Brieven

Stikstof heeft ook gezondheidseffecten

Na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is er terecht veel aandacht voor de consequenties van de hoge stikstofconcentraties in Nederland, zeker na de adviezen van de commissie-Remkes. Het PAS heeft betrekking op de effecten van stikstof (stikstofoxiden en ammoniak) op de natuur en met name op de kwetsbare gebieden die we in Nederland hebben, de ‘Natura 2000’-gebieden. Maar de effecten van stikstofoxiden op de gezondheid lijken ook alarmerend.

Eerder dit jaar verscheen de meest veelomvattende studie die ooit gepubliceerd werd over de effecten van stikstofoxide op de aanwezigheid van astma bij kinderen in de Lancet Planetary Health. Uit deze studie, gebaseerd op gegevens uit 194 landen, bleek dat wereldwijd bijna vier miljoen kinderen astma hebben, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de blootstelling aan stikstofdioxide. Nederland behoort tot de landen in Europa die de hoogste concentraties stikstofdioxide in de lucht hebben. Het bewuste onderzoek laat zien dat in Nederland vermoedelijk meer dan achtduizend kinderen astma hebben, veroorzaakt door blootstelling aan stikstofdioxide. Het gaat hier om kinderen die een leven lang een ziekte met zich mee moeten dragen die invloed heeft op hun dagelijks functioneren.

Nu er binnenkort lastige besluiten genomen moeten worden over de vermindering van stikstof in de lucht, is het belangrijk om de gezondheidsaspecten hier ook nadrukkelijk in te betrekken. De kosten voor astma bedragen honderden miljoenen euro’s per jaar.

Maatregelen waarbij emissies van vervuilende bronnen zoals die van verkeer of intensieve veehouderij worden gereduceerd, zijn dus niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de gezondheid van mensen en voor het terugdringen van zorgkosten. Kortom, een extra reden om het stikstofprobleem voortvarend op te lossen.


hoogleraar preventieve geneeskunde (Univ. Maastricht)
longarts (Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam)