Goed geluisterd of juist te abstract en weinig samenhang

Onderwijsveld Vakverenigingen van docenten reageren verdeeld op de resultaten van Curriculum.nu.

Rekenen en Wiskunde

Inhoud leergebied: Bewerkingen met getallen. In het basisonderwijs statistiek, maar een deel van rekenen met breuken schuift naar het voortgezet onderwijs. Keuzes leren maken tussen exact en schattend rekenen. Werken met spreadsheets. Algoritmisch denken in vaste volgordes.

Reactie: Ebrina Smallegange, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren: „Veel details zijn nog niet goed doordacht. We merken niets van samenhang met andere vakken zoals natuurwetenschappen. We zien onze suggesties niet terug.”

Mens en Maatschappij

Inhoud leergebied: Combineert aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer, plus welzijn en gezondheid, en identiteitsontwikkeling in de puberteit. De tijdelijkheid van de moraal en verschillende mensbeelden en identiteiten komen aan de orde. Leerlingen moeten zoekstrategieën ontwikkelen.

Reactie: De officiële reactie van VGN, vakorganisatie voor leraren geschiedenis: „Het voorstel is te abstract. Begrippen lopen door elkaar. Vakken zijn bij elkaar geveegd en er zijn onderwerpen die niet bij Mens en Maatschappij thuishoren.” De vereniging Filosofiedocenten VFVO: „Er is weinig samenhang.”

Engels/Moderne Vreemde Talen

Inhoud leergebied: Onderbouw voortgezet onderwijs: belangrijke informatie in (digitale) gesproken en geschreven teksten over dagelijkse algemene onderwerpen begrijpen, verwerken en uitwisselen, eenvoudige gesprekken voeren en eenvoudige (digitale) teksten schrijven, passend bij verschillende gesprekspartners of ontvangers, bij verschillende formele en informele situaties.

Reactie: De officiële reactie van vakvereniging Levende Talen: „Onnodige herhalingen in de tekst. Soms is het taalgebruik wat wollig. Een reactie geven is eenvoudiger met een heldere indeling. De samenhang met andere leergebieden doet geforceerd aan. Wijd een aparte sessie aan heet hangijzer ‘literatuur’.”

Digitale Geletterdheid

Inhoud leergebied: Omgaan met digitale bronnen, privacy, vragen opdelen in programmeerbare porties, werken met grote hoeveelheden data, programmeren.

Reactie: Ramon Moorlag, voorzitter van i&i, vakvereniging voor informaticadocenten: „Er is naar ons geluisterd. Er is plaats voor programmeren en het denken in programmeerbare vragen.”

Nederlands

Inhoud leergebied: Toegang tot literaire en zakelijke teksten. Beheersing van het Standaardnederlands. Technisch lezen en schrijven. Spelen met de taal. Kritisch informatie verwerven. Praten over literaire teksten, daar zelf mee experimenteren.

Reactie: Gert Rijlaarsdam, namens Levende Talen: „Er wordt ontzettend goed naar onze feedback geluisterd. Automatisering, waardoor je moeiteloos leert lezen en formuleren, sneeuwt nu nog onder in het document. We willen ook dat erin komt dat elke docent het Standaardnederlands kan gebruiken. Dat laat nu te wensen over.”

Mens en Natuur

Inhoud leergebied: Dit domein combineert biologie, natuurkunde, scheikunde en gezondheid. Enkele onderdelen: regie voeren over de eigen gezondheid, duurzaamheid, onderzoek doen en meten. Vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Reactie: Huib van Drooge van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen: „We zijn zeer positief. De rol van vakverenigingen is groter geworden. Er wordt meer aandacht besteed aan het maken van modellen, praktisch handelen, oorzaak en gevolg.

Kunst en Cultuur

Inhoud leergebied: Bewust zintuiglijk waarnemen, voelen, proeven, ruiken, kijken en luisteren. Spelend leren, uitproberen, fantaseren en experimenteren. Leren zich uit te drukken in kunst.

Reactie: Yvonne Lebbink van de Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur: „Het is een goede basis voor een nieuw kerncurriculum. ” VLS, vakvereniging voor muziekdocenten, vindt dat het „te ver af staat van de muziekles in de praktijk”.

Beweging en Sport

Inhoud leergebied: Zittend glijden op een schuin vlak en zittend rijden op een recht of schuin vlak (Glijden en Rijden). Lopen over smalle en stabiele vlakken (Balanceren), elkaar in balans houden (Acrobatiek), om een voorwerp stoeien (Stoeien en treffen), Overlooptikspelen en kriskrastikspelen (Tikspelen).

Reactie: Cees Klaassen, directeur van de KVLO, belangenvereniging voor docenten lichamelijke opvoeding, is positief: „Er is goed naar ons geluisterd, maar de ambities voor het primair onderwijs zijn onhaalbaar omdat 65 procent van de leerlingen twee uur gym per week krijgt en de rest één uur of minder.”

Burgerschap

Inhoud leergebied: Dit is over verscheidene schoolvakken verdeeld. Leerlingen leren over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat, grondrechten, mensenrechten en kinderrechten, identiteit, diversiteit en solidariteit. Regels en afspraken thuis en op school vergelijken met die in de publieke ruimte.

Reactie: De VGN: „Een groot deel van wat eigenlijk tot de kern van het leergebied Mens en Maatschappij behoort, staat nu bij Burgerschap.” Harm Tiggelaar, voorzitter van de VFVO: „We zijn tevreden wat er gedaan is met onze feedback. Het gaat echt over het aanleren van een attitude tot zelfstandig en kritisch denken in een open relatie tot een ander.”