‘China leeft internationaal recht beter na dan wij denken’

China weigerde deze week de uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage te respecteren over de Chinese claims op grote delen van de Zuid-Chinese Zee. Toch laat het land zich meer gelegen aan het internationaal recht dan velen in het Westen denken, zegt China-expert Wim Muller.

Foto AP
Foto AP Filipijnse actievoerders in de buurt van Manilla, vorige week.

Is China een hypocriet land, dat de internationale verdragen die het plechtig heeft ondertekend net zo makkelijk met voeten treedt? Veel critici in het Westen denken er zo over. De stellige weigering van Beijing deze week om de uitspraak van het tribunaal van het Permanent Hof van Arbitrage over de Chinese expansie in de Zuid-Chinese Zee te accepteren lijkt in die richting te wijzen.

Maar zulke critici doen China geen recht, vindt Wim Muller, die internationaal recht doceert aan de Universiteit van Maastricht en is gespecialiseerd in de manier waarop China omgaat met het internationaal recht. „Weliswaar weigert China soms zich aan internationale tribunalen te onderwerpen, maar dat doen andere grote mogendheden als de Verenigde Staten en Rusland ook”, zegt Muller. „China wil echt gezien worden als een staat die het internationaal recht respecteert. De oprechtheid van de Chinezen op dat punt wordt in het Westen vaak onderschat.”

China heeft wel een veel beperktere interpretatie van de reikwijdte van het internationaal recht dan Europese staten. „De Chinezen zien dat meer als een kwestie van verdragen tussen staten”, zegt Muller op de rechtenfaculteit in de binnenstad van Maastricht.

„Wij zijn er aan gewend iets van onze soevereiniteit op te geven aan bij voorbeeld de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is voor China nog moeilijk te aanvaarden.”

De Chinese wens om deel uit te maken van de internationale rechtsorde is van vrij recente datum. „Pas in 1978, onder het bewind van Deng Xiaoping, begon China meer samen te werken met de internationale gemeenschap en besloot het de zaken meer volgens de regels van het internationaal recht te spelen. De ironie is dat het voor het eerst serieus in aanraking kwam met het internationaal recht door de toenmalige onderhandelingen over het zeerechtverdrag. Uitgerekend het verdrag dat het nu volgens het Hof van Arbitrage heeft geschonden.”

Lees ook: Hof: China heeft geen ‘historisch’ recht op Zuid-Chinese Zee

Zal China zich iets gelegen laten liggen aan de uitspraak van het Hof?

„De uitspraak is als een schok voor China gekomen. Ik denk dat het eerst hard zal reageren en, om gezichtsverlies te voorkomen, zal doen alsof het zich er niets van aantrekt. Maar ik vermoed dat de Chinezen het op termijn minder vaak zullen hebben over die omstreden nine-dash line, de omstreden grenslijn waarmee ze bijna de hele Zuid-Chinese Zee voor zich opeisten. Waarop die claim was gebaseerd, heeft Beijing nooit duidelijk gemaakt en het tribunaal concludeerde terecht dat er geen enkel bewijs voor is gevonden. In plaats daarvan zullen ze hun soevereiniteitsaanspraken op andere manieren gaan rechtvaardigen.”

Zijn er voorbeelden waarbij China het recht liet prevaleren boven zijn eigen belangen?

„Ja, bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Toen het in 2001 lid werd moest China akkoord gaan met een geschillenprocedure, waarbij het oordeel soms in zijn nadeel uitvalt. In het begin had het er moeite mee zich aan deze procedure te onderwerpen, maar inmiddels heeft het de smaak te pakken en start het ook zelf vaker zulke procedures. China heeft zich ook echt ingespannen het kinderrechtenverdrag en het vrouwenrechtenverdrag beter na te leven.”

Maar met politiek getinte zaken, die raken aan zijn soevereiniteit, blijft het moeilijk?

„Bij zulke zaken worden competente internationaal juristen die China ook heeft vaak terzijde geschoven door politieke leiders. Dat gebeurde in het geschil met de Filippijnen dat nu voor het Hof van Arbitrage diende. Zo’n allergie voor geschillenprocedures hebben grote mogendheden met elkaar gemeen. De rechtsorde is daarin onvolkomen: de grote jongens kunnen hun gang gaan, een luxe die kleinere landen niet hebben. Overigens is interessant dat China zelf betoogt dat het het internationale recht helemaal niet heeft geschonden. Het stelt dat het tribunaal buiten zijn boekje is gegaan.”

tmp807957060254695425

Met internationaal erkende mensenrechten neemt China het niet nauw?

„China heeft in het verleden sommige verdragen getekend, zonder te beseffen wat de gevolgen waren. Voor de meeste pijn bij het regime heeft het Folterverdrag gezorgd , dat in 1987 werd getekend. Er wordt desondanks nog altijd gefolterd en dat heeft China veel kritiek opgeleverd. Maar – anders dan bij voorbeeld Noord-Korea – heeft het met opzet niet het internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Vrijheden geratificeerd. Je kunt dus niet zeggen dat China zich altijd volkomen hypocriet opstelt.”

Is er onder president Xi Jinping sprake van een hardere lijn?

„Onder Xi is China niet buiten de gebaande kaders getreden van de Chinese interpretatie van het internationaal recht. Wel heb ik gemerkt dat de vrijheid van academici om vrij uit te praten over bepaalde zaken is afgenomen onder Xi. Ook in de zaak waarover het Hof van Arbitrage net heeft geoordeeld. De Chinese regering maakte duidelijk dat andere opvattingen niet welkom waren.”