Brieven

Geld en geluk

Geld is belangrijk, maar de verdeling is belangrijker

Foto Hulton Archive/Getty Images

De Bende van de Vooruitgang geeft een incompleet en ongenuanceerd beeld van vooruitgang (Geld maakt wél gelukkig, 20/6). Inderdaad: hoe rijker, hoe gelukkiger geldt totdat een bepaald inkomensniveau is bereikt. Dit niveau staat echter niet vast. Door Bernard van Praag en zijn Leidse onderzoeksgroep is decennia geleden al aangetoond dat de hoogte van het bedrag waarbij meer geld niet gelukkiger maakt sterk afhangt van enerzijds de ‘preference drift’: hoe behoeften en inkomen zich tot elkaar verhouden, en anderzijds de ‘reference drift’: de relatieve positie op de inkomensladder en binnen de eigen referentiegroep. De psychische waardering die mensen hebben voor een bepaald inkomen kan dus tussen individuen sterk verschillen. Het welvaartsniveau meten als het inkomen per hoofd van de bevolking is dan ook riskant. Een stijging van het gemiddelde inkomen duidt niet noodzakelijk op een stijging van het gemiddelde welbevinden. Als alleen de topinkomens stijgen, draagt dit niet of nauwelijks bij aan het psychisch welbevinden van de bevolking. Dat juist de inkomensverdeling belangrijk is, onder meer voor geluk en welbevinden, werd op grond van grootschalig empirisch onderzoek aangetoond door Richard Wilkinson en Kate Pickett in hun in 2010 als Penguin Book verschenen The Spirit Level. Why equality is better for everyone.