Brieven

Brieven

Foto Erik van ’t Woud

Het SCP heeft een hard oordeel geveld over de Participatiewet, vijf jaar geleden ingevoerd om langdurig werklozen en gehandicapten aan het werk te helpen, liefst bij gewone werkgevers. In de berichtgeving (‘Red de Participatiewet’, 20/11) ontbraken de uitspraken, gedaan door de vier grote gemeenten, dat ze de participatiewet niet zouden uitvoeren. Dat gebeurt overigens ook in andere gemeenten. In die wet staat dat men, om een uitkering te krijgen, eerst de Nederlandse taal moet spreken. Deze gemeenten hebben colleges die vaak de mond vol hebben van inclusiviteit en „geen segregatie”. Het CBS zegt dat er zo veel niet-westerse allochtonen in de bijstand zitten, juist omdat ze het Nederlands niet spreken. De besturen van grote gemeenten willen ook dat autochtone Nederlandse kinderen in klassen met allochtone kinderen geplaatst worden, zodat die zich aan hen op kunnen trekken. Dat hun ouders, als deze zelf geen Nederlands spreken, medeverantwoordelijk zijn voor eventuele achterstanden van hun kinderen, doet kennelijk niet ter zake. Hoewel druk kan worden uitgeoefend door het uitvoeren van de participatiewet, worden de ouders niet verplicht om de taal te leren. Dat de prestaties van autochtone kinderen hierdoor achterblijven vindt men onbelangrijk. Voor mij is het kindermishandeling.