Bouw luxe hotel en inspiratiecentrum leidt tot financiële problemen natuur- en recreatieschap

De bouw van het luxe eco-resort Punt West en een groot Inspiratiecentrum met horeca hebben tot financiële en organisatorische problemen geleid bij Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.

Deze overheidsorganisatie, waarin gemeenten en provincies samenwerken, kampt met een tegenvaller van circa een half miljoen euro. De organisatie, verantwoordelijk voor natuur en recreatie rond het Grevelingenmeer, heeft extern onderzoek laten doen naar de gang van zaken rond eco-resport Punt West. Het inspiratiecentrum, op de Brouwersdam, trekt te weinig bezoekers en de bouw en onderhoud zijn duurder uitgevallen.

„Het idee was om landelijke bezuinigingen op natuur op te vangen door te investeren in natuur-gerelateerde gebouwen”, zegt Daniël Bakker van Groenservice Zuid Holland. Deze dienst van de provincie Zuid-Holland, was verantwoordelijk voor de projectontwikkeling aan het Grevelingenmeer.

„Terugkijkend hadden we dit niet zo moeten doen. De bestuurders hadden hoge ambities, maar dit soort projecten zijn te groot en te complex voor onze ambtelijke organisatie. We hebben externe projectleiders ingehuurd, maar die bleven steeds maar kort waardoor wij het overzicht zijn kwijtgeraakt.”

Minister Schultz (VVD, I&M) noemde het Inspiratiecentrum eind vorig jaar een voorbeeld van verantwoorde kustbebouwing. De Zeeuwse VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht, bestuurder van het recreatieschap, zei dat het centrum een verrijking was van „het toeristisch-recreatief product, waar iedereen wat aan heeft”.

Maar uit de jaarstukken van het recreatieschap, die donderdag worden besproken, blijkt dat het project uit de hand is gelopen. Huisaccountant Deloitte is kritisch over complexe subsidiestromen en „juridische vraagstukken”.