Brieven

Brieven 9/6/2018

Minder vliegen

Intercontinentaal

Over de motieven van KLM-topman Elbers en NS-topman Van Boxtel om op kortere Europese afstanden de trein te nemen in plaats van het vliegtuig, kan geen misverstand bestaan.

Het leidt tot minder CO2-uitstoot en dient daarom de ambities van ons land op het gebied van duurzaamheid. In hun gezamenlijke opiniebijdrage in NRC (Geef het spoor vleugels, 6/6) is nog een argument te lezen.

Deze overweging is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de KLM: minder korte-afstandsvluchten op Schiphol bieden meer ruimte voor het intercontinentale luchtnetwerk. Met andere woorden: minder vliegen op korte afstanden biedt meer ruimte voor vliegen op lange afstanden. Samengevat: minder dichtbij vliegen om vaker ver weg te kunnen vliegen. Graag lees ik nog eens welk netto-effect dit volgens KLM oplevert – voor de duurzaamheid welteverstaan.

Voltooid leven

Wie gaf u het leven?

Ja, als je ouder wordt, krijg je minder prestatiedrang. Daar heeft briefschrijver Fred den Haring (Wie midden in het leven staat, begrijpt voltooid leven niet, 6/6) gelijk in.

Maar is het leven alleen waard geleefd te worden als je wat presteert? Laat meneer Den Haring en andere mensen die hun leven als voltooid beschouwen eerst de existentiële vraag eens beantwoorden: wat is een leven überhaupt waard, los van het nut dat men denkt te hebben (gehad)?

Is men werkelijk zo vol van zichzelf dat men denkt dat wat men heeft gepresteerd zo belangrijk en zinvol is, en dat men niets meer waard is als men niets presteert?

Niets wat u gepresteerd heeft, was uw eigen verdienste. Wie gaf u het leven om daarbinnen die dingen te kunnen doen? Heeft u uzelf soms gemaakt? (En ik beweer niet dat er een God was die dat gedaan heeft, hoor.)

Laat mensen die hun leven willen beëindigen kennis maken met wat wijze mensen daarover gezegd en geschreven hebben. Zoals deze van Omar Khayam:

Gezien of niet de wereld, om het even: het is niets.

Wat gij gehoord, gezegd hebt of geschreven: het is niets.

Gereisd door de klimaten alle zeven: het is niets.

Tot studie en bespiegelen thuis gebleven: het is niets.

En dat geldt natuurlijk onverkort ook voor deze ingezonden brief.

Ik wens iedereen voldoende wijsheid om de eigen onmachtigheid en onwetendheid onder ogen te zien en de liefde voor alles wat is te ontdekken. Daarvoor is het nooit te laat.

Klimaatstresstest

Vernattingsbeleid

Waterschap Vallei en Veluwe gaat samen met gemeentes en provincies klimaatstresstesten doen. De natuurlijke omgeving is het uitgangspunt (Op zandgrond moet je geen groene daken maken, 1/6).

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin vermeldt niet dat ditzelfde Waterschap in opdracht van de provincie Gelderland tot april 2018 een plan voorbereidde om in bewoond gebied beken dicht te schuiven, sloten te dempen, de grondwaterstand met 20 centimeter te verhogen en moerasbossen te vormen, in het kader van de Natura 2000-netwerk, zonder rekening te houden met klimaatadaptatie.

De eerste vergunningsaanvragen door Natuurmonumenten waren al in maart 2018 ingediend.

Pas nadat de bewonersbelangengroep WaterVOL Brummen constateerde dat dit plan haaks staat op klimaatadaptatie in een gebied waar nu al wateroverlast is, werden de vergunningsaanvragen ingetrokken en is de ontbossing tijdelijk stopgezet. Dit toont aan dat het Natura 2000 beleid, dat verdere vernatting van Nederland voorstaat, achterhaald en eenzijdig is.

Overheden en waterschappen zullen hun beleid hierop moeten aanpassen.

en

medicijnen

Altijd een afweging

Het is niet alleen voor chirurgen onthutsend als er door een topman van een zorgverzekeraar wordt gesteld dat bijvoorbeeld galblaasoperaties vaak onnodig zijn. Terecht wordt door Schelto Kruijff c.s. gesteld dat operaties zelden uitgevoerd worden zonder zorgvuldige besluitvorming en dat chirurgen veel terughoudender zijn geworden (Patiënt vaak beter af met operatie dan medicijnen, 31/5). Het is echter evenzeer ongenuanceerd als zij dan naar de buurman wijzen met zijn dure medicijnen en stellen dat biologicals bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (IBD) slechts tot uitstel van een darmoperatie leiden.

Deze effectieve middelen, die inmiddels minder duur zijn, worden net als operaties ingezet na zorgvuldige afweging en het merendeel van de patiënten met IBD heeft hiermee geen operatie meer nodig. Ook andere opmerkingen in het artikel zijn wat erg kort door de bocht. De kostbaarheid van operaties en de duurte van medicijnen zijn verweven onderdelen van het verhaal van de steeds stijgende zorgkosten: mensen worden ouder, er treedt vaker complexe co-morbiditeit op, door voortschrijding van techniek en wetenschap kan er meer. Inmiddels zijn door ondoordachte maatregelen de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg in het verdomhoekje belandt.

Laat dat niet ook gebeuren door de botte bijl te hanteren in de snijdende specialismen. Hier wreekt zich het feit dat er in de top van zorgverzekeraars te weinig voeling is met praktiserende medici, en te veel met rekenmeesters.


maag-darm-leverarts

Domus Magnus

Gat in de markt

Huub Deterd is directeur-eigenaar van Domus Magnus. Hij zag een gat in de markt: oudjes die er slecht aan toe zijn, maar dan wel oudjes met flink wat geld.

Ze zijn dement, ze hebben Alzheimer, ze hebben een herseninfarct gehad, ze hebben zeer omvangrijke verzorging nodig. En ze zijn er elke dag weer een beetje slechter aan toe. Dat lukt me wel, dacht Huub. En dus begon deze ondernemer Domus Magnus: chique opvanghuizen voor oude, aftakelende, maar vooral gefortuneerde mensen die thuis niet meer te handhaven waren. Welnu, dat lukt hem dus niet. Er gaat heel veel mis (Over de wond zat incontinentiemateriaal, 5/6).

Dit verhaal leert maar weer dat de overheid er niet goed aan doet verzorgingstehuizen op te doeken en zwaar te bezuinigen op verpleegtehuizen. Want in het bijzonder in die laatste wordt, in tegenstelling tot de private opvang door instellingen als Domus Magnus, wel liefdevol vakwerk geleverd, door begenadigd en enorm betrokken personeel. In die verpleeghuizen zijn wij, als we zwaar in de war raken, aan het goede adres. Niet bij Domus Magnus.