Het zuiden zal de opwarming van de aarde al snel voelen

Klimaatverandering in Europa Het Europese Milieuagentschap roept Europese landen op zich beter voor te bereiden op de gevolgen van de opwarming.

Europa ondervindt nu al gevolgen van klimaatverandering. En dat zal de komende tijd niet veranderen, schrijft het Europese Milieuagentschap (EMA) in zijn vierjaarlijkse rapport over de risico’s van de opwarming. Volgens het EMA neemt de kans op overstromingen én op droogte toe, zullen vaker extreme buien vallen in de zomer en komt er meer stormschade in de winter. Het smelten van gletsjers gaat onverminderd door, net als de zeespiegelstijging.

In het rapport komt het Noordpoolgebied naar voren als het kwetsbaarst. Dat komt mede doordat het smelten van het zee-ijs de opwarming versnelt. Ook smeltende permafrost kan op termijn zorgen voor zo’n versnelling.

Het EMA beperkt zich in het rapport, gebaseerd op gegevens van het het VN-klimaatpanel IPCC en veel Europese kennisinstituten, niet tot een opsomming van de veranderingen in het klimaat. Het wijst vooral ook op de sociaal-economische gevolgen. Daarmee sluit het rapport aan bij de jaarlijks ‘risicoanalyse’ van het World Economic Forum, waarin klimaatverandering steevast als een van de grootste gevaren voor de wereldeconomie wordt beschouwd.

Aanpassing

Niet alle regio’s zijn even kwetsbaar. In Noord-Europa kunnen landbouw en toerisme bijvoorbeeld profiteren van hogere temperaturen. Rond de Middellandse Zee dreigt het tegenovergestelde. Volgens het EMA moeten de lidstaten (behalve de EU zijn dat ook Turkije, de Balkanlanden, Zwitserland en IJsland) niet alleen maatregelen nemen om klimaatverandering te bestrijden, maar zich ook meer en meer op de gevolgen voorbereiden. Zo moet het Deltaprogramma Nederland weerbaar maken voor zeespiegelstijging en rivieroverstromingen.

De Europese Commissie, die wil dat ten minste 20 procent van het EU-budget klimaatgerelateerd is, wil dat de lidstaten eens in de drie jaar over het gevaar van klimaatverandering rapporteren en uitleggen wat ze doen om de risico’s te verkleinen. Want ook als de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering mede veroorzaken nu zou stoppen, ijlen de gevolgen nog decennialang na.