Brieven

Brieven 16/11/2017

Omtzigt (2)

Hij heeft nog mandaat

De positie van een volksvertegenwoordiger is te handhaven zolang hij een mandaat van zijn kiezers heeft. Zijn handelen doet in beginsel niet ter zake, hoe onethisch ook (voorbeeld: Wilders); zolang zijn kiezers achter hem staan, zit hij terecht in het parlement. Omtzigt is verkozen met een sterk mandaat. Hoewel deze kwestie mogelijk invloed heeft op de keuze van zijn kiezers, wordt nergens onderbouwd waarom Omtzigt zijn kiezersmandaat kwijt is, er wordt ook geen poging gedaan (Commentaar: De positie van Pieter Omtzigt is onhoudbaar geworden, 13/11). De redenering – als een Kamerlid desinformatie verspreidt, dan is hij niet te handhaven – is zeer simplistisch en niet nader onderbouwd.

Omtzigt (3)

Vlag kan gelijk halfstok

De vlag kan uit in de Tweede Kamer. Ook voor Omtzigt, want na een gesprek met fractieleider Buma kan hij aanblijven als Kamerlid.

Het komt mij voor dat zijn handelwijze en optreden op gespannen voet staan met de normen en waarden die het CDA altijd zo hoog in het vaandel zegt te houden. De CDA-fractie heeft kennelijk niet de moed hem heen te zenden. Het gaat immers om het denkbeeldige 76ste Kamerlid dat bij stemming het kabinet in gevaar kan brengen en mogelijkerwijs als onafhankelijk lid zelfs tegen kan stemmen.

Dat het aanzien van de politiek, dat zich al op een dieptepunt bevindt, hierdoor nog verder in het slop raakt, wordt kennelijk op de koop toegenomen. Wellicht dat de (verenigde) oppositie het Kamerlid het vuur nog aan de schenen zal kunnen leggen. Zou het niet wenselijker geweest zijn de dinsdag in de Tweede Kamer geïntroduceerde vlag halfstok te hangen?

Nederlandse Grondwet

Goede docent belangrijk

De heer Van Hooff, die de Grondwet „een ratjetoe” noemt, is erudiet maar hij slaat wel door en uiteindelijk de plank mis (Brieven, 13/10). De Nederlandse Grondwet heeft inderdaad alle kenmerken van zijn bewogen ontstaansgeschiedenis en de Nederlandse volksaard in zich: compromis op compromis en hier en daar wollig. De Duitse Grondwet is jonger en eenduidiger. Van Hooff is echter niet erg zorgvuldig in zijn argumentatie. Zo zijn er meer wetten waarin kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting en democratie vastliggen. De stelling dat het koningschap van de Oranjes ongrondwettig zou zijn, is aantoonbaar onzin. Het koningschap wordt geregeld in de artikelen 24, 25 en 26 (Erfelijk koningschap in de lijn van Willem I).

Hij heeft gelijk dat de scheiding tussen kerk en staat niet in de Grondwet of enige andere wet is opgenomen. Die scheiding vloeit voort uit de vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginsel, die wel in de Grondwet zijn vastgelegd.

Van Hooff heeft ook gelijk dat Nederland geen onafhankelijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet kent, iets wat vele andere democratische landen wel hebben. Dat betekent echter niet dat andere zeer wezenlijke elementen van de trias politica niet zouden bestaan. Het vertrouwen in de Nederlandse wetgever is kennelijk zeer groot.

Goede democratische vorming is niet afhankelijk van een perfecte grondwet, wel van goede docenten en verstandige ouders.

Correcties/aanvullingen

Retinitis pigmentosa

Bij het interview met Jan Bloem (Je kunt in Nederland heel makkelijk beroepsblinde worden, 13/10, p. C6-7), stond dat zijn aandoening retinitis pigmentosa een „regressieve ziekte” is. Dat is onjuist: retinitis pigmentosa is een progressieve, erfelijke netvliesaandoening.

Mestfraude

In het bericht Bedrijven in Noord-Brabant en Limburg diep in de mestfraude (11/11) en in de verantwoording bij het artikel Het Mestcomplot (11/11) staat dat de uitkomst van een nalevingonderzoek van de NVWA onder intermediairs in 2015 was: „61 procent bleek de regels te overtreden”. Dat moet zijn: „39 procent bleek de regels te overtreden”.

Xtc-productie

In het artikel Ook als ze geen drugs vinden is het goed (13/11, p. 11) wordt gesuggereerd dat er jaarlijks 150 miljoen kilo xtc wordt geproduceerd. Dit is onjuist. Er worden in Nederland jaarlijks circa 150 miljoen xtc-tabletten geproduceerd.

Stephen Sondheim

In Ongestoord door de boze buitenwereld (13/11, Achterpagina) stond dat Stephen Sondheim overleden is. Hij leeft nog.