Opinie

Het Park is wel/geen woongebied

Een ontwikkelcombinatie wil 700 woningen met cultuur, horeca en winkels bouwen naast Het Park en de Euromast. Het college is positief en laat de haalbaarheid en wenselijkheid van het plan onderzoeken. Twee opinies, voor en tegen.

Illustratie Pepijn Barnard
Illustratie Pepijn Barnard

Met een goed plan wordt wonen langs Het Park en de Euromast prachtig, stelt Nanne de Ru.

Het is nu wellicht moeilijk voor te stellen, maar vijf jaar geleden waren de vastgoedprijzen in Rotterdam extreem laag. Er stonden talloze panden leeg, eigenaren raakten ze aan de straatstenen niet kwijt.

Een van die panden was het voormalige reclasseringspand aan de Westzeedijk. Ik hield er destijds tijdelijk kantoor voor een habbekrats. Toen ik eens het dak opklom om te gaan lunchen, zag ik het fantastische uitzicht over de skyline en de haven, de Euromast, Het Park en de Maas. ‘Hier ga ik mijn huis bouwen!’, dacht ik. Ik besloot het pand te herontwikkelen. Nu, vijf jaar en heel veel zwoegen later, woon ik met mijn gezin in een eigen ontworpen huis op het dak. In de rest van dit voormalige kantoorgebouw zijn er nog twintig andere heel bijzondere appartementen.

Wonen in Rotterdam is anno 2019 populairder dan ooit. Dit leidt tot een grote spanning op de woningmarkt. Een project zoals onze herbestemming zou vandaag de dag veel moeilijker te realiseren zijn geweest: het pand zou voor heel veel geld zijn opgekocht en de appartementen allemaal voor de verhuur zijn gebouwd. Het gebied rondom de Müllerpier zat lange tijd in een dip, maar is zich met grote snelheid aan het ontwikkelen. Logisch dat mensen hier willen wonen: bijna overal kijk je uit op water en groen.

Toen vorige week de eerste impressies opdoken van de beoogde 700 woningen naast de Euromast moest ik wel even flink slikken. Juiste vanaf ons pand aan de Westzeedijk zie je Het Park prachtig liggen met de Euromast als een stoer baken. Als het bouwplan doorgang vindt, betekent dat een aanzienlijke verandering van ons uitzicht.

Anderzijds, als je zo denkt, kun je niets meer bouwen in Rotterdam. Ik fiets elke dag over de kade langs de Euromast en het is nu een lege, onduidelijke plek. Een niemandsland dat deels van Het Park is afgesneden door de Maastunnel. Maar het is wel goed voor te stellen dat je hier prachtig zou kunnen wonen. Als er op de juiste manier wordt gebouwd, en er geen ‘Chinese muur’ van woningen komt, kunnen de Müllerpier en Lloydpier beter met de stad en Het Park verbonden worden, zoals nu al gebeurt de bouw van Little C.

De grote vraag is of de juiste balans gevonden kan worden op deze locatie. Er is ruimte genoeg voor een mooi, luchtig en ambitieus plan dat bijzondere woningen aan dit gebied toevoegt, lijkt me. Een plan dat tegelijkertijd genoeg ruimte laat voor het uitzicht op Het Park én de Euromast als grote vriendelijke reus.

Nanne de Ru is oprichter van het Rotterdamse architectenbureau Powerhouse Company en projectontwikkelaar RED Company. Hij woont aan de Westzeedijk schuin tegenover Het Park.

Bouwen bij Het Park gaat ten koste van uitzicht en zonlicht, stelt Koen Klooster.

Het plan om maar liefst 700 appartementen te bouwen aan de rand van Het Park bij de Euromast is bij bewoners van de tegenovergelegen Müllerkade slecht gevallen.

De rij appartementencomplexen zal volgens de berichten zo’n acht tot tien verdiepingen hoog worden en daarmee een vrijwel aaneengesloten stenen muur vormen tussen het park en woningen op de Müllerkade. De unieke groene uitstraling van Het Park zal daarmee aan de westzijde geheel vervallen.

Het argument van de ontwikkelaars dat Het Park intact wordt gelaten, houdt geen steek omdat de maquette aangeeft dat het gehele gebied tussen het tunneltracé van de Maastunnel en de Parkhaven zal worden gevuld met hoge woningcomplexen en ontsluitingswegen. Dit terwijl dit gebied nu nog overwegend groen is (grasvelden, bomen en bloemperken) en als integraal onderdeel van het park wordt beleefd. Er zullen vele tientallen bomen, waaronder een aantal van de grootste van het park, moeten sneuvelen om de plannen te realiseren.

De groenbeleving ín het park zal veranderen omdat de westzijde volledig door een stenen muur van zo’n 25 meter hoog zal worden afgesloten. Het park zal deels in de slagschaduw van deze muur komen te liggen en er zal waarschijnlijk geen avondzon meer te genieten zijn in het park.

Ook lijkt het uitgesloten dat de muziekfestivals zoals die in de zomer met enige regelmaat worden gehouden, in de toekomst nog doorgang zullen vinden. De bewoners van de nieuwe appartementen zullen dit in verband met geluidsoverlast zeker willen verhinderen. En dat is ook begrijpelijk vanuit hun perspectief.

Met de komst van Little C en de reeds geplande bebouwing van de Müllerpier en de rest van het Lloydkwartier neemt het aantal bewoners in het gebied al sterk toe. Toevoeging van nog eens 700 appartementen zal de druk op verkeer en parkeren nog significant doen toenemen, terwijl het nu al lastig is om in de spits het gebied in noordelijke of oostelijke richting te verlaten.

In een tijd waarin steeds meer mensen het belang van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder voor de leefbaarheid van steden onderkennen en subsidies worden verstrekt om groene daken te stimuleren, is het onbegrijpelijk dat Rotterdam overweegt een stuk bestaand en voldragen groen bij Het Park op te offeren voor woningbouw.

Koen Klooster is voorzitter van Vereniging van Eigenaars De Delft/Müllerpier en mede-oprichter van Karbonik BV. Hij schrijft dit opinie-artikel op persoonlijke titel als Müllerkade-bewoner.