Brieven

Festivals spannen zich juist erg in

In Amsterdam worden parken volledig uitgeleverd aan de ‘festivalisering’ van de stad en het nieuwe evenenementenbeleid is er enkel op uit om organisatoren te faciliteren, betoogde Mark van Dongen hier vorige week (‘Al die festivals vernielen onze parken’). Dat beeld klopt niet. Uitgangspunt voor een nieuw beleid was dat evenementen belangrijk zijn voor de stad, maar dat deze niet te zeer ten koste van woongenot of de parken mogen gaan. Onder de bezielende leiding van wijlen burgemeester Van der Laan is twee jaar lang intensief overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van bewonersgroepen en de evenementenbranche om hierin het ‘redelijke midden’ te vinden. Dat is volgens mij gelukt. Dat beeld werd ook door de gemeenteraad erkend, die het beleid onlangs met brede instemming aannam. Het nieuwe beleid bevat veel nieuwe maatregelen en extra beperkingen die overlast en schade zoveel mogelijk moeten beperken en voorkomen. Ik noem er een aantal.

De gevelnorm – het maximale geluidsniveau op de dichtstbijzijnde woningen – is aangescherpt met wel 10dB. Ook geldt voortaan een maximum voor bastonen op de gevel. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende typen woningisolatie, die ruimere of meer beperkte mogelijkheden voor evenementen toelaten. Amsterdam heeft met het oog op gehoorschade als eerste gemeente de maximale geluidsnorm op evenementen naar beneden bijgesteld ten opzichte van het landelijke convenant tussen de sector en VWS.

Daarnaast zijn verdere beperkingen gesteld aan de hoeveelheid, duur en omvang van festivals, er is gekeken naar een goede spreiding en er zijn locaties verdwenen. Grote muziekevenementen zijn vaak maar één of twee keer per jaar onder strikte voorwaarden toegestaan op een bepaalde locatie, ook bijvoorbeeld in het Westerpark – het aantal grote, belastende muziekevenementen is daar juist afgenomen.

Nieuw is dat Amsterdam als enige gemeente zich nu bemoeit met de bescherming van flora en fauna bij festivals in parken (voorheen deed dit het Rijk of de provincie). Verplicht bij elke vergunningaanvraag voor grote evenementen is een uitgebreide rapportage waarin wordt aangetoond dat de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. Deze natuuronderzoeken laten wij zelf al jaren doen door gerenommeerde, onafhankelijke bureaus; wij zijn hierop altijd gecontroleerd door het bevoegd gezag. Ook in procedures die daarover in het verleden zijn aangespannen, is tot en met de Raad van State toe geoordeeld dat bij ons de Wet Natuurbescherming niet is overtreden.

De bewering dat er in het Oosterpark door schade vanwege evenementen 21 bomen gekapt worden wordt gedaan zonder enige onderbouwing. In het Oosterpark spelen hele andere (bodem)problemen. De natuurlijke inklinking van het gebied de afgelopen 100 jaar, de slechte waterhuishouding hierdoor, de ouderdom van veel van de aanwezige bomen en de grootschalige renovatie van het park de afgelopen jaren zijn daaraan debet. Het is te makkelijk dit zomaar op het conto van evenementen af te schuiven. Over het nieuwe beleid kan nog gezegd worden dat de bodemsituatie in stadsparken daarin een prominente plek heeft gekregen, zo is een kwalitatief bodemplan verplicht.

Kortom, evenementen zien zich geconfronteerd met aanzienlijk strengere regels en het vereist een grote inspanning hieraan te kunnen voldoen. Er is heel goed geluisterd naar veel verschillende Amsterdammers. De meerderheid van de bezoekers komt uit Amsterdam en omstreken; de evenementen voldoen kennelijk aan de vraag van de bewoners van Amsterdam.


Directeur Air Events (organiseert o.a. Amsterdam Open Air en Milkshake festival)

Bomen Oosterpark

Als bijna dagelijks gebruiker van het Oosterpark weet ik dat er mensen zijn die het vervelend vinden als het park (te) vaak voor festivals wordt gebruikt. Om echter met valse argumenten als „het sterven van bomen door de zwaar vernielde bodem door twee evenementen” te komen, gaat mij te ver. Iedere bewoner van Oost weet dat de renovatie en verkeerd uitgevoerde drainage en grondverbetering de hoofdoorzaak is van het sterven van bomen, planten en struiken.


Amsterdam

Reactie Mark van Dongen:

Het klopt dat het sterven van de vele bomen niet alleen veroorzaakt is door de festivals. Er zijn grote fouten gemaakt met de renovatie door een verkeerde aanbesteding en vooral door het gebruik van verkeerde grond. Na de renovatie was het Oosterpark extra kwetsbaar en had men het rust moeten gunnen om te herstellen. Toch kwamen er grote festivals. Door grote groepen dansende mensen klinkt de grond in, bovendien stonden er vaak zware installaties direct bij boomwortels. De festivals hebben hierdoor mede de grote sterfte van de bomen veroorzaakt.

Javabrug

In de Amsterdambijlage van 24 februari las ik een opiniestuk over de Javabrug van Oncko Grader (‘Geniet toch van de rust van het wachten op het pontje’). Meneer Grader reageert op een opinieartikel van professor Dijkstra: „als hij in zijn fotomontage had uitgezoomd... had hij gezien dat de huidige Passagiersterminal bij deze brug helemaal geen rol speelt. Ik verwacht meer nauwkeurigheid van iemand van zijn statuur.” Deze reactant is blijkbaar niet op de hoogte van het feit dat de brug in de weg ligt voor de cruiseschepen omdat de plek van de nieuwe brug de enige plek is waar zij fatsoenlijk kunnen draaien. Het gaat niet om het aanleggen bij de PTA, maar om de keerlocatie.


Amsterdam