Opinie

    • Jan van de Beek

Realistisch over migratie

Op het terrein van asielmigratie bevat het regeerakkoord een aantal fundamentele beleidsveranderingen. Opvang in de regio is een speerpunt. Het kabinet wil inzetten op „veilige plaatsen” voor vluchtelingen en die „dicht bij huis bescherming, hulp en kansen bieden”. Dat neemt „de noodzaak weg om verder te migreren”. Wie dat desondanks wel doet, wordt teruggestuurd naar „de opvang in de regio conform het ‘veilig derdeland-principe’”. De voorgenomen verhoging van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget richt „zich in het bijzonder op de oorzaken en gevolgen van migratie”. Een gemiste kans is wel dat het kabinet aan extreme bevolkingsgroei – waarschijnlijk een belangrijke grondoorzaak van toekomstige asielmigratie – weinig aandacht besteedt, terwijl dit probleem bovenaan de internationale agenda thuishoort. Het meest fundamentele punt is wellicht dat het kabinet laat onderzoeken of en hoe het VN-Vluchtelingenverdrag herzien moet worden. Dat verdrag vormt een essentieel onderdeel van het Europese zelfbeeld – met zijn nadruk op mensenrechten en solidariteit – maar de potentiële verplichtingen die eruit voortvloeien, zijn enorm. Het kabinet zet met dit onderzoek hopelijk een stap in de richting van een meer realistische verantwoordelijkheid van Nederland tegenover het grote vluchtelingenleed wereldwijd.