Akkoord over klimaat later dit jaar pas af

Economische Zaken

Het is een onvolledige begroting, die van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Want verantwoordelijk minister Eric Wiebes (VVD) rondt besluitvorming over een toekomstig Klimaatakkoord (inclusief financiering ervan) pas later dit jaar af, als het kabinet gereageerd heeft op de uitkomsten van het overleg van de vijf ‘klimaattafels’. Dat moet uiteindelijk leiden tot een definitief Klimaatakkoord. Daarna moeten de afspraken regionaal vertaald worden, zodat ook provincies en gemeenten ermee aan de slag kunnen. Toch begint volgend jaar de uitvoering van het akkoord, schrijft Wiebes in zijn begroting.

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen moet voor alle huishoudens bereikbaar en betaalbaar zijn. Consensus over de afspraken in het Klimaatakkoord moet daaraan bijdragen: partijen moeten over en weer van elkaar weten wat ze mogen verwachten. Dat is van belang voor individuele huishoudens, maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven die langlopende investeringen overwegen.

Eerder is al besloten om kolencentrales op termijn te verbieden. Vanaf 2025 moeten de twee oudste centrales dicht zijn of brandstof gebruiken die minder milieuvervuilend is. In 2030 geldt een algeheel verbod op het opwekken van elektriciteit met kolen.

Wiebes roept dit jaar opnieuw een regeling in het leven die de energietransitie blijvend moet stimuleren, vooral voor de ontwikkeling van wind-, zon-, water- en biomassa-energie. Daar is de komende jaren 6 miljard euro mee gemoeid.