Deel Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam stapt op

Onder hen is voorzitter Madeleine de Cock Buning. Zij treden af naar aanleiding van een rapport over de governance binnen het museum.

De nieuwbouw van het Stedelijk Museum.
De nieuwbouw van het Stedelijk Museum. Foto Lex van Lieshout

Een deel van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam (SMa) stapt op. Onder meer interimvoorzitter Madeleine de Cock Buning verbindt haar conclusies aan de uitkomsten van een onderzoek naar de manier waarop het museum wordt geleid, zo heeft zij dinsdagavond bekendgemaakt. Ook Jos van Rooijen en Rita Kersting leggen hun functie neer in nasleep van het vertrek van artistiek directeur Beatrix Ruf vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

In het rapport stellen twee onderzoekers dat de directie en de Raad van Toezicht van het SMa op een aantal punten niet in overeenstemming handelen met de Governance Code Cultuur. Daarin is omschreven wat goed bestuur is voor een culturele instelling. Zo zijn de toezichthouders niet transparant in de jaarstukken over zaken waarbij mogelijk tegenstrijdige belangen kunnen spelen tussen het Museum en de Raad. Ook zijn leden van de Raad van Toezicht te nauw betrokken bij besluiten over mogelijke belangenverstrengeling door diezelfde leden. Daarnaast werden meermaals jaarrekeningen goedgekeurd zonder dat de accountant daarover bevraagd werd.

De opgestapte leden zeggen daarover in reactie:

“Wij onderschrijven in hoofdlijnen de conclusies en omarmen alle aanbevelingen uit het rapport. Een aantal aanbevelingen, zoals op het gebied van financiële governance, ethiek, transparantie, gedragscodes, de relatie met de OR en belangenverstrengeling, zijn het afgelopen halfjaar al geïmplementeerd (…) De onderzoekers constateren ook dat het toezicht op een aantal punten ontoereikend is geweest. Wij erkennen dat, nemen daar verantwoordelijkheid voor en willen daarvan leren.”

Vertrek Beatrix Ruf

Er werden de afgelopen tijd drie onderzoeken verricht waarin het Stedelijk Museum een rol speelde. Dit gebeurde nadat het museum in een impasse raakte door het vertrek van artistiek directeur Beatrix Ruf. Zij vertrok vorig jaar nadat NRC publiceerde over haar bijverdiensten en mogelijke belangenverstrengeling.

Daarover schrijven de onderzoekers nu dat hoewel de bonus die Ruf ontving via deze bijverdiensten “naar maatstaven van de Nederlandse culturele sector uitzonderlijk hoog is”, in feite “niet tot onaanvaardbare belangenverstrengeling heeft geleid”. Ze bleef daarmee binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bonus had “geen enkel ongeoorloofd oogmerk” en stond “in geen enkel verband met haar werk bij het Museum”. Ruf had echter wel in gesprek moeten gaan met de gehele Raad van Toezicht over aanvaarding ervan.

Lees hier over de bijverdiensten van Ruf: Gratis kunst die stiekem toch 1,5 miljoen kost

Door te volstaan met een mededeling aan alleen de voorzitter van de Raad van Toezicht overtrad Ruf het directiereglement en de ongeschreven regels van goed bestuur. “Dit is haar verwijtbaar ook al was zij pas kort in Nederland en in functie bij het Museum”, concluderen de onderzoekers.

Toekomst Museum

In een ander rapport, naar de toekomst van het museum, concludeerde de Kunstraad al dat het Stedelijk een “inflexibele, gesloten en gebrekkig bestuurde organisatie” is, die intern verdeeld is en gebrekkig werd geleid. Ook schoot het toezicht erop tekort en is de band met de stad verloren gegaan.

Lees ook: ‘Stedelijk moet verbinding met Amsterdam herstellen’