Waterbeleid

Sanering rivierenland 50 miljoen goedkoper

Het programma Ruimte voor de Rivier valt „minimaal 50 miljoen euro” goedkoper uit dan begroot. Dat laat Rijkswaterstaat weten bij het in gebruik nemen, donderdag, van het laatste grote project, de hoogwatergeul naast de IJssel tussen de plaatsen Veessen en Wapenveld. Het programma omvat 34 projecten langs alle Rijntakken en heeft de belastingbetaler 2,5 miljard euro gekost. Er zijn de afgelopen tien jaar uiterwaarden vergraven en dijken verlegd, er zijn nevengeulen en bypasses gebouwd. Doel is dat rivieren de verwachte extra toevoer van water beter kunnen verwerken. Dat de begroting van het project niet is overschreden, komt volgens Rijkswaterstaat en de waterschappen door een strenge kostenbewaking, maar ook door het vooraf beter inschatten van risico’s tijdens de bouw. De gunstige kostenbeheersing staat in schril contrast met de overschrijdingen bij de aanleg van onder meer de Betuweroute.

Binnenland pagina 12-13
    • Arjen Schreuder