NRC Lezersfonds 2015

Hier vindt u alle gegevens omtrent de Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers

De “Externe” leden Commissie
J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema, oud-senator D66
M. van Haaren, ex-gedeputeerde provincie Gelderland
Dr. S.H. Lo Fo Wong, voormalig huisarts te Rotterdam
Drs. A.E. Janssen, klinisch psycholoog n.p. te Rosmalen
Mr. E.O. Spier, notaris te Amsterdam
P. Brummelink, oud-stafmedewerker Dagbladunie

Bestuursleden
P.A.C. Vandermeersch, hoofdredacteur NRC Handelsblad
D.M. van Beemen, CEO NRC Media
Mr. E.IJ. Spier, oud-notaris te Amsterdam

Donaties
Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL34INGB0002806200 of IBAN NL14RABO0365692034 t.n.v. Fonds van NRC Handelsbladlezers in Amsterdam.
Ook periodieke schenkingen zijn mogelijk. Voor legaten is het fonds zeer dankbaar.
Bij de Belastingdienst staat het fonds geregistreerd onder ANBI-nummer 8160 47 091.

Contactadres: Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam

Doelstelling en financiële gegevens van de Stichting Fonds van
NRC Handelsbladlezers

De stichting stelt ten doel: Het verkrijgen en verstrekken van bijdragen ten behoeve van maatschappelijke en culturele doeleinden, in verband staande met de werkzaamheden van NRC Handelsblad.

Ter bevordering van dit doel zullen:

-Zoals oorspronkelijk in de statuten staat vermeld: ”aan bekende of veelbelovende Nederlanders, welke zich onderscheiden als ontdekkingsreizigers, geleerden, schrijvers, of kunstenaars, uit de vruchten of opgelegde vruchten der stichting bijdragen worden verstrekt teneinde hen in staat te stellen door reizen in den vreemde bij te dragen tot vermeerdering van de cultuur van ons vaderland”, met dien verstande, dat een financiële bijdrage uit het voorgaande nimmer direct of indirect afkomstig mag zijn uit de opbrengst of rente van onder de lezers van NRC Handelsblad gehouden inzamelingen;

-Inzamelingen worden gehouden onder de lezers van het NRC Handelsblad, teneinde met de daarvan bij te dragen aan het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen de samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen;

-Al die activiteiten ontwikkeld kunnen worden die dienstig zijn aan of bevorderlijk zijn voor, dan wel in enig verband staan met hetgeen hierboven is omschreven;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Kerstactie 2015 heeft geresulteerd in een opbrengst van € 142.693,57.

De stichting heeft in totaal 38 aanvragen voor een financiële ondersteuning ontvangen.
De Commissie heeft 27 aanvragen toegekend; 11 aanvragen zijn afgewezen. In 2015 is er een totaal bedrag gedoneerd van € 121.930.00.

Rubrieksoverzicht van gehonoreerde verzoeken

Stille armen (€75.000,00)
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te Den Haag
Fonds Bijzondere Noden te Amsterdam
Stichting Fonds Bijzondere Noden te Enschede
Stichting Urgente Noden te Zoetermeer
Stichting Urgente Noden te Delft
Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof te Delft
Nationaal Ouderenfonds te Bunnik
Prins Bernard Stichting te Doorn
Vincentius Vereniging te ‘s-Hertogenbosch
Stichting Urgente Noden te Leeuwarden
Stichting Urgente Noden te Nieuwegein

Vakantie (5.000,00)
Stichting De Opkikker te Almere
Stichting Vakantieproject CF te Groenlo
Stichting Neverland te Utrecht

Minder validen (€7.930,00)
Stichting Uniek Begeleiding te Enschede
Evangelisch Begeleidingscentrum ’t Harde
Reinier van Arkel Groep (verwenzorg) te ‘s-Hertogenbosch

Jongeren (€14.500,00)
Stichting Cultuur voor iedereen te Vlaardingen
Stichting Leergeld Walcheren te Vlissingen
Stichting Leergeld te Leiden
Stichting Meedoen in Rotterdam te Rotterdam

Daklozenhulp (€13.000,00)
Stichting Vrienden Maaszicht te Rotterdam
De Kessler Stichting te Den Haag
Stichting En Route te Rotterdam
Stichting Kruispost te Amsterdam

Vluchtelingen (€6.500,00)
Interkerkelijke Asielzoekers te Drachten
Stichting Vluchtelingenwerk te Haarlem

TOTAAL 2015: €121.930,00

Balans

Bekijk hieronder de balans 2015 van het NRC Lezersfonds: