Brieven

Landbouw

Er is meer dan goedkoop voedsel

Foto AFP

Intensivering van de landbouw, zoals Maarten Boudry en Hidde Boersma bepleiten, is contraproductief (De landbouw moet juist verder intensiveren, 15/5). Landbouw is kwetsbaar. Centraal staat de bodem, een systeem dat gedijt bij organische stof en bodemleven. In de akkerbouw functioneert de bodem dankzij vruchtwisseling met teelten die elkaar aanvullen. Globalisering, met wereldmarktprijzen, bemoeilijkt dit. Het leidt tot roofbouw waarbij de bodems verzuren met mest die hier overvloedig achterblijft nadat we veevoer importeren en vlees exporteren. Ook op andere terreinen ontstaat armoede. Schaalvergroting, gedreven door kosten, leidt tot een grover landschap en tot bedrijfsbeëindiging van jaarlijks 2 à 3 procent van onze boeren. Grotere bedrijven blijven over. Die concurreren met buitenlandse boeren die onze kennis gebruiken en veel lagere kosten hebben. Een onwenselijk gevecht. Nederland is een welvarend land. Dit maakt het mogelijk dat boeren een alternatief hebben. Er is ruimte voor landbouw die leidt tot goed voedsel, schone lucht, fris zwemwater, een helende zorgomgeving en fraaie landschappen. Al deze zaken vereisen een vorm van landbouw die meer waarden produceert dan goedkope bulk. Veel boeren willen dit ook en zij hebben een samenleving nodig die dit ondersteunt.


landschapsarchitect