Brieven

Brieven

De onderwijsvrijheid is hoog toe aan een bevrijding van het verdelende artikel 23 van de Grondwet. Het kan zoveel vrijer, zonder de eigen religieuze en levens-¬beschouwelijke inbreng op te geven. De Europese Scholen, oorspronkelijk opgericht voor personeel van de Europese instellingen, zouden daarvoor model kunnen staan als antwoord op de onderzoeksvraag van de Onderwijsraad: hoe kan onderwijsvrijheid betekenisvol blijven? De Nederlandstalige sectie van deze school biedt, net als de andere taalsecties neutraal, seculier onderwijs onder toezicht van de nationale inspecteur van onderwijs. De leerkrachten voor het basis- en middelbaar onderwijs worden aangesteld op grond van hun lesbevoegdheden, zonder inachtneming van hun religieuze of levenbeschouwelijke overtuiging. Naast dit neutrale onderwijs worden er een of enkele uren per week religieus of levensbeschouwelijk onderwijs gegeven door speciale leerkrachten die door de desbetreffende religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschappen zijn voorgedragen en die door de school worden betaald. De ouders bepalen jaarlijks welk aanvullend levensbeschouwelijk of religieus onderwijs hun kinderen volgen. (Denkbaar is dat leerlingen vanaf een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld zestien jaar, zelf bepalen welke richting zij kiezen.)

Dit Europees Onderwijs kan model staan voor een herziening van artikel 23. De grondgedachte van de oude onderwijsvrijheid blijft daarmee behouden. Een dergelijke herziening zou een groot goed zijn, niet alleen als fundament voor de ontzuiling die de vorige eeuw in Nederland is begonnen, maar ook ter voorkoming van de oprichting van nieuwe zuilen of maatschappelijke scheidsmuren, waarover thans ophef is. Te bedenken valt dat het genoemde model van de Europese Scholen geen bedreiging vormt voor de diverse godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen noch voor de maatschappelijke diversiteit, maar juist de integratie van alle huidige en nieuwe groeperingen bevordert, doordat alle leerlingen naar eenzelfde openbare school gaan. Integratie is immers een wederzijds proces waarbij alle richtingen, leerlingen en ouders, elkaar ontmoeten. Een proces waarbij voor de maatschappij juist de diversiteit een meerwaarde oplevert.