SKVR: Volwassenen weer op één

Kunstonderwijs Het schrappen van onderwijs voor volwassenen heeft tonnen verlies opgeleverd. SkvR draait het besluit terug.

Een cursus beeldende kunst bij de SKVR voor volwassenen, van voor de tijd dat de stichting had besloten het volwassenenonderwijs af te stoten.
Een cursus beeldende kunst bij de SKVR voor volwassenen, van voor de tijd dat de stichting had besloten het volwassenenonderwijs af te stoten. Foto Rinie Bleeker

Voor interim-directeur Henk Dekkers is er geen twijfel mogelijk: volwasssenen-educatie moet zo snel mogelijk weer het paradepaardje worden van de Stichting Kunstzinnige vorming Rotterdam (SKVR).

Dat betekent dat de voorgenomen verzelfstandiging van de poten Fotografie & Media en Dans definitief wordt teruggedraaid. Het bestaande volwassenen-aanbod op het terrein van Beeldende Kunst en Muziek wordt verbeterd en uitgebreid. Zo zijn deze week al nieuwe cursussen pottenbakken, keramiek en schilderen begonnen. De afdelingen Theater en Schrijven zijn, „helaas”, zegt de SKVR nu, al afgestoten en komen dus niet meer terug.

Op Dekkers’ bureau liggen de verse jaarcijfers over 2017, en die liegen er niet om. Bijna één miljoen verlies op een totaalbudget van dertien miljoen. Meer dan de helft van het verlies heeft direct of indirect te maken met de inspanningen om de volwassenen-educatie af te schaffen.

Transitie

2017 moest voor de SKVR het jaar van de transitie worden. Toenmalig directeur Ariëtte Kasbergen wilde, ondanks felle protesten van cursisten én docenten, het volwassenen-onderwijs stapsgewijs inruilen voor louter cursussen aan kansarme jongeren. Door de dreigende afstoting liep het aantal deelnemers aan SKVR-cusussen in één jaar tijd met achtduizend terug tot 89.000. Het bijbehorende financiële verlies was drie ton.

Vanwege extra werkdruk rond de transitie moest verder voor meer dan twee ton aan aanvullend advies en personeel worden ingehuurd. Uiteindelijk moesten wegens de omschakeling twee leden van het managementteam afscheid nemen, onder wie Ariëtte Kasbergen zelf. De Raad van Toezicht „kwam eind vorig jaar met haar overeen” dat ze zou vertrekken, nadat het nieuwe beleid op een debacle was uitgelopen.

Over haar afvloeiingsregeling worden geen mededelingen gedaan, behalve dat die voldoet aan de wet normering topinkomens (in Kasbergens geval betekent dat een handdruk van minder dan 75.000 euro). Opgeteld komen de totale transitiekosten daarmee op zo’n zes ton.

De overige vier ton verlies – op een totaal tekort van 995.000 euro – wordt onder meer veroorzaakt door een niet begrote stijging van de salariskosten en een onverwacht hogere afdracht van pensioenpremies en sociale lasten.

Strategische vergissing

Dekkers, die in januari Ariëtte Kasbergen opvolgde, noemt de keuze destijds om volwassenen-educatie te beëindigen een „strategische vergissing”. De gemeente had in 2012 weliswaar 1,5 miljoen bezuinigd op volwassenen-educatie, zegt Dekkers „maar het enkel bedienen van jongeren in achterstandswijken was in de eerste plaats een ideologische keuze. Daar stappen we nu vanaf. Volwassenen-educatie wordt weer onze hoofdmoot.”

Naast een uitgebreider aanbod wil de SKVR meer haar best doen om schoolleerlingen – de stichting bereikt er per jaar zo’n zeventigduizend – te laten doorstromen naar vrijetijdscursussen, in de hoop dat ze uiteindelijk zullen aanhaken bij de volwassenen-educatie. Maar maatregelen aan alleen de opbrengstenkant zijn niet voldoende. Ook de uitgaven moeten omlaag om het gat te dichten. Het plan is om twee van de vier panden in de stad te verkopen, en met kleinschaliger voorzieningen in de wijken terug te keren.

Kansarme jongeren worden als exclusieve doelgroep geschrapt, maar het op hen toegesneden programma ‘Dichtbij’ blijft in afgeslankte vorm wel voortbestaan, zegt de SKVR. Te denken valt aan de brassbandschool in Tuindorp-Vreewijk en het onderwijsprogramma ‘Ieder kind een instrument’, dat SKVR naar meer scholen wil uitbreiden. SKVR-medewerkers krijgen op dit moment van de stichting De Verre Bergen een training om kansarme jongeren, met name op Zuid, beter te bereiken.

Vertrouwen herstellen

Henk Dekkers, die, zo geeft hij toe, „best is geschrokken” van het gat van bijna één miljoen euro, hoopt dat de SKVR in 2019 weer uit de rode cijfers is. De voorgenomen „fundamentele ingrepen”, gesanctioneerd door de Raad van Toezicht, wil hij dit jaar al doorvoeren. „De immateriële prijs die de SKVR voor de transitie heeft moeten betalen is misschien nog wel hoger dan de materiële”, denkt Dekkers. „De voormalige directie heeft zwaar ingezet op het doorvoeren van de veranderingen. Dat heeft bij veel medewerkers geleid tot stress en uitval. Vooral in het managementteam is het verzuim hoog geweest. En volwassen cursisten hebben zich geschoffeerd gevoeld. We hopen de schade weer zo snel en volledig mogelijk te herstellen.”