Rechtspraak bedreigd door falende modernisering en gebrek aan geld

Rapport

Falende modernisering, een tekort aan professionele medewerkers en een gebrek aan financiële middelen bedreigen de rechtspraak in Nederland. Dat is de voornaamste conclusie van de Commissie Visitatie Gerechten die vandaag haar vierjaarlijkse rapport uitbrengt.

Het achterblijven van digitalisering van de interne processen, deels het gevolg van het falen van het innovatieprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI), is exemplarisch voor het stagnerende moderniseringsproces, aldus de commissie onder voorzitterschap van Joyce Sylvester. Het is samen met de personele krapte een van de oorzaken dat rechtszaken onnodig lang duren en de toegankelijkheid van de rechtspraak afneemt.

Er is een structureel tekort aan rechters en het ontbreekt aan diversiteit in de samenstelling van gerechten. De meerderheid van de magistraten is vrouw. In het rapport staat dat slechts 2 procent van de rechters een niet-westerse achtergrond heeft. De commissie vindt dat er moet worden gestreefd naar meer diversiteit. Omdat dit bijdraagt aan „breder gedragen rechterlijke beslissingen die daarmee winnen aan legitimiteit. Tegelijkertijd wordt zo de herkenbaarheid en representativiteit van de rechtspraak vergroot”.

Er is onder rechters veel kritiek op het eigen bestuursorgaan, de Raad voor de Rechtspraak. Dat leidt tot spanningen.