Opinie

    • Frank Vermeulen

Mistige compromissen

Tot een pacificatie tussen de onverenigbare standpunten van D66 en ChristenUnie op medisch-ethisch gebied komt het regeerakkoord niet. Nog altijd is D66 gloeiend voorstander van de autonomie van het individu, dat zelf moet kunnen bepalen of het leven geleefd moet worden. En nog steeds vindt de ChristenUnie dat vragen over leven en dood in de hand van God liggen. De coalitie steunt daarom op dit punt op mistige compromisformuleringen. Ook waar het gaat om gebruik van embryo’s voor medisch onderzoek. Toch is het nodig dat er duidelijkheid komt. Op straffe van verdere teleurstelling van de kiezer, die terecht wil weten wat er met zijn stem is gebeurd.