Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Thuiswerken

Werkgever, zorg voor steun bij stress thuis

Door de coronacrisis en het verplichte thuiswerken komen familierelaties langdurig onder druk te staan. De stress in gezinnen kan tot een gevaarlijk hoog niveau stijgen. Niet alleen bij zogenaamde ‘risicogezinnen’, maar veel breder in de samenleving kan dat leiden tot vormen van huiselijk geweld. Als verantwoordelijk werkgever kun je je ogen niet sluiten voor de grote psychologische en emotionele druk die dit met zich meebrengt, of voor de weerslag ervan op hun functioneren thuis en op het werk. Wat zich achter de voordeur van een medewerker afspeelt, is ook zaak van de werkgever. Ondanks het taboe dat rust op het praten over huiselijk geweld, weten we uit onderzoek dat veel mensen hier tijdelijk of langdurig mee te maken hebben en dat de impact ervan enorm is. Deze kwestie is te groot om alleen aan de sociale hulpverlening over te laten. Zeker nu kan een werkgever escalatie binnen gezinnen helpen voorkomen door te zorgen dat de situatie leefbaar blijft. Momenteel wordt vooral een beroep gedaan op de persoonlijke veerkracht. Maar een organisatie kan ondersteuning bieden door aan te sturen op een gezonde balans, door vertrouwenspersonen aan te stellen die regelmatig contact hebben met thuiswerkers en door medewerkers te informeren waar zij terecht kunnen, binnen én buiten het werk, als zij huiselijke spanningen ervaren. Zodat het werk niet alleen met uw personeel mee naar huis gaat, maar ‘thuis’ ook mee kan naar het werk, als dat nodig is.

is zelfstandig organisatieadviseur. Eerder was hij verbonden aan een programma van het ministerie van VWS, gericht op het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. is expert inzake aanpak van huiselijk geweld.