NRC Lezersfonds 2017

Hier vindt u alle gegevens omtrent de Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers.

Leden Stichtingsbestuur:
J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema, oud-senator D66, voorzitter
G.J. Sonneveld, voormalig Manager Finance NRC Media BV, secretaris/penningmeester
Mr. E.O. Spier, lid, notaris te Amsterdam

De leden van de Commissie zijn:
M.H.H. van Haaren, ex-gedeputeerde provincie Gelderland
Dr. S.H. Lo Fo Wong, voormalig huisarts te Rotterdam
F.L. Lui, manager communicatie Nationale Jeugdraad
drs. L.J. Vos, psychiater Jeroen Bosch Ziekenhuis en Reinier van Arkel te ‘s Hertogenbosch
J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema, oud-senator D66
G.J. Sonneveld, voormalig Manager Finance NRC Media BV
Mr. E.O. Spier, notaris te Amsterdam

Donaties
Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL34INGB0002806200 of IBAN NL14RABO0365692034 t.n.v. Fonds van NRC Handelsbladlezers te Amsterdam.
Ook periodieke schenkingen zijn mogelijk. Voor legaten is het fonds zeer dankbaar.

Bij de Belastingdienst is het fonds geregistreerd als ANBI-instelling.

Registratiegegevens
Contactadres: Postbus 20554, 1001 NN Amsterdam
Kamer van Koophandel: 41199163
ANBI: 816047091

Doelstelling en financiële gegevens van de Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers

De stichting stelt ten doel: Het verkrijgen en verstrekken van bijdragen ten behoeve van maatschappelijke en culturele doeleinden, in verband staande met de werkzaamheden van NRC Handelsblad.

Ter bevordering van dit doel zullen:

 • zoals oorspronkelijk in de statuten staat vermeld: ”aan bekende of veelbelovende Nederlanders, welke zich onderscheiden als ontdekkingsreizigers, geleerden, schrijvers, of kunstenaars, uit de vruchten of opgelegde vruchten der stichting bijdragen worden verstrekt teneinde hen in staat te stellen door reizen in den vreemde bij te dragen tot vermeerdering van de cultuur van ons vaderland”, met dien verstande, dat een financiële bijdrage uit het voorgaande nimmer direct of indirect afkomstig mag zijn uit de opbrengst of rente van onder de lezers van NRC Handelsblad gehouden inzamelingen;
 • inzamelingen worden gehouden onder de lezers van het NRC Handelsblad, teneinde met de daarvan bij te dragen aan het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen de samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen;
 • al die activiteiten ontwikkeld kunnen worden die dienstig zijn aan of bevorderlijk zijn voor, dan wel in enig verband staan met hetgeen hierboven is omschreven;
 • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , alles in de ruimste zin des woords.

Criteria voor toekenning van bijdragen door de commissie van NRC Handelsbladlezers

De basis voor deze criteria vormt art. 3 van de Statuten daar waar staat dat de opbrengsten van de Kerstactie (de inzameling) in NRC Handelsblad en NRC Next wordt besteed aan het lenigen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen een samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen. De doelstelling van 1928 is in de samenleving van vandaag nog springlevend.

Bij toedeling houden we verder rekening met de volgende criteria:

 • het zijn instellingen waaraan we bijdragen verstrekken, geen private personen
 • zij bevinden zich in Nederland
 • een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de doelstelling van de instelling past binnen de doelstelling van de Stichting en niet conflicteert met datgene waar het Lux & Libertas-motto van de krant voor staat
 • de aanvraag vergezeld gaat van een begroting, een balans, een kosten-batenrekening en een jaarverslag van het voorafgaande jaar van de vragende instelling
 • de vragende instelling moet aangeven bij welke andere instellingen eveneens om een bijdrage is gevraagd
 • bij de verdeling gaat directe nood voor
 • verstrekking vindt alleen plaats als niet een ander fonds daarvoor het meest is aangewezen; dan wordt eerst naar dit fonds doorverwezen
 • is de aanvraag bij wet of andere wettelijke regeling subsidiabel door de overheid dan wordt daarnaar toe verwezen
 • de aanvraag moet een duidelijk omschreven doel of activiteit betreffen; er worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatie van een instelling
 • het doel waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moet naar de mening van de Commissie realistisch zijn
 • doelen die duidelijk voor particuliere bekostiging in aanmerking komen, worden niet gehonoreerd
 • bij de verdeling van de beschikbare gelden wordt een gemiddelde jaaropbrengst van de laatste 10 jaar als reserve aangehouden.

Kerstactie 2017

De Kerstactie 2017 heeft geresulteerd in een opbrengst van € 126.817,40.

De stichting heeft in totaal 35 aanvragen voor een financiële ondersteuning ontvangen. De Commissie heeft 27 aanvragen toegekend; 3 aanvragen zijn afgewezen en 5 aanvragen zijn ultimo 2017 nog in behandeling. In totaal is een bedrag van € 182.030,00 gedoneerd. Dat is meer dan vanuit de Kerstactie 2017 is ontvangen. Reden hiervoor is dat de liquide middelen van de Stichting door hogere opbrengsten in de afgelopen jaren zijn toegenomen en daardoor hoger zijn dan wij normaliter behoudens een redelijke reserve aanhouden. Daarom is in de najaarsvergadering 2016 van de Commissie besloten in 2017 aan een van de vragende instellingen een grotere gift te verstrekken dan wij normaliter (kunnen) doen.

Rubrieksoverzicht van gehonoreerde verzoeken

Stille armen (€ 72.000)
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te Den Haag
Fonds Bijzondere Noden te Amsterdam
Stichting Fonds Bijzondere Noden te Enschede
Stichting Urgente Noden te Delft
Nationaal Ouderenfonds te Amersfoort
Vincentius Vereniging te ‘s-Hertogenbosch
Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden
Stichting Bijzondere Noden te Almere
Stichting Leergeld Walcheren te Vlissingen
Stichting Actie Stille Armoede te Amsterdam
Stichting Urgente Noden Lekstroom te Nieuwegein
Stichting Urgente Noden Groningen te Groningen
Stichting Urgente Noden te Zoetermeer

Vakanties (€ 2.500)
Stichting Vakantieproject CF te Groenlo

Jongeren (€ 70.730)
Stichting Meedoen in Rotterdam te Rotterdam
Nationaal Fonds Kinderhulp te Deventer
Nico Adriaans Stichting te Rotterdam
Stichting Neverland te Utrecht

Daklozenhulp (€15.000)
Kessler Stichting te Den Haag
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk te Rotterdam

Vluchtelingen (€11.800)
Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers te Drachten
Stichting Ondersteuning Vluchtelingen Amstelland te Uithoorn
Stichting AD BIM te Haarlem

Vrouwenopvang (€ 2.000)
Scharlaken Koord te Amsterdam

Zorgverlening (€8.000)
Reinier van Arkel Groep te ’s Hertogenbosch
Stichting De Waterheuvel te Amsterdam

TOTAAL 2017: € 182.030

Balans

Bekijk hieronder de balans 2017 van het NRC Handelsblad Lezersfonds:

En lees hier de toelichting op de balans.