Vijf adviesraden sturen informateur Schippers integratiepleidooi

De overheid schiet volgens de voorzitters van de adviescolleges tekort in haar langetermijnperspectief.

Edith Schippers, verkenner voor de kabinetsformatie, biedt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib haar verslag aan in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.
Edith Schippers, verkenner voor de kabinetsformatie, biedt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib haar verslag aan in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Foto Evert-Jan Daniels / ANP

Vijf adviescolleges hebben in een brief de aandacht gevraagd van informateur Edith Schippers voor een betere integratie van vluchtelingen. De overheid schiet volgens hen tekort in haar langetermijnperspectief op dit gebied. Het pleidooi is gestuurd door de voorzitters van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Sociaal Economische Raad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Zij pleiten voor een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen, ook “kansrijke” die nog geen verblijfsvergunning hebben, aan de Nederlandse samenleving.

De brief ontvangt Schippers op de dag dat zij haar verslag overhandigde als verkenner aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Daarin schrijft ze dat ze zich ook beschikbaar stelt als informateur om een coalitie met de VVD, CDA, D66 en GroenLinks verder te onderzoeken. De vier partijen hebben daar ook om gevraagd, schrijft ze.

‘Te weinig systematische ondersteuning’

Tijdens de formatie hopen de adviescolleges op voldoende aandacht voor de integratieproblematiek. Volgens de voorzitters “bepalen incidenten maar al te vaak het beeld als het om asielmigratie gaat”:

“Het is opvallend dat in Nederland de fundamentele vragen van overheidsbeleid te weinig in een langetermijnperspectief worden geplaatst.”

De adviescolleges erkennen dat “er sinds kort enige verbetering valt te zien”, bijvoorbeeld wat betreft onderwijs aan kansrijke asielzoekers, maar ontbreekt het aan systematische begeleiding en ondersteuning:

“We zien dat veel vluchtelingen, ook na jarenlang verblijf, mede daardoor - maar ook om redenen als onvoldoende toerusting (taalproblematiek, gebrekkige netwerken), ontbreken van diploma’s en motivatie, en arbeidsmarktdiscriminatie - de aansluiting met de Nederlandse samenleving nog niet (volledig) hebben weten te vinden.”

Volwaardige deelname aan de samenleving dient niet alleen worden nagestreefd bij statushouders, maar ook bij vluchtelingen van wie de procedure als kansrijk worden gezien, vinden de voorzitters. “Dat is niet alleen in het belang van de vluchteling, maar ook van ons land.”

Taakverdeling overheden moet duidelijker

Hoewel het faciliteren van integratie via de Rijksoverheid moet plaatsvinden, moet meer de ruimte worden geboden lokale overheden, vervolgen de voorzitters hun pleidooi. Nu vallen zij soms ten prooi aan overregulering of worden zij belemmerd door angst voor een aanzuigende werking. Dat zet de bestuurlijke verhoudingen onder druk en belet participatie. De rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten moet dus nog eens goed onder de loep worden gelegd, vinden de adviseurs.