Opinie

Afgerond nul

Ik begin met een citaat. Lees het volgende zorgvuldig: ‘Wanneer de partijen voorzien in beperkingen op de in de artikelen 172 en 175 van deze overeenkomst bedoelde rechten, kunnen zij ook ervoor zorgen dat de houders van het recht aan een begunstigde van een beperking of restrictie de nodige middelen verschaffen om van die beperking of restrictie gebruik te kunnen maken, ingeval die begunstigde op rechtmatige wijze toegang heeft tot het beschermde werk of materiaal.’

Dit is artikel 176, lid 4, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds. Bent u hier voor of tegen? Ik wil graag een duidelijk antwoord, want uw oordeel is van cruciaal belang.

Vervolgens wil ik graag uw mening over het eerste lid van artikel 141 van afdeling 7 van dezelfde overeenkomst, dat luidt: ‘Onverminderd de algemene uitzonderingen van artikel 472 van deze overeenkomst zijn de bepalingen van dit hoofdstuk en van de bijlagen XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F en XVI-I bij deze overeenkomst onderworpen aan de uitzonderingen van dit artikel.’ Bent u hier voor of tegen? U bent verplicht om hierover een eenduidige beslissing te nemen.

Zo zou ik kunnen doorgaan. Het hele document telt ruim 300 pagina’s met 486 artikelen, gevolgd door titels en protocollen en andere bijlagen. Die dient u allemaal te bestuderen, af te wegen en te beoordelen. Dat is uw plicht. Want op het referendum van 6 april moet u besluiten of u dit verdrag accepteert of verwerpt. Voor uw oordeel is het raadzaam om deze associatieovereenkomst met de Oekraïne te vergelijken met andere soortgelijke verdragen die de Europese Unie heeft gesloten, onder andere met Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië en Bosnië en Herzegovina, en die reeds van kracht zijn. Ik weet het, dat zijn ongeveer 2000 pagina’s specialistisch juridisch proza die u moet lezen, doorgronden en evalueren, maar u heeft geen keuze. Het moet. Het is uw burgerplicht. Anders kunt u op 6 april geen gebruik maken van uw democratisch recht. Anders slaat het nergens op dat u gaat stemmen.

Omdat ik vermoed dat slechts een zeer geringe minderheid van afgerond nul personen de noodzakelijke kennis heeft en de vereiste moeite investeert om het associatieverdrag met de Oekraïne inhoudelijk op zijn merites te beoordelen, verklaar ik bij deze slechts een zeer geringe minderheid van afgerond nul personen stemgerechtigd voor het aanstaande referendum.

Precies hierom hebben we de representatieve democratie uitgevonden. Wij kiezers geven om de zoveel jaar in grote lijnen aan welke blauwdruk van de maatschappij ons het meeste aanspreekt en laten het vervolgens aan geschoolde professionals over om te beslissen over de duizenden technische details die wij onmogelijk kunnen beoordelen. Als het maar de goede richting op gaat. Daar stemmen we voor en daar rekenen we onze vertegenwoordigers op af. We hebben geen parlement gekozen om vervolgens zelf complexe verdragsteksten te gaan zitten uitpluizen, waar we helemaal de kennis niet voor hebben.

Het referendum van 6 april is ondemocratisch omdat het schijndemocratie is. Het is een farce, een aanfluiting en had nooit gehouden mogen worden. Het is een knieval voor het populisme dat geen enkel respect meer heeft voor kennis of specialisten. Het is nota bene afgedwongen door GeenStijl, als grap, lekker om te zieken, even een spraak in het wiel van de democratie steken. Wat de uitkomst van het referendum ook zal zijn, het zal de foute uitkomst zijn omdat hij zonder enige kennis van zake tot stand is gekomen.