Brieven

Studeren in het Engels

Nederlands was een intermezzo tussen Engels en Latijn

Foto Bram Petraeus

De petitie van drie psychologiestudenten tegen Engelstalige onderwijs op de universiteit is een achterhoedegevecht (Uhm… how do you say that in English?, 21/10). Over niet al te lange tijd zal de ruim honderd jaar dat Nederlands de voertaal aan Nederlandse universiteiten was, gezien worden als een intermezzo tussen het Latijn en het Engels. Nederlandse universiteiten die hun top-100-positie willen behouden, zullen Engels als voertaal aannemen. Het maakt hen aantrekkelijker voor buitenlandse wetenschappers en ook het gemiddeld niveau van de studenten blijkt te stijgen.

Het is wel merkwaardig dat het Engels eerst integraal is ingevoerd in het masteronderwijs (2005) en ruim tien jaar later alleen mondjesmaat in de bachelor. Dit terwijl de bachelor zich beter leent voor Engelstalig onderwijs. Sommige masteropleidingen zijn in feite academische beroepsopleidingen, gericht op het Nederlands werkveld. Die in het Engels geven, levert meer nadeel op dan voordeel. Als alle bacheloropleidingen in het Engels worden gegeven, moeten wel maatregelen getroffen worden om het aandeel Nederlandse studenten te beschermen. Studeren in Nederland is goedkoop en onze universiteiten hebben een uitstekende reputatie. Door de huidige wijze van financiering leidt het groeiende studentenaantal echter automatisch tot een steeds verder dalende rijksbijdrage per student. Hopelijk kan de nieuwe minister deze onvolkomenheid uit het systeem verwijderen.


Hoogleraar psychologie, Universiteit Leiden