Brieven

Brieven 22/6/2018

Migratie (1)

Kijk naar het hele plaatje

Paul Scheffer slaat de spijker op zijn kop als hij zegt dat migratie beheersbaar is. Het is tijd om doelbewuste keuzes te maken en daarbij rekening te houden met de langetermijneffecten op bijvoorbeeld bevolkingsgroei en economie (Neem de regie over migratie, 19/6). Maar waar ook behoefte aan is, en waar Scheffer weinig aandacht voor heeft, is een breed migratiebeleid dat oog heeft voor de wisselwerking tussen verschillende migratiekanalen. Doordat de mogelijkheid tot tijdelijke, legale immigratie van laaggeschoolden van buiten Europa afgesloten is, proberen jongeren uit armere landen (ook wel „gelukszoekers” genoemd) via „illegale migratie” en asielprocedures Europa binnen te komen. De Europese Commissie pleit al sinds 2015 voor zo’n bredere migratieagenda, met meer ruimte voor tijdelijke legale migratie, maar stuit daarbij op weerstand van de lidstaten.

Een nóg breder perspectief, waar Scheffer terloops op wijst, heeft oog voor de samenhang tussen migratie en ontwikkelingskansen in herkomstlanden, door bijvoorbeeld eerlijkere handel te bevorderen. Het zijn geen nieuwe ideeën, maar bij politici hebben ze tot nu toe weinig weerklank gevonden.

Migratie (2)

Humane kritiek bestaat

Het redactioneel commentaar van 20 juni stelt dat we gedefinieerd worden door onze omgang met migranten. Dat is een erg smalle basis voor zo’n definitie. Speelt omgang tussen bijvoorbeeld arm en rijk, jong en oud en vrouw en man geen rol? Of onze houding tegenover de zorgen van medeburgers? Op de volgende bladzijde betoogt Paul Scheffer dat onbegrensde opvang omslaat in een afwijzing van elke verantwoordelijkheid en dat ieder ijkpunt voor migratiebeleid op dit moment ontbreekt. Wij moeten ervoor waken om in die situatie, in een wereld waarin migratieproblemen tal van samenlevingen dreigen te ontwrichten, voorstanders van migratie als ruimhartig en beschaafd neer te zetten en anderen, die op korte termijn actie tegen die ontwrichting wensen, als zelfzuchtig en inhumaan af te beelden. Zo’n zwart-wit beeld draagt niet bij aan het vinden van oplossingen.

Vuurwerk

Denk aan het klimaat

Met verbazing lees ik de argumenten voor en tegen een vuurwerkverbod (Alleen met verbod minder slachtoffers, 19/6). Mijn verbazing wordt vooral gevoed door de eenzijdige argumentatie; wat ontbreekt is het aspect van de milieubelasting. Daarbij gaat het niet alleen om de enorme luchtvervuiling tijdens het afsteken. In veel vuurwerk is namelijk kunststof verwerkt. Weken na de jaarwisseling vind ik restanten. Gisteren vond ik zelfs nog een stukje.

Fusie AT&T en Time Warner

Te veel macht

Opnieuw zien we in de VS een fusie tussen mediagiganten (Het is nu kopen of creperen in de VS, 18/6). In de jaren zeventig waarschuwde Soros en Barber al voor de negatieve gevolgen van marktfundamentalisme. Het publieke belang is onvoldoende geborgd in het privaat belang. De bestuurders van dergelijke megabedrijven oefenen via onzichtbare belangenverstrengeling politieke macht uit en manipuleren de publieke opinie.

In Nederland is de (politieke) macht van grote bedrijven ook voelbaar. Denk aan hoe de dividendbelasting is opgenomen in ons regeerakkoord. Op 17 juni merkte hoogleraar Arnoud Boot in Buitenhof op dat de macht van de banken via regulering enigszins is beperkt, maar dat intussen de macht is verschoven naar bedrijven met duizenden miljarden kapitaal. Voorbeelden zijn Amazon, Google en Facebook. Politicologen zouden hier meer aandacht aan moeten besteden.