Brieven

Brieven 27/8/2020

VS-Europa relatie

Op eigen benen staan

Wie de Amerikaanse verkiezingen ook wint (Joe Biden verandert het buitenlands beleid VS niet, 25/8), Europa moet meer op eigen benen staan, en niet alleen op militair gebied. De enige manier om dat te bereiken is een omslag in denken: wat goed is voor de EU is ook goed voor iedere lidstaat afzonderlijk, zeker op de lange termijn.

Tolken en vertalers

Het vak is al verloren

Tolken en vertalers hebben de strijd om dit veeleisende maar prachtige vak te behouden al lang geleden verloren (Onderschat het belang van goede tolken en vertalers niet, 21/8). De overheid begon met het uitbesteden van tolk- en vertaalwerk rond de eeuwwisseling. Toen in 2009 het Register Beëdigde Tolken en Vertalers werd ingesteld, werden hierin onder meer ongediplomeerden die voor de bemiddelaars werkten opgenomen. Na versoepeling van de toelatingseisen in 2013 verslechterde de gemiddelde kwaliteit opnieuw. Concurreren op kwaliteit werd welhaast onmogelijk. En nu weer wil minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) het vereiste niveau verlagen, wat dramatisch is. Opdrachtgevers zijn niet bij machte na te gaan of een vertaling of vertolking correct is en dat is ook niet hun taak.

De politie, justitie en de immigratie- en naturalisatiedienst bleven wel direct gebruik maken van tolken en vertalers. Als deze overheidsorganen nu door de minister verplicht worden om hen in te huren bij commerciële bemiddelaars, is dat het einde van het beroep van de professionele, onafhankelijke gerechtstolk en juridisch vertaler.

Veevoermaatregel

Intimidatie loont

Kort voor die van kracht zou worden, trekt minister Carola Schouten de tijdelijke veevoermaatregel in (Schouten zette in op iets wat snel en efficiënt leek, 21/8). Weliswaar omdat een analyse van Wageningen University & Research de effectiviteit ervan in twijfel trekt, maar het signaal naar de boerenstand en andere gevestigde belangen is helder: intimidatie loont. Dat lijkt me behoorlijk rampzalig voor toekomstige maatregelen op milieugebied.

Wie heeft de maatregel, zonder op een analyse te wachten, begin mei doorgedrukt? In mijn tijd als rijksambtenaar was het de taak van ambtenaren hun minister voor dit soort kostbare uitglijders te behoeden.


Haarlem

Watertekort

Gebruik de rivieren

De zeespiegel stijgt, terwijl op het land een tekort is aan water. Door hitte, droogte en wind zijn er jaarlijks grote branden in bijvoorbeeld Californië en Australië. Ook in ons land is er sprake van structurele droogte, het grondwaterpeil zakt. Nederlands boeren oogsten dit jaar door de droogte minder gras. De gevolgen zijn desastreus: voor landbouw, natuurgebieden, biodiversiteit en zelfs monumenten. Het watermanagement schiet tekort. De kleine stapjes die waterschappen zetten, zijn ontoereikend.

In Nederland, en ook elders waar droogte heerst, zijn ironisch genoeg grote rivieren in de buurt. Zo loost de Rijn gedurende het gehele jaar enorme hoeveelheden water in de zee. Een waterpijplijn bij Lobith zou bij droogte de grondwaterspiegel in oostelijk Nederland fors kunnen verhogen. Het vasthouden van water op het land en, zo nodig, het actief benatten ervan zou een deel van de zeespiegelstijging kunnen opvangen.