Brief van VNV aan piloten, 9 augustus 2016

VNV roept KLM-directie op om opzegging pensioenafspraken in te trekken

In de communicatie die KLM op 29 juli naar alle vliegers heeft doen uitgaan sorteert zij voor op een juridisch gevecht met de VNV over de opzegging van de pensioenafspraken. Een dergelijk traject heeft voor de VNV absoluut geen voorkeur. De traditie van jarenlang constructief overleg om voor complexe problemen tot goede oplossingen te komen, hebben wij hoog in het vaandel. Daarom hebben wij KLM vandaag een brief gestuurd met de oproep terug naar de overlegtafel te gaan en de opzeggingen in te trekken. Als KLM hier geen gehoor aan geeft, dan rest ons geen andere optie dan via juridische weg dit ongedaan te maken. Het niet nakomen van de afspraken op pensioengebied is namelijk zeer schadelijk voor de vliegers. Een juridische aanvechting is ook logisch omdat de opzegging niet rechtsgeldig is.

Juridische specialisten op dit gebied geven aan dat de opzegging niet kan vanwege de volgende redenen:

· KLM kan niet een enkele bepaling uit het Pensioenprotocol opzeggen.

· De pensioenregeling in het geheel is als onderdeel van de cao alleen op dezelfde manier als cao-bepalingen op te zeggen, dus op zijn vroegst per 31 december 2017. Uit het jaarverslag van KLM blijkt ook heel duidelijk dat ook zij van mening is dat de pensioenregeling deel uitmaakt van de cao.

· Mocht het wettelijk niet onder de cao blijken te vallen, dan zou het getypeerd worden als een zelfstandige duurverplichting en is het niet op te zeggen met een dergelijke korte termijn en/of zonder schadevergoeding.

· Er is eigenlijk sprake van onvoorwaardelijke indexering, gezien de financieringsgarantie.

· Tot slot kan KLM helemaal niet weg bij het pensioenfonds vliegend personeel, in elk geval niet tot eind 2017. Dit is namelijk verankerd bij het fonds in de cao. KLM zou daarmee wanprestatie plegen, zowel op collectief niveau als individueel ten opzichte van de vliegers.

Los van het juridisch wapengekletter is de opzegging bovendien onnodig. KLM heeft tot december van dit jaar nog de tijd om met de VNV tot een nieuwe afspraak over indexatie van de pensioenen te komen. Lukt dat niet én het pensioenfonds zou een indexatiebesluit nemen dat conform uitvoeringsovereenkomst KLM verplicht tot een in de ogen van KLM buitenproportionele bijstorting, dan biedt de wet KLM de mogelijkheid om verweer te voeren tegen dit indexatiebesluit op grond van redelijkheid en billijkheid.

Wij vinden het dus zeer opmerkelijk dat KLM maar blijft roepen dat KLM geen andere optie dan opzegging had om onverantwoorde risico’s te voorkomen. Heeft KLM dan geen enkel vertrouwen in het pensioenfondsbestuur en/of de rechter?

Intussen helpt het niet als KLM doorgaat met het proberen een wig tussen de VNV en haar leden te drijven, zoals in de mailing van het Hoofd Vliegdienst van 5 augustus, waarbij wederom enkel de leden foutief worden geïnformeerd. Bovendien roept dit schrijven bij ons, en vast ook bij u, nog meer vragen op omdat het ook zinspeelt op het niet leveren van de RvC-positie en laat doorschemeren dat ook de aandelen er niet gaan komen met de woorden: “slechts een inspanningsverplichting” en “het niet door kunnen gaan van de aandelentransactie”.

Voor de VNV is een gang naar de rechter een ‘last resort’. De VNV kiest liever voor het pad van constructief overleg om tot goede inhoudelijke afspraken te komen. Dat is immers de wijze waarop wij dat reeds tientallen jaren op succesvolle wijze samen met KLM, maar ook met andere maatschappijen, doen. Maar als de opzegging in stand blijft, laat KLM ons geen keus. Alleen KLM heeft de mogelijkheid om een dergelijk traject te voorkomen. Met het intrekken van de opzeggingen ontstaat ruimte voor een normaal overleg, en alleen dat kan leiden tot een op inhoud gebalanceerde structurele oplossing voor het pensioenprobleem dat aan deze ellende ten grondslag ligt.

Daartoe is een gezamenlijke doelstelling nodig en de VNV heeft hiervoor een voorstel geformuleerd: KLM en de VNV stellen tot doel om voor 1 december 2016 tot een structurele oplossing te komen, waarbij voorkomen wordt dat honderden miljoenen bijgestort moeten worden onder gelijktijdige invulling van de langetermijn indexatiebelangen van de vliegers waaraan kosten verbonden kunnen en mogen zijn. Het enige wat de VNV nu wil is een vervangende structurele afspraak maken om een waardevast pensioen te borgen zonder een lopende, verlammende rechtszaak.

Om hier invulling aan te kunnen geven, heeft de VNV KLM opgeroepen de opzegging van het protocol Uitvoering Pensioenafspraken 2005-2007 én de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds voor vrijdag 12 augustus 2016 om 12.00 uur ’s middags onvoorwaardelijk in te trekken. Deze intrekking is op deze termijn noodzakelijk om te voorkomen dat we juridische procedures moeten starten en zodat we om tafel kunnen om een oplossing te vinden.

    • Redactie NRC