Medewerkers van de Rotterdamse politieke partij Nida bevestigen bij de Essalam moskee posters waarmee ze kiezers oproepen niet te stemmen op Leefbaar, Forum en PVV tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Robin Utrecht / ANP

Er valt de komende tijd nog genoeg te beslissen in Rotterdam

Gemeenteraadsverkiezingen

Wat beloven de politieke partijen op verschillende beleidsterreinen? We lazen de verkiezingsprogramma’s, en kozen enkele prikkelende voorstellen.

Op 21 maart strijden twintig partijen om een plaats in de gemeenteraad. We laten er negen aan het woord: de acht grootste fracties en nieuwkomer Denk die kans maakt op één of meer zetels. Over werk, wonen, veiligheid, duurzaamheid en armoede.

Leefbaar Rotterdam

Werk Hogescholen en mbo’s moeten beter aansluiten op kansrijke sectoren zoals logistiek, techniek, IT, maritiem en zorg. Leefbaar wil lokale ‘Nederlandse’ ondernemers stimuleren en een vestigingswet tegen multiculturele ondernemingen, zoals shoarmatenten.

Wonen Leefbaar is geestelijke vader van de Woonvisie: minder sociale huurwoningen, meer woningen in het middensegment. In armere wijken moeten woningcorporaties die gaan bouwen. Meer aso-woningen voor overlastgevers.

Veiligheid Inzet tegen kleine criminaliteit zoals behandelen van aangifte van gejatte fiets, ingetikt ruitje. Herkenbare wijkagenten. Makkelijker aangifte doen voor ouderen, bijvoorbeeld thuis. Fikse boetes voor straatintimidatie. Monitoren meest criminele families.

Haven/Duurzaamheid

Niet overheid, maar markt creëert banen, dus geen onnodige regels (voor duurzaamheid) of hoge belastingen. Opleiden voor kansrijke sectoren, zoals logistiek, techniek, IT, maritiem en zorg. Wegennet moderniseren voor bereikbaarheid.

Armoede Centraal standpunt is: werk moet lonen. Dat betekent (hard) beleid om mensen uit bijstand aan het werk te krijgen, verplichte tegenprestatie en een bonus voor mensen die met werk net het minimunloon verdienen.

PvdA

Werk Banen creëren in de haven door het energieneutraal maken van alle sociale huurwoningen, scholen en overheidsgebouwen. Korte aanvullende vakopleidingen voor jongeren en een Rotterdams scholingsfonds moeten kennis en vaardigheden van mensen vergroten.

Wonen De voorraad sociale woningen moet op peil blijven, er mag een streep door de Woonvisie. Corporaties moeten meer eensgezinswoningen bouwen, en er moeten meer goede en betaalbare woningen komen voor starters, studenten en ouderen.

Veiligheid Wijkagenten moeten meer middelen krijgen en een centrale rol spelen in de veiligheid van de wijken. Investeren in programma’s die radicalisering tegen gaan.

Meer geld naar initiatieven van bewoners om de sociale cohesie in de wijken te vergroten.

Haven/Duurzaamheid De gemeente zet met Havenbedrijf, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een Fair Shipping Organisation op die duurzame scheepvaart, scheepsbouw en haven bevordert. Harde afspraken met Havenbedrijf over werk.

Armoede Alle partijen die zich met schulden bezig houden gaan samenwerken in Platform Armoedebestrijding. Kinderarmoede moet harder worden aangepakt, onder meer door hogere tegoed en maaltijden op school.

D66

Werk ‘Deltaplannen’ moeten laaggeletterde en oudere Rotterdammers met computers leren omgaan en arbeidsdiscriminatie tegengaan. D66 wil werkzoekenden direct aan vacatures in het mkb koppelen. Ook moet het mogelijk worden om te werken met behoud van uitkering.

Wonen De stad moet verder worden ‘verdicht’. In 2040 moeten er 60.000 woningen zijn bijgekomen, de komende 4 jaar 12.000. Bouwen makkelijker maken waar het nu niet mag/kan. Meer hoogbouw ‘Parijse of Berlijnse stijl’ in centrum.

Veiligheid Meer wijkagenten als ogen en oren van de straat om verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan. Steun aan de lobby van burgemeester bij het rijk voor 500 extra agenten. Alleen cameratoezicht als veiligheid dat vereist; alleen bodycams van OV en politie als er regelgeving is.

Haven/Duurzaamheid Haven is in 2050 duurzaam. Gemeente is actief aandeelhouder in Havenbedrijf, dat jaarlijks rapporteert over overgang naar duurzame haven. Afvangen CO2 voor gebruik in industrie en tuinbouw, maar mag niet leiden levensverlenging oude industrie.

Armoede Sneller ingrijpen bij problematische betalingsachterstanden. Daarvoor delen coöperaties, gemeente, welzijnswerk en zorgverzekeringen informatie. Ook schuldhulpverlening bij schulden onder de 10.000 euro.

SP

Werk De SP wil 5.000 banen creëren met extra werk in de groenvoorziening, onderhoud van de buitenruimte, hulp op scholen en extra handen in de zorg. Het havenbedrijf wordt weer gemeentelijk en werkt wordt verdeeld via een nieuw ‘Platform voor Sociale Ontwikkeling en Werkgelegenheid’.

Wonen Bouwen van 40.000 huizen tot 2030, waarvan 10.000 in het sociale segment. Geen sloop zonder inspraak bewoners. Huurders-steunpunten op in alle wijken van Rotterdam. Woonlasten voor huurders maximaal 30 procent van het inkomen.

Veiligheid Investeren in jongerenwerk en anti-armoedemaatregelen. Wijkagent is er niet voor megacontroles elders. Er komen kleinschalige politieposten. Mosquito verbieden. Samenscholingsverbod schrappen. Eén op één begeleiding voor ontsporende jongeren. Meer buurt- en jongeren werk.

Haven/Duurzaamheid Havenbedrijf Rotterdam wordt weer een onderdeel van de gemeente. Schone schepen krijgen voorrang op ‘stookolie-reuzen’. Afspraken tussen Noord-Europese havens om concurrentie op arbeidsvoorwaarden en veiligheid tegen te gaan.

Armoede Armoede-bestrijding staat centraal. Verbetering koopkracht minima door bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke lasten. Bijslagen voor ouderen op bijstandsniveau tot 120 procent van minimumloon. Repareren AOW-gat.

VVD

Werk Proactieve omscholing van werkenden, bijstandsgerechtigden moeten passend werk accepteren. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter worden afgestemd. Rotterdam gaat ondernemerschap meer stimuleren. De haven wordt fiscaal ontzien en moet verduurzamen.

Wonen Er moeten 4.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. 500 per jaar in het middensegment. Er komen lichtere eisen voor nieuwe bouwplannen (inperken welstandstoets). Meer verbindingswegen, ook voor auto’s.

Veiligheid Wijkagent werkt 90 procent van zijn tijd in eigen wijk; harde aanpak van o.a. drugsrunners door meer politie op straat. Lobby voor meer agenten. Keurmerk voor winkelgebieden en bedrijventerreinen tegen witwasbedrijven. Wijkteam en welzijnswerkers inzetten tegen radicalisering.

Haven/Duurzaamheid Bedrijven optimaal faciliteren om haven concurrerend te houden. Geen verhoging van OZB en leges voor vergunningen. Voorstander van energietransitie, hernieuwbare energieopwekking en circulair businessmodel. Blijven investeren in bereikbaarheid van haven.

Armoede Een baan is de beste weg uit de armoede. „Actieve” toepassing participatiewet, dus passend werk moet geaccepteerd, en onterechte uitkeringen volledig terugbetaald.

CDA

Werk Een baangarantie voor jongeren die kiezen voor een opleiding met baanperspectief. Gemeentelijke samenwerking met mkb, UWV en onderwijs voortzetten, ook beleid voor doelgroepen als 50-plussers en statushouders. Het plan Feyenoord City biedt grote kansen voor werkzoekenden.

Wonen Deze collegepartij onderschrijft de woonvisie: minder sociale huurwoningen, meer woningen in het tussensegment. Minstens 10.000 ‘grondgebonden’ gezinswoningen in de komende 4 jaar. Meer huizen buiten de centrumring.

Veiligheid Meer inzet tegen verborgen en ondermijnende criminaliteit, zoals misstanden in massagesalons waar prostitutie plaatsvindt; repressief beleid voor ontsporende jongeren. Ouders beelden van dronken kinderen laten zien gemaakt door politie met bodycams.

Haven/Duurzaamheid Gemeente vraagt aan Havenbedrijf om een routekaart naar een klimaatneutrale haven in 2050. Het Rijk financiert de transitie mee uit opbrengst vennootschapsbelasting. Verlaging havenleges om vestigingsklimaat en daarmee concurrentiepositie te versterken.

Armoede Schulden worden eerder opgespoord door samenwerking gemeente met woningcorporaties, banken en energiebedrijven. Grootschalig basisbudgetbeheer: gemeente betaalt vaste lasten en houdt die op uitkering in.

Nida

Werk Rotterdam moet investeren in wereldwijde handel. Aanpak van jeugdwerkloosheid en arbeidsdiscriminatie. Flexibele regels voor kleine ondernemers, zoals in de horeca. Creatieve broedplaatsen moeten het start-up- en ondernemersklimaat verbeteren.

Wonen Mogelijk maken van meer-generatiewoningen. Introduceren van huurkoop-constructies met hulp van de woningbouwcorportaties. Zelfbewoningsplicht om speculatie tegen te gaan.

Veiligheid Toetsen van juridische gronden bij preventief fouilleren, verbieden van demonstraties en sluiten van horeca. Geen patseraanpak. Meer recherchewerk voor aanpak drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, geweldsmisdrijven en discriminatie. Psychosociale hulp voor veelplegers.

Haven/Duurzaamheid Rotterdam heeft economische ontwikkeling te danken aan handel en daarom verantwoordelijkheid in ontwikkelingssamenwerking. Havenexpertise delen met een stad als Gaza-stad. Meer gebruik van internationale netwerken.

Armoede De stad moet experimenteren met het basis-inkomen. Ook moet de gemeente schulden van bewoners opkopen om ze uit handen van woekeraars te houden. Er moet meer worden geïnvesteerd in schuldhulpverlening.

DENK

Armoede Meer geld voor het armoedebeleid, in plaats van tientallen miljoenen die uitgegeven worden aan prestigeprojecten in het centrum. Inkomensondersteuning voor iedereen die minder dan 120 procent van het minimumloon verdient.

Veiligheid Stoppen met spierballenbeleid. Zero-tolerancemaatregelen zoals preventief fouilleren niet uitrollen over de hele stad, maar zeer terughoudend toepassen. Bestrijden van etnisch profileren door de politie, onder meer door bodycams voor politie. Politie moet representatief worden. Uiterlijk 2026 is de organisatie een afspiegeling van de stad.

GroenLinks

Haven/Duurzaamheid Haven is energieneutraal in 2030. Daarom richt ze zich op circulaire economie in plaats van fossiele grondstoffen. Daartoe is gemeente actiever als aandeelhouder in Havenbedrijf en Eneco. Nieuwe terreinen alleen beschikbaar voor bedrijven die passen binnen duurzame visie. Schepen verplicht aan walstroom.

Veiligheid Rotterdammers denken mee over veiligheidsbeleid in hun wijk. Politie en gemeente werken samen met maatschappelijke organisaties. Meer wijkagenten. Nadruk op preventie. Geen samenscholingsverboden, mosquito’s en avondklok. Minder cameratoezicht. Geen bodycams voor politie. Overdekte hangplekken.