Brieven

Brieven 3/7/2020

Racisme

Niet structureel

Nederland zou volgens verschillende politici (Kamer erkent dat racisme meer omvat dan incidenten, 1/7) door „institutioneel of systemisch racisme” gekenmerkt worden. Het tegendeel is echter waar. Nederland wordt in institutioneel opzicht juist gekenmerkt door antiracisme. We hebben wetten voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. In de westerse wereld is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) algemeen aanvaard. Er zijn ook allerlei verdragen gekomen die racisme afwijzen, zoals het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1966). Het racisme dat hier in Nederland voorkomt, is incidenteel en wordt als kwaad bestreden. Het is juist niet institutioneel of systemisch. Onze instituties zijn gericht op het uitbannen van racisme. Men kan daarvoor worden veroordeeld, terwijl dat in andere delen van de wereld niet zo is.

Suïcide

Preventiebelofte onwaar

In het artikel 113: ‘Voorkom zelfdoding door screening op scholen’ (30/6) werd beweerd dat zelfdoding onder jongeren voorkomen kan worden door vragenlijsten en trainingen. Een onderzoek in Brabant zou dat uitgewezen hebben. Ik betreur het bericht om twee redenen. Het is niet waar en het wekt onterecht verwachtingen bij onderwijs- en andere organisaties dat met betrekkelijk eenvoudige middelen zelfdoding bij jongeren te voorkomen is. Uit het Brabants onderzoek blijkt hoogstens vermindering van depressieve gedachten en suïcide ideatie, gedachten aan zelfdoding. Zoals ondermeer de Oxford Research Agenda for Youth Suicide Prevention (2020) vaststelt zijn depressieve gevoelens, suïcide-ideatie, suïcidepoging en suïcide te onderscheiden gedragingen, en bevindingen met betrekking tot een daarvan hebben geen validiteit voor de andere. Suïcide-ideatie en het doen van een niet-dodelijke poging zijn indicatoren voor hoge stress en/of gebrekkige persoonlijke vaardigheden, maar het zijn geen markers of robuuste voorspellers voor zelfdoding. We begrijpen nog onvoldoende hoe biologische, psychologische, sociale en omgevingsfactoren in wisselwerking crisissituaties creëren met zelfdoding als uitkomst. Als onderzoeksmiddelen ergens in geïnvesteerd moeten worden dan is het in kennis daarvan en niet zozeer in interventies, hoe sympathiek ook, waarvan volstrekt onbewezen is dat ze jonge levens redden.


psycholoog

Politie

Het is privé

Ik ben heel boos over het artikel Racistische apps bij politie Rotterdam (1/7). U durft heibel te maken over een communicatie die nadrukkelijk privé is. Ik ben ervan overtuigd dat je uit de intimiteit van elke beroepsgroep afkeurenswaardige uitingen kunt opschrijven. Als je onder druk werkt dan dient de koffiekamer als uitlaatklep. Mensen zijn geen engelen met een schier oneindige verdraagzaamheid. Politieagenten doen hun zware werk onder grote spanningen. Ze verdienen meer respect dan misbruikt te worden voor goedkoop effectbejag ten eigen faveure van een of andere krant. Ik vind dit een kwalijke schending van de privacy, een nette krant onwaardig.

Politie 2

En die jongeren dan?

Wat een laf stuk op uw voorpagina (1/7). Agenten laten zich op een app grievend uit over zwarte jongeren die een jongen van vijftien jaar met z’n allen in elkaar slaan. Op dit fraaie staaltje van integratie wordt in het stuk met geen woord ingegaan. Nee, de agenten hebben zich ernstig misdragen. Ik kan me goed voorstellen dat die agenten bloedlink zijn geweest toen ze hiermee werden geconfronteerd en dat ze hebben gescholden. Natuurlijk horen ze neutraal te zijn maar het zijn ook maar mensen. In Nieuwsuur werd alleen het racisme van de agenten even aangestipt. Maar geen woord over de wrede behandeling door de geweldplegers. Wat is er met de journalistiek in Nederland aan de hand? In een talkshow als Op1 hebben ze wat betreft beschuldigingen van racisme kennelijk nooit gehoord van hoor en wederhoor. Nederland wordt als een tweede Zuid-Afrika afgeschilderd.