderdelen van hun taak zijn bijvoorbeeld ook: strategische advisering, herkenning van vaktechnische problemen en identificatie van ontbrekende technische deskundigheid binnen hun organisatie. Daarvoor is het bezit van brede vakkennis nodig. In de gezondheidszorg gaat het dan om public health of sociale geneeskunde. Zo iemand aan te duiden als iemand die heeft ‘doorgeleerd voor hartoperaties’ is een simplistische ridiculisering. (Net zoals de omschrijving van een publiek manager als iemand die heeft ‘doorgeleerd voor het maken van PERT-charts’.)

Natuurlijk is vakkennis alléén nooit voldoende om topambtenaar te worden. Je zou je na lezing van Noordegraaf en Van Dorp dan ook kunnen afvragen of alle topambtenaren (na hun technische vakopleiding) misschien ook een master in publiek management gehaald zouden moeten hebben. Al is het nog maar de vraag of zo’n graad voldoende garantie op kwaliteit biedt, want juist voor topambtenaren speelt ook hun persoonlijkheid en ervaring een hele grote rol.


Master of Public Health, voormalig sociaal-geneeskundige en GGD-directeur

Klimaatbeleid

Middengroepen betalen

Met het ambitieuze klimaatpakket ‘Fit for 55’ steekt eurocommissaris Frans Timmermans een spaak in het wiel van de kabinetsformatie. Dat zit zo: autorijden en je huis verwarmen worden flink duurder en dat kan voor sommigen leiden tot ‘energiearmoede’, de financieel minder draagkrachtige burger kan de hoge kosten van de energietransitie niet meer opbrengen. Op Europees niveau propageert Timmermans daarom een sociaal klimaatfonds, gevuld met CO2-taksopbrengsten. Daaruit kunnen de zwaarst geraakte burgers worden ondersteund.

Je mag er vergif op innemen dat het begrip ‘energiearmoede’ ook aan de formatietafel aan de orde komt. Net als de compenserende maatregelen voor de zwaarst getroffenen. Een loffelijk en begrijpelijk streven, zou je zeggen. Totdat je je realiseert dat de ‘goed verdienende’ middengroepen het gelag gaan betalen. De CO2-pot moet immers worden gevuld en dat komt niet alleen op het conto van het bedrijfsleven. Ordinaire inkomenspolitiek dus. Herverdeling, met een beroep op klimaatsolidariteit. De formatie gaat nog lang duren.

Den Haag

Correcties/aanvullingen

Gantz

In het nieuwsbericht Israël bevriest geld voor Palestijnen (13/7, p. 15) werd minister Benny Gantz (Defensie) ‘ultranationalistisch’ genoemd. Gantz is voorman van Blauw-Wit, die als centrumpartij geldt.

Vaccinatie

In het artikel Infectiegolf was niet berekend (14/7, voorpagina) stond: „Een vaccinatie beschermt niet tegen het krijgen van het virus, of tegen het overdragen ervan,

maar wel tegen ernstig ziek worden.” Dat was gedeeltelijk onjuist, een vaccinatie verkleint het risico op infectie met het virus zeer sterk en de kans dat geïnfecteerde gevaccineerden anderen besmetten neemt ook sterk af.