Landbouwminister Schouten wil duurzamere landbouw

In haar langverwachte toekomstvisie op de landbouw in Nederland pleit Schouten voor kringlooplandbouw. De situatie zoals die nu is noemt ze „onhoudbaar”.

De landbouw in Nederland moet minder milieubelastend worden, beter gebruik maken van grondstoffen en natuur op landbouwgronden moet rijker en veelzijdiger worden.

Dat staat in de het vandaag verschenen Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden, waarin minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie) haar visie op de toekomst van de agrarische sector in Nederland uiteen zet.

De verduurzaming van de Nederlandse landbouw moet ingezet worden door de overstap op zogeheten kringlooplandbouw. De manier waarop de landbouw op dit moment is ingericht noemt Schouten „onhoudbaar”, onder meer vanwege klimaatverandering en uitputting van de bodem.

Het document kwam tot stand na gesprekken met uiteenlopende belanghebbenden, zoals boeren, natuurorganisaties en bedrijfsleven.

Verspilling tegengegaan

In 2030 moet Nederland „koploper” zijn in kringlooplandbouw, om de toekomst van de voedselvoorziening „veilig [te] kunnen stellen”. Bij kringlooplandbouw, waarin verspilling zoveel mogelijk wordt tegengegaan, maken akkerbouw, veehouderij en tuinbouw „in de eerste plaats” gebruik van elkaars grondstoffen en van reststromen uit bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, staat in de landbouwvisie van Schouten. Dat moet bij voorkeur binnen Nederland gebeuren. Restproducten zoals mest, voedselresten of compost moeten opnieuw benut of verwerkt worden, en de sector dient „zoveel mogelijk” gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Ook moet de natuur op landbouwgronden en in water in 2030 „rijker en veelzijdiger” worden dan nu.

De agrarische sector heeft lang uitgekeken naar de zienswijze van Schouten, die in eerste instantie al voor de zomer verwacht werd, maar toen werd uitgesteld. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) noemde de landbouw in Nederland deze week nog „onvoldoende duurzaam”, bijvoorbeeld vanwege een overschot aan mest en door te veel uitstoot van broeikasgassen. Een „diepgaande verandering” is nodig, concludeerde het PBL in een tweejaarlijks rapport.

Hoe de zogeheten kringlooplandbouw in Nederland precies ingevuld en tot stand moet komen is nog onduidelijk. De visie van Schouten is slechts een document op hoofdlijnen. Maatschappelijke partijen krijgen tot halverwege 2019 om samen met de overheid concreter invulling te geven aan de doelstellingen.