Brieven

Brieven

Foto Toussaint Kluiters/ANP Extra

In de discussies over ouderbijdragen op basisscholen (Schoolstrijd om ouderbijdrage, 18/11) ontbreekt het mensenrechtelijke perspectief. Volgens artikel 13 van het door Nederland bekrachtigde Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten dient het primaire onderwijs voor allen verplicht en kosteloos beschikbaar te zijn. Een dwingende en ondubbelzinnig geformuleerde bepaling. Het Comité van de Verenigde Naties dat toeziet op de naleving van dit verdrag bepaalde al in 1999 in een commentaar dat verplichte of vrijwillige bijdragen die van ouders worden gevraagd niet zijn toegestaan. Deze kunnen ertoe leiden dat de toegankelijkheid van het onderwijs in gevaar komt, omdat ouders hun keuzevrijheid beperkt zien, of het simpelweg niet kunnen betalen. Het kan tevens leiden tot structurele ongelijkheid en segregatie in het onderwijs . Scholen, gemeenten en de regering dienen erop toe te zien dat het recht op kosteloos basisonderwijs ook daadwerkelijk in de praktijk kan worden genoten. De regering dient het budget voor het basisonderwijs structureel te verhogen.