Opinie

    • Maarten Back
herverdeling asielzoekers

Hongarije, Polen en Tsjechië voor EU-hof om migranten

De Europese Commissie sleept Hongarije, Polen en Tsjechië voor de Europese rechter. De drie landen houden zich volgens de Commissie niet aan de verplichte EU-herverdeling van asielzoekers. Eerdere pogingen de landen aan hun verplichtingen te houden zouden vergeefs zijn geweest.

In juni 2017 begon de Europese Commissie zogenoemde inbreukprocedures tegen Hongarije, Polen en Tsjechië. De drie landen moesten uitleggen waarom ze het niet eens waren met de verplichte herverdeling. Het bezwaar van de landen werd verworpen en ze werden opgeroepen zich te houden aan het quotasysteem.

Tot dat systeem werd in 2015 door de Europese lidstaten besloten om 160.000 migranten (merendeels vluchtelingen uit Syrië) die in Griekenland en Italië zaten, te verdelen over de andere lidstaten. Als onderdeel van het EU-herverdelingsmechanisme dat de druk op die landen moet verminderen, werd besloten asielzoekers te verdelen over lidstaten van de Unie naar rato van nationaal inkomen, grootte, werkloosheid en het aantal reeds aanwezige asielzoekers.

Zo bedraagt het Tsjechische quotum 2.691, maar uit cijfers in juli bleek dat het land tot nu toe twaalf mensen heeft opgenomen. Volgens de afspraken moest Hongarije 1.300 mensen opnemen. Tot nu toe nam het niemand op. (NRC)

    • Maarten Back