Wilt u ze? Neem ze dan. En anders: help ons

De Hongaarse premier Viktor Orbán overziet de situatie met migranten in zijn land. „Het is tamelijk deprimerend dat buiten Hongarije en Spanje niemand de grenzen van Europa wil beschermen.”

AP Photo/Yorgos Karahalis

Alles wat zich nu voor onze ogen afspeelt, dreigt in heel Europa tot een explosie te leiden en roept al in de hele wereld bezorgdheid op. De feiten spreken voor zich: de Hongaarse grenzen werden alleen al dit jaar door bijna 150.000 illegale immigranten overschreden. Dat is al bijna drieëneenhalf keer zo veel als in 2014, en het jaar is nog niet voorbij. In heel Europa is het aantal immigranten in vergelijking met de eerste helft van het afgelopen jaar met ruim zeventig procent gestegen. Meer dan veertig procent van hen is uit Midden- en Zuid-Azië afkomstig, en een bijna net zo hoog percentage illegale immigranten is uit het Midden-Oosten naar Hongarije gekomen.

Om te begrijpen wat wij moeten doen, moeten we inzien waarmee wij worden geconfronteerd. Europa wordt niet door een ‘vluchtelingenprobleem’ of door de ‘vluchtelingentoestand’ in de tang genomen. Maar het Europese continent wordt door een steeds verder aanzwellende moderne volksverhuizing bedreigd. Er is sprake van een gigantische beweging van mensen, in een vanuit Europees perspectief bezien onbeperkte aanvoer.

We zien dag na dag dat honderdduizenden weggaan en hier bij onze grenzen aankloppen, en er zijn nog miljoenen die om economische beweegredenen naar Europa kunnen komen. De immigratie is intussen ook een zeer lucratieve onderneming geworden, waar gevaarlijke en ongeremde misdadigersbendes zich op hebben toegelegd. Het is verbijsterend – zoals de Oostenrijkse Kronen Zeitung bericht – dat internationale smokkelaarsbendes sinds het jaar 2000 bijna 16 miljard euro aan het vervoer van illegale migranten hebben verdiend, terwijl als gevolg van hun activiteiten bijna 30.000 mensen zijn gestorven. Het is onmenselijk wat zich op zee, op straat en aan onze grenzen voltrekt, en het is waanzin wat Europa doet.

Gezegd moet worden dat het mislukte immigratiebeleid van de Europese Unie voor de ontstane situatie verantwoordelijk is. Iedere Europese politicus is onverantwoordelijk als hij of zij immigranten hoop op een beter leven geeft, en aanmoedigt om alles achter zich te laten en met gevaar voor eigen leven naar Europa af te reizen. Als Europa niet op de weg van het gezond verstand terugkeert, zal het ten onder gaan in een noodlottige strijd.

Als je de discussies die binnen Europa over het immigratiebeleid worden gevoerd ook maar oppervlakkig volgt, is het duidelijk dat veel verschillende argumenten worden ingezet en verscheidene dimensies met elkaar worden vermengd. Daardoor wordt het zicht op het geheel beneveld. Het gezond verstand zegt echter dat we de op elkaar botsende aspecten alleen dan kunnen ordenen, als we een heldere rangorde van prioriteiten vaststellen.

Het waarborgen van een vrije beweging

Het eerste en belangrijkste punt is de bescherming van de buitengrenzen. Een van de grootste verworvenheden van Europa is het Verdrag van Schengen. Voor ons Midden-Europeanen is de mogelijkheid om ons binnen Europa vrij te bewegen de beleving van vrijheid, wat voor ons heel belangrijk is. Schengen kan echter alleen dan functioneren, als alle individuele lidstaten hun verplichtingen krachtens het verdrag nakomen. De bescherming van de buitengrenzen is dus een onontbeerlijke voorwaarde voor het waarborgen van een vrije beweging binnen Europa. Als wij onze grenzen niet kunnen beschermen, kan Schengen in gevaar komen. Dat kan niemand willen die Europa wil beschermen en het Europeaan zijn waardevol acht.

Het is tamelijk deprimerend dat buiten de Hongaren – of de Spanjaarden – niemand de grenzen van Europa wil beschermen. Europa moet begrijpen dat je niemand kan opnemen als je onder de voet gelopen wordt. En nu worden wij onder de voet gelopen. Daarom is het hek dat wij Hongaren bouwen belangrijk. Wij doen dat niet voor onze lol, maar louter omdat het nodig is. Het hek is niets anders dan een verdedigingslinie. Als zodanig vloeit het hek voort uit het verdrag van Schengen en is het dus een Europees instrument.

De immigratie is in Europa natuurlijk ook een kwestie van democratie – als dat niet zo zou zijn, waren wij geen Europeanen. Democratie betekent vóór alles luisteren naar wat de mensen willen. Daarom zijn wij in Hongarije met een volksraadpleging over de kwestie van de immigratie begonnen. Van de acht miljoen kiezers heeft nu één miljoen gereageerd, en 85 procent daarvan meent dat de Unie is tekortgeschoten in het beheersen van de immigratie. De Europese aanhangers van de gedachte van de Verenigde Staten van Europa beveel ik de woorden van Abraham Lincoln, de grote president van de Verenigde Staten van Amerika, aan: „Government of the people, by the people, for the people” („Regering van het volk, door het volk en voor het volk”).

Europa kan niet tegen de wil van de Europese burgers zijn. Maar nu is de situatie nochtans zo dat de burgers van Europa iets anders willen dan waar de meerderheid van de Europese regeringen voor staat. De mensen willen dat wij de situatie meester worden en onze grenzen beschermen. De bescherming van de grenzen is dus de eerste en belangrijkste vraag. Over iedere andere vraag kan eigenlijk pas worden gesproken als de stroom een halt is toegeroepen. Alleen wanneer wij onze grenzen hebben beschermd, kan de vraag worden gesteld over het aantal mensen dat wij willen opnemen, en of er sprake moet zijn van quota’s.

Tegelijkertijd mogen wij niet vergeten, dat degenen die hierheen komen in een andere religie zijn grootgebracht en een fundamenteel andere cultuur vertegenwoordigen. Meestal zijn het geen christenen, maar moslims. Dat is een belangrijk probleem, want Europa en de Europeanen hebben christelijke wortels. Is het op zichzelf al niet zorgwekkend dat de christelijke cultuur van Europa nauwelijks nog in staat is Europa binnen het eigen christelijke wereldbeeld te houden? Als wij dat uit het oog verliezen, kan de Europese gedachte op het eigen continent in de minderheid raken.

Schengen moet behouden blijven

Ceterum censeo: er bestaat geen andere weg en geen andere mogelijkheid dan dat wij onze grenzen beschermen. Wat wij gezamenlijk hebben besloten, kunnen wij ook niet zonder gemeenschappelijk besluit opgeven. Schengen moet behouden blijven, zodat het vrije verkeer binnen Europa gewaarborgd wordt. Pas daarna kunnen verdere vragen volgen. Want wij mogen niet vergeten: wie onder de voet gelopen wordt, kan niemand opnemen.

    • Viktor Orbán