Brieven

Brieven

Orgaandonatie

Strijdig met Grondwet

In het debat in de Eerste Kamer over de Wet orgaandonatie werden vele argumenten aangedragen die openlijk strijdig zijn met de Grondwet. Artikel 11 daarvan bepaalt dat ieder, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam heeft. Blijkens de Memorie van Toelichting houdt dit in dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen. Als voorbeeld van een wettelijke beperking van die integriteit wordt verwezen naar de gedwongen bloedproef en de mogelijkheid iemand tegen zijn wil te fouilleren: dit zijn tijdelijke maatregelen en dus in de verste verte niet te vergelijken met wettelijk afgedwongen orgaandonatie. Het door D66 aangevoerde argument dat de voorgestelde wetswijziging juist het zelfbeschikkingsrecht versterkt, omdat die „mensen stimuleert om een keuze kenbaar te maken” is flagrant in strijd hiermee. Iemand dwingen te kiezen op straffe van schending van de integriteit van het lichaam is immers geen zelfbeschikking. De persoon in kwestie heeft immers niet beschikt. Een gebod om te beschikken – want daar komt de visie van D66 op neer – is niet te verenigen met een bepaling in de Grondwet die nu juist bedoeld is de burger te beschermen. Helaas kunnen wetten in Nederland niet aan de Grondwet worden getoetst. Gewaakt dient te worden voor de eerste tekenen van een ‘brave new world’.

Bloemendaal

Tilburg University

Het recht om te spreken

Jutta Chorus beschrijft (De kletscolumn die 41 academici kwetste 30/1) een reeks van gebeurtenissen in het ‘magazine’ van de ‘Tilburg University’, voor de gewone lezer dus de krant van de universiteit aldaar. Een hoogleraar gaf zijn mening over de slachtoffers van Weinstein. Over die mening wil ik het hier niet hebben. Ook een onorthodoxe mening mag uitgesproken worden. Dat was mogelijk toen ik in Amsterdam studeerde, in de jaren vijftig. Nu lijkt dat anders te zijn, althans in Tilburg. Daar buitelt de hele Tilburgse gemeenschap over de hoogleraar heen, de hoofdredacteur van het magazine is op non-actief gesteld en erger lijkt in voorbereiding. De hoogleraar trok zich al terug als columnist. Ik herinner mij dat, op de middelbare school, wij leerden over een belangrijk maatschappelijk principe: „Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.” Dat paste goed in het onderwijs, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het was een genoegen in mijn studiejaren te kunnen vaststellen dat ook aan de universiteit in Amsterdam dit principe als belangrijk werd erkend. Jammer dat deze gedachte, die het kenmerk weergeeft van de Verlichtingsfilosoof Voltaire, in de Tilburgse universitaire gemeenschap in het vergeetboek is geraakt.

Correcties/aanvullingen

Uitlaatgas

In het artikel VW testte uitlaatgassen op mensen (29/1, p. 1) staat ten onrechte dat mensen en dieren bij een experiment uitlaatgassen moesten inademen. Bij de menselijke proefpersonen blijkt het alleen te zijn gegaan om het gas NO2, een component van uitlaatgassen.

Bloedtest

In het artikel Wie wil er nou geen kind met goede genen? (29/1, p. 11) staat dat de Nipt-bloedtest voor vrouwen (boven 35 jaar) met een verhoogde kans op een kind met downsyndroom volledig wordt vergoed. Dat is onjuist. Vrouwen moeten zelf 175 euro betalen, ongeacht hun leeftijd. Alleen vrouwen bij wie de test op medische indicatie wordt afgenomen doen, krijgen die volledig vergoed.

Omscholing

In Omscholing tot leraar te duur en te lastig (29/1, p. 9) staat dat het halen van een lesbevoegdheid na een universitaire master twee jaar en een tweedegraads hbo-lerarenopleiding drie jaar kost. Het fulltime halen van een lesbevoegdheid na een master kost één jaar en een gemiddelde tweedegraads hbo lerarenopleiding zonder vrijstellingen kost vier jaar.

Daria Bukvic

In Het racisme in Othello is onmiskenbaar (1/2, p. C4) staat dat Daria Bukvic, de regisseur van Othello, in 1982 geboren is. Ze is van 1989.

    • Bob van Laar
    • C.R. Bredius