brieven

Niet schrappen, dat artikel

NRC achtte het in zijn hoofdredactionele commentaar op Koningsdag (27/4) dienstig zich uit te spreken voor afschaffing van het in het Wetboek van Strafrecht opgenomen artikel over majesteitsschennis. Het artikel zou botsen met de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting. In de grondwet is deze vrijheid echter niet absoluut doch wordt ingeperkt door ieders verantwoordelijkheid. Met evenveel recht zou de algemene titel inzake belediging botsen. Dat belediging van de koning is opgenomen, heeft de wetgever bewust verordonneerd.

Het commentaar noemt de strafbaarstelling achterhaald. Naar mijn idee is deze juist meer nodig dan ooit. De stijl van de samenleving gaat er niet op vooruit, terwijl publicatiemogelijkheden van (sociale) media hard groeien en de anonimiteit daarvan ook. De kennelijke bedoeling om de algemene beledigingsartikelen als enige rem te hanteren, is ongewenst omdat strafbaarstelling van opzettelijke belediging een klachtdelict oplevert.

Frequente hantering daarvan is niet reëel. Het staatshoofd zou in feite ten opzichte van 17 miljoen andere Nederlanders in het nadeel zijn.

Het stootje waartegen volgens NRC de stabiele monarchie die Willem- Alexander voortzet, bestand moet zijn, zou zich dan vaker voordoen. Gemakshalve is kennelijk vergeten dat vanwege de erfelijkheid ook troonopvolgers daarmee geconfronteerd worden. Het proces van voorbereiding op de toch al zware taak die op hen rust, wordt dan extra belast, zo niet verstoord.

Kortom het artikel majesteitsschennis is niet achterhaald doch meer dan ooit noodzakelijk!

Bescherm dit staatsbestel

Ten onrechte gaan de indieners van het wetsvoorstel tot afschaffing van de majesteitsschennisartikelen er van uit dat het hier gaat om het opzettelijk beledigen van het staatshoofd als persoon; maar niet de persoon van de koning wordt met die artikelen beschermd, maar de tijdelijke drager van het staatsgezag, daartoe aangesteld door het volk.

Het staatsgezag culmineert zich in een persoon, die in Nederland, gebonden aan alle democratische, en voor hem of haar zeer beperkende, rechtsregels, de belichaming is van de macht van de Staat.

Wie hem of haar opzettelijk beledigt, ondergraaft daarmee zijn zelfgekozen staatsbestel: dit staatsbestel verdient bescherming; wie hier van af wil kan via het recht van vrije meningsuiting daarvan kond doen.

Mr. E.C.M. August de Meijer

Pepijn van Houwelingen

Gemanipuleerd referendum

Een SCP-ambtenaar mag ook onder pseudoniem schrijven wat hij wil, maar ik ben toch bang dat zijn ideeën zijn werk als ambtenaar zullen beïnvloeden (De machtsfantasie van een referendumactivist, 30/4). Het erge is dat er nu aanvullend bewijs is dat dat hele Oekraïnereferendum een misleiding van de democratie is geweest, willens en weten.

Dat 1 procent van alle Europeanen het associatieverdrag wil tegen houden op grond van misleiding, zou voor de regering juist een aanleiding moeten zijn de uitslag slechts als negatief adviserend te beschouwen. Welke nee-stemmer ik er ook naar vraag, niemand heeft me nog een correct antwoord gegeven op de vraag wat dat associatieverdrag inhoudt. Waarom zou de regering die nee-stemmers serieus moeten nemen? Ze zijn zwaar gemanipuleerd door on-democraten.

Willem Heijster

Correcties en aanvullingen

Thom de Graaf

In de tabel bij het verhaal Weg met de oude politiek, 50 jaar later (30/4, p. 24/25) staat dat Thom de Graaf in 2006 lijsttrekker was voor D66. Maar het waren de eerste verkiezingen onder leiding van Alexander Pechtold.