‘EU moet meer gezamenlijk asielbeleid voeren’

Door te grote verschillen tussen EU-lidstaten bij asielaanvragen wordt ‘Schengen’ geschaad, stelt de AIV.

Foto Aris Messinis / AFP

Zo veel mogelijk lidstaten van de Europese Unie moeten nauwer samenwerken om een gezamenlijk asiel- en immigratiebeleid te voeren. Dit stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het maandag uitgekomen briefadvies ‘De toekomst van Schengen’. De AIV is het belangrijkste adviesorgaan voor kabinet en parlement op het terrein van buitenlandse zaken.

Binnen het gezamenlijke asielsysteem moeten gelijke vormen van opvang en integratie gehanteerd worden, verdeelsleutels aanvaard worden en gegevens omtrent misbruik uitgewisseld worden, vindt de AIV. Doel van dit systeem is een meer gelijkmatige verdeling van taken tussen de EU-lidstaten. Dit moet volgens de AIV geen ‘mini-Schengen’ genoemd worden, omdat hiermee geen einde komt aan het bestaande Schengenstelsel.

De AIV stelt namelijk dat nu door een gebrekkige controle van de Europese buitengrenzen en door te grote interne verschillen tussen EU-lidstaten bij de behandeling van asielaanvragen de werking van Schengen wordt geschaad.

Top EU en Turkije

Het advies verschijnt op het moment dat Turkije en de EU in een speciale top over de migratiecrisis in Brussel om de tafel zitten. Volgens ingewijden is daar op dit moment een “fragiele” deal bereikt. Daarin zou zijn afgesproken dat Turkije niet alleen economische migranten terugneemt die de oversteek naar Griekenland maken, maar nu ook bereid is om dit met Syrische oorlogsvluchtelingen te doen.

De AIV onderstreept dat Turkije het vluchtelingenvraagstuk niet namens Europa kan oplossen:

“[...] zelfs niet met veel grotere financiële steun dan waarvan nu sprake is.”

En ook Duitsland moet niet onevenredig veel last dragen, volgens de AIV:

“Evenmin kan het aan Duitsland worden overgelaten om het leeuwendeel van de humanitaire nood te lenigen.”

Het belangrijkste blijft echter, zo onderstreept de AIV, dat actief geïntervenieerd moet worden om de migratiecrisis bij de oorzaak aan te pakken:

Zolang mensen in een uitzichtloze situatie verkeren [...] zullen humanitaire nood en interne spanningen in deze lidstaten op elkaar botsen. De politieke gevolgen daarvan voor het politieke klimaat in de EU zijn – nu al – zeer ernstig.

    • Menno Sedee