Erfpacht

Extra korting erfpachters, want wie niet overstapt betaalt straks de hoofdprijs

Veel Amsterdamse erfpachters zijn nog niet in actie gekomen om over te stappen naar het nieuwe erfpachtstelsel. Overstap is vrijwillig, maar met een extra korting van 10 procent voor wie vóór 2020 overstapt probeert de gemeente de keuze interessanter te maken. De totale korting voor ‘vroegboekers’ komt daarmee uit op 35 procent; immers bovenop de al eerder geldende korting van 25 procent.

De extra korting zal met terugwerkende kracht ingaan voor erfpachters die tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2020 een overstap aanvragen of hebben aangevraagd.

Na deze termijn vervalt niet alleen de korting, maar zal ook het erfpachtbedrag anders berekend worden. De gemeente gebruikt dan niet meer de nu geldende WOZ-waarde van 2014 (of 2015 als dat goedkoper is), maar van 2018.

Bij ongewijzigd beleid zal dat een enorme sprong in het erfpachtbedrag betekenen, vooral voor erfpachters die in nu nog goedkopere erfpachtwijken als Nieuw-West en Zuidoost wonen. De WOZ-waarde is daar de afgelopen jaren met soms wel 50 procent gestegen.

Het nieuwe eeuwigdurende erfpachtsysteem kwam vorig jaar tot stand onder leiding van toenmalig VVD-wethouder Eric van der Burg. Amsterdam zat jarenlang in zijn maag met het oude erfpachtstelsel, waarbij elke vijftig jaar het bedrag dat huiseigenaren aan de gemeente betalen voor het gebruik van de grond opnieuw herzien werd. Dat leverde vaak enorme prijsstijgingen op.

In dit nieuwe systeem wordt nog maar één keer het bedrag bepaald dat huiseigenaren moeten betalen, waarna ze dat in termijnen of in één keer moeten afbetalen. Daarvoor moeten de huidige 110.000 contracten wel worden omgezet naar het nieuwe systeem.

GroenLinks gold als een van de grootste critici van het nieuwe stelsel, maar is nu met wethouder Marieke van Doorninck verantwoordelijk voor het uitrollen van het nieuwe systeem. Hoewel principieel geen voorstander, hoopt zij met de nieuwe korting snelheid te kunnen maken in het politiek beladen dossier.

Er is namelijk haast geboden als de gemeente het erfpachtdossier tot een succes wil maken. Van de 110.000 erfpachters zijn er bij de gemeente nu nog maar 5.000 verzoeken in behandeling, en hebben 3.000 erfpachters vervolgens een aanbiedingsbrief van de gemeente gehad.

Van Doorninck heeft 25 mensen extra aangesteld om de mega-operatie in goede banen te leiden. Ook wil het college het komend jaar de voorlichting aan erfpachters intensiveren.