Brieven

Reactie op Leo Lucassen

Migratie is onderdeel van sociale verandering

Foto Vincent Jannink/ANP

Prof. Lucassen stelt (13/6) dat het thema migratie, waarop de kabinetsformatie is stukgelopen, een verhullende term is voor waar het werkelijk om gaat, namelijk asielzoekers en vluchtelingen.

Dat probleem valt eigenlijk wel mee, volgens de cijfers die hij geeft. Je kan ook stellen dat het vraagstuk migratie een onderdeel is van een grotere problematiek, namelijk de sociale veranderingen die Nederland heeft doorgemaakt als gevolg van immigratie over de afgelopen decennia. Die is niet gering: het aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking is toegenomen van ruim een procent van de bevolking in 1972 naar bijna dertien procent nu.

Sinds 1996 bestaat de bevolkingsgroei in Nederland voor meer dan de helft uit niet-westerse allochtonen. We hebben te maken met een tweeledige problematiek: ten eerste hoe we in deze veranderde samenleving goed met elkaar leren omgaan, en ten tweede of het niet verstandig zou zijn die migratiestroom wat in te perken. Dat zo’n terugdringingsbeleid al gauw wringt met het internationaal recht is duidelijk, en Prof. Lucassen heeft gelijk als hij daarop wijst. Daarmee hoeven we echter de zorgen onder veel Nederlanders over de toenemende aantallen niet-westerse allochtonen nog niet te bagatelliseren.


Migratie-onderzoeker