Brieven

Brieven

Aardgas

Direct voordeel geven

Het loskoppelen van aardgas van woningen en andere gebouwen vordert nog niet echt. Wijk voor wijk moeten gemeenten aangeven wanneer ze van het aardgas af gaan. In landelijke en provinciale proeftuinwijken wordt de aanpak nu uitgetest. De proeftuinen laten nu al zien dat bewoners wel participeren, maar niet investeren. Er zijn drie problemen die opgelost moeten worden om Nederland van het aardgas af te krijgen: ten eerste moet klimaatneutraal verwarmen aantrekkelijker worden dan verwarmen met aardgas, ten tweede moeten bewoners kunnen investeren en ten derde moeten de bewoners de lasten kunnen dragen.

Het belangrijkste probleem is dat verwarmen met aardgas makkelijk en bekend is, en dat klimaatneutraal verwarmen voor de meeste bewoners geen direct voordeel oplevert. In Ermelo hebben alle bewoners van een proefwijk 12.000 euro investeringsbudget gekregen. Zou dat niet voor heel Nederland kunnen? Tegelijkertijd wordt de aardgasprijs met nog eens 0,25 euro verhoogd tot 1 euro per m3. De 12.000 euro die het Rijk geeft, betalen alle energiegebruikers samen weer terug door de hogere energiebelasting en de lagere maatschappelijke kosten van aardgasvrije woningen. Degene die snel z’n aardgasgebruik stopt, betaalt het minst, want de aardgasprijs en energiebelasting gaan met stapjes de komende tien jaar omhoog. Een prachtige impuls om belasting te ‘ontwijken’.

En er moet wel een oplossing komen voor de laagste inkomensgroepen, want die kunnen niet structureel 500 euro per jaar extra betalen voor klimaatneutraal wonen.


adviseur van HIER
directeur CE Delft

Trias politica

Overheid onderworpen

In het debat over de veronderstelde bemoeienis van de rechterlijke macht met ‘de politiek’ wordt steeds over het hoofd gezien dat de desbetreffende gerechtelijke uitspraken alleen plaatsvonden binnen een bepaald rechtsgebied, waarin er sprake kan zijn van een ‘onrechtmatige daad’. Nog aan het begin van de vorige eeuw ging men ervan uit dat de overheid wegens haar bijzondere positie in het staatsbestel géén burgerlijke partij kon zijn in een privaatrechtelijk rechtsgeding. Dat standpunt is verlaten. Als de overheid een civiele partij kan zijn, dan kan zij ook een onrechtmatige daad plegen. Rechters hebben in recente geruchtmakende zaken (Urgenda) vastgesteld dat als de overheid bepaalde beloften niet nakomt of zelfs bepaalde wettelijke regels niet uitvoert, die overheid een onrechtmatige daad pleegt. Dat maakt duidelijk dat de rechter zich helemaal niet bemoeit met de politiek, maar de overheid erop wijst dat zij, net als ieder ander rechtssubject, zich aan de wet en het recht moet houden, ook als ze die zelf heeft gemaakt. Kamerleden die beweren dat die rechters hebben gehandeld in strijd met de trias politica weten niet wat dat begrip inhoudt en kennen bovendien het recht niet.

Voltooid leven

Waarom hulp nodig?

Ik begrijp het niet. Een wet voor voltooid leven, voor wie, waarom?

Voor een heel klein deel van de Nederlandse bevolking. Mensen die vragen om zelfbeschikking, die geen hulp meer willen, zelf de regie willen hebben. Heel flink.

Wij blijven in leven door te eten en drinken. Wij hebben volledig de regie over wat we in onze mond doen. Stoppen wij met eten en drinken, dan zijn we in twee weken dood. In eigen regie. 100 procent zelfbeschikking. Zelf het leven voltooid. Waarom moet iemand anders deze mensen kunnen doden? Heel leeg.

Correcties/aanvullingen

Birgit Zuurbier

In het artikel Sollicitanten laten denken als crimineel (30/1, p. E8-9) staat dat de FIOD 25 mensen per jaar aanneemt. Dat moet zijn: per maand. Brigit Zuurbier heet Birgit Zuurbier.