In VS dromen ze veel vaker over naaktlopen dan in Japan

Dromen In alle culturen over de hele wereld dromen mensen, over kunnen vliegen en weer examen doen. Maar naakt rondlopen onder geklede mensen doen Amerikanen in hun droom vaker dan Japanners.

Een man slaapt in de metro van Tokio. Een op acht Japanse mannen droomt wel eens naakt te zijn temidden van geklede mensen, tegen bijna een op de twee Amerikaanse mannen.
Een man slaapt in de metro van Tokio. Een op acht Japanse mannen droomt wel eens naakt te zijn temidden van geklede mensen, tegen bijna een op de twee Amerikaanse mannen. Todor Tsvetkov

Iedereen droomt. En iedereen droomt anders. Want individuele belevenissen overdag verschillen en de ‘dagresten’ die hersencellen ’s nachts nogal chaotisch reproduceren dus ook. Even verschillend zijn de jeugdherinneringen en traumatische ervaringen die terugkeren in onze dromen. Maar er zijn bepaalde dromen die iedereen wel eens heeft gehad. Overal ter wereld, zo blijkt.

Verschillen dromen van cultuur tot cultuur? Jazeker, maar de verschillen worden beperkt door de neurologische processen van droomproductie, en die zijn universeel. Overeenkomsten en verschillen laten zich illustreren aan de hand van zogenoemde ‘typische dromen’.

Binnen de enorme bandbreedte van unieke, hoogst persoonlijke dromen zijn er, zo stelde Sigmund Freud al vast in zijn boek Traumdeutung (1900), regelmatig terugkerende thema’s waarover veel mensen dromen en die voor hen min of meer dezelfde betekenis hebben. Bijvoorbeeld: dromen dat je vliegt of zweeft, dat je examen doet of op een andere manier op de proef wordt gesteld, dat je naakt ben te midden van geheel geklede mensen. Freud noemde dit ‘typische dromen’.

Typische dromen onderscheiden zich van andere doordat ze regelmatig terugkeren. Ook worden ze, anders dan de snel verwaaiende ‘dagresten’, onthouden na het wakker worden.

Slaaplaboratoria

Het droomonderzoek heeft na de ontdekking van de REM-slaap door Aserinsky en Kleitman in 1953 een enorme vlucht genomen. Het gebeurt onder meer in zogenoemde ‘slaaplaboratoria’ waar met elektroden de hersenactiviteit tijdens de slaap kan worden gemeten. Deelnemers kunnen worden gewekt als ‘de wijzers uitslaan’ en ze kennelijk dromen. Die laboratoria staan hoofdzakelijk in westerse universiteitssteden en de deelnemers aan slaapexperimenten zijn vaak westerse studenten. Er bestaan intussen enorme droombestanden, zoals de site dreambank.net, een database met vooral dromen die zijn gerapporteerd door Amerikanen en Europeanen.

Niet-westerse droomverhalen zijn bijna uitsluitend opgetekend door antropologen. De eerste antropologische droomonderzoeker, Charles Gabriel Seligman (1873-1940), was een enthousiaste volgeling van Freud. Hij verzamelde droomverhalen uit Sri Lanka, Melanesië en Soedan met hulp van koloniale ambtenaren, zendelingen en missionarissen. Die dromen onderwierp hij vervolgens aan psychoanalyse. Wat informanten beschouwden als ‘voorspellende dromen’ interpreteerde hij bijvoorbeeld als ‘manifeste’ uitingen van ‘latente’ angsten of verlangens.

Boeddhisten beschouwen dromen als ‘illusies van de menselijke geest’

Antropologisch droomonderzoek concentreert zich tegenwoordig vooral op de sterk uiteenlopende ‘culturele theorieën’ over de betekenis van dromen. Zo variëren de ideeën die in verschillende religies leven over dromen enorm. Boeddhisten beschouwen dromen als ‘illusies van de menselijke geest’ en calvinistische theologen waarschuwen, net als de profeet Jeremia, voor ‘valse dromen’. De rabbijnse traditie in het jodendom erkent dat God via dromen tot de profeten sprak, maar beschouwt droombeelden toch vooral als inkijkjes in de menselijke ziel. Net als Freud, die dromen omschreef als ‘de koninklijke weg naar het onderbewuste’. Van alle grote religies is de islam het minst terughoudend over de mogelijkheid dat dromen goddelijke boodschappen bevatten.

Vliegdroom zo oud als schrift

Zijn er overeenkomsten tussen typische dromen in verschillende delen van de wereld? Vergelijkend onderzoek is jammer genoeg schaars. De Amerikaanse psycholoog Richard M. Griffith en zijn Japanse collega’s O. Miyagi en A. Tago publiceerden in 1958 in het tijdschrift American Anthropologist een studie waarin ze de frequentie van ‘typische dromen’ in beide landen onderzochten. Zij gebruikten dezelfde vragenlijst en ondervroegen vergelijkbare groepen deelnemers: 250 Amerikaanse studenten, van wie 134 mannen en 116 vrouwen, en 233 studenten uit Tokio, van wie 132 mannen en 91 vrouwen. De vragen hadden betrekking op 34 thema’s, waaronder dromen dat je vliegt of zweeft, dromen dat je naakt bent in gekleed gezelschap en examendromen.

De scores voor naaktdromen liepen flink uiteen. 47,8 procent van de Amerikaanse mannen en 37,1 procent van de vrouwen zei zo’n droom wel eens te hebben, tegen 12,9 van de Japanse mannen en 24,2 procent van de vrouwen. In beide culturen is bedekkende kleding de norm, maar misschien is het gevoel van schaamte wanneer je bloot wordt gezien niet in beide landen even sterk. Sommige onderzoekers zijn trouwens van mening dat het bij een naaktdroom niet gaat om het naakt-zijn, maar om de onverschillige reactie van het aanwezige publiek. De sensatie niet opgemerkt te worden wordt door op individueel succes gerichte Amerikanen mogelijk als kwellender ervaren.

Ook vliegdromen werden in beide landen ruim gerapporteerd: door 32,3 procent van de Amerikaanse mannen en 35,4 procent van de vrouwen, tegen 45,5 procent van de Japanse mannen en 46,2 procent van de vrouwen. Deze dromen zijn zeker zo oud als de wereld van het schrift. Dromenverzamelaar Seligman vond ze zowel in Afrika als in Azië en ze werden steevast uitgelegd als voorspoedig voorteken.

Examenvrees

Nog een andere typische droom scoorde hoog. 34,4 procent van de Amerikaanse mannen en 45,1 procent van de vrouwen zei wel eens te dromen te zakken voor een examen, vaak een waarvoor de dromer al jaren geleden was geslaagd. Aan Japanse kant gold dit voor 38,6 procent van de mannen en 45,1 procent van de vrouwen. De antropoloog Seligman hoorde van een expat dat deze dromen veel voorkwamen onder de bovenlaag van ‘literati’ in China, waar voor promotie naar een hogere ambtelijke rang vanouds examens werden afgelegd. Seligman vond ook varianten waarin de dromer op een andere manier op de proef wordt gesteld, bijvoorbeeld bij een initiatie.