Brieven

Brieven 10/12/2018

democratie

Niet de digitale media

Als Timothy Snyder beweert (Onze democratie is niet meer vanzelfsprekend, 6/12) dat de westerse democratie in onze tijd wordt bedreigd door de enorme vlucht van de digitale media waarin de spelregels voor „fatsoen” ontbreken, overschat hij volgens mij het belang van deze media. De westerse democratie ligt juist onder vuur omdat de grote ‘middenklasse’, van oudsher de belangrijkste steunpilaar van de democratie, zich in zijn bestaan bedreigd voelt door internationale ontwikkelingen waarop de democratie geen antwoord lijkt te hebben. En wat is er dan gemakkelijker om je frustraties af te reageren op de bestuurselite die je daarvoor verantwoordelijk houdt of je heil te zoeken in simpele en radicale oplossingen (‘weg met die zakkenvullers’ of ‘rot op, buitenlanders’) zoals in autoritair bestuurde landen momenteel gebeurt?

Dat in het publieke debat over de democratie de digitale media een belangrijke rol spelen zal geen mens ontkennen, maar die zijn niet de oorzaak van de crisis waarin de westerse democratie verkeert. Media zijn tenslotte slechts hulpmiddelen die door vóór- en tegenstanders van democratie kunnen worden ingezet.

Klimaat

Er is nu schoner water

Er is veel discussie over de vraag wie moet gaan betalen voor de aanpak van de CO2-uitstoot. Neem een voorbeeld aan de aanpak van de waterverontreiniging in de zeventiger jaren. Toen werden bedrijven door middel van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verplicht om hun emissie van verontreinigingen te verminderen. Tegelijk werd per vervuilingseenheid een heffing opgelegd. De opbrengsten daarvan kwamen in een fonds waaruit bedrijven subsidies, variërend van 60 tot 90 procent, konden verkrijgen voor het treffen van maatregelen om de vervuiling terug te dringen. Gezien de verbetering van de waterkwaliteit sindsdien heeft dit prima gewerkt.

Bodemdaling

Maak gebruik van slib

In Hogere dijken beschermen ons niet tegen het water (5/12) wordt gesteld dat in kritiek lage gebieden onder meer natuurlijke aanslibbing door gecontroleerde overstromingen vanuit zeearmen nodig is.

Een bijkomend voordeel daarvan is reductie van slib in het Westerschelde–estuarium en het Eems-Dollard-estuarium. Door noodzakelijk baggerwerk is het slibgehalte daar extreem hoog en is er daar nauwelijks nog natuurlijk leven mogelijk. Daarnaast zijn aanslibbingsgebieden voor natuur en recreatie interessant.

Probleem is echter wel dat je voor lange tijd grote oppervlakten aan land moet ontpolderen en daarnaast aan de randen en/of toegangsgeul waterkeringen aan moet leggen. En je blijft de zeespiegelrijzing niet voor.


oud-medewerker Rijkswaterstaat en lid Algemene Waterschapspartij Delfland